הנחיות להגבלת פעילות והעסקת עובדים נכון ליום 18.9.2020

בהמשך להחלטה על סגר, ביום 15.9.20 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף 2020.


התקנות מטילות מגבלות חדשות ומחמירות על התקהלות ופעילויות במרחב הציבורי והעסקי.

תוקף התקנות - התקנות יכנסו לתוקף ביום 18.9.20 בשעה 14:00 למשך 14 ימים (נכון לעכשיו תיתכן הארכה).

עבודה במהלך הסגר – התקנות אינן מגבילות עבודה במהלך הסגר (למעט במקומות עליהן נאסר לפעול כמפורט להלן), וכן אין מגבלה על תנועה או נסיעה לעבודה או במסגרת העבודה, בכפוף למגבלות של התו הסגול להפעלת מקומות עבודה. בהתאם לכך, אין צורך להצטייד באישורי מעבר במסגרת העבודה.

לגבי קבלת קהל במקום העבודה – על פי התקנות ניתן לקבל קהל במקומות המפורטים בתוספת השנייה לתקנות (הגבלת פעילות במקומות העבודה), לשם מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני (קישור לתוספת השניה).

 

עיקרי ההגבלות החלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי בהתאם לראשי הפרקים להלן:

 1. הגבלת יציאה למרחב הציבורי;
 2. כללי התנהגות במרחב הציבורי;
 3. אסור התקהלות במרחב הפרטי והציבורי ובמקום ציבורי ועסקי;
 4. איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה;
 5. הגבלות על נסיעה ברכב פרטי;
 6. מקום ציבורי או עסקי בהם הפעילות מותרת;
 7. פעילות מקום ציבורי או עסקי שנאסר עליהם לפעול;
 8. הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי בהם הפעילות מותרת;
 9. תפוסה מרבית מותרת – במקום ציבורי או עסקי;
 10. שרות משלוחים;
 11. סגירת מקום;
 12. עונשים;
 13. רשימת קישורים לתקנות שעת חירום;(1.)
הגבלת יציאה למרחב הציבורי: 
התקנות אוסרות על יציאה ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא אם כן מדובר ב 21 פעולות מותרות כפי שהן מופיעות ברשימה שלהלן.

 • הגעה של עובד או של מועמד לעבודה למקום העבודה וממנו
 • הצטיידות בתרופות ומזון ומוצרים חיוניים וקבלת שירותם חיוניים (בתקופה שמיום 23 ספטמבר 20 עד ליום 1 אוקטובר 20, מוצרים חיוניים כולל גם ארבעת המינים , מוצרים ואביזריםהמשמשים לבניית סוכה
 • קבלת טיפול רפואי
 • השתתפות בברית או בהלוויה
 • הפגנה
 • ליתר הפעולות המותרות - ראו קישור


(2.) כללי התנהגות במרחב הציבורי: 
השוהים במרחב הציבורי, במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.(3.) אסור התקהלות במרחב הפרטי והציבורי ובמקום ציבורי ועסקי:
 
חל אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על ההתקהלות המותרת. 
"התקהלות מותרת" - עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה. מקום התקהלות שכולל גם מבנה וגם שטח פתוח עד 20 אנשים.

 

(4.) איסור שהייה במקום שפתיחתו לציבור אסורה: 
חל אסור לשהות במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסורה, אלא אם כן מדובר במפעיל המקום או מי מטעמו.

 

(5.) הגבלות על נסיעה ברכב פרטי:
נהג בנסיעה ברכב פרטי לא יסיע יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום; ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל כאמור ובלבד שישב בספסל נפרד; תקנה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים העולה על האמור.

 

(6.) מקום ציבורי או עסקי שנאסר עליהם לפעול:
חל איסור להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור; ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי לרבות: בתי אוכל, בריכות שחייה, מכון כושר וסטודיו, בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח.
"מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית.

 

(7.) מקום ציבורי או עסקי בהם הפעילות מותרת:

 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
  בתקופה שמיום 23.9.2020 עד ליום 1.10.2020, הפעילות תותר גם במקום למכירת ארבעת המינים, מוצרים ואביזרים המשמשים לבניית סוכה או מקום המשמש לקיום כפרות.
 • מקום למתן טיפול לרפואה משלימה, באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים הגרים יחד;
 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;
 • קבלת קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות (צמצום עובדים), לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. קישור לרשימת מקומות עבודה חיוניים.
 • מסגרת רווחה;
 • מקום המשמש לאימון ספורט, בהתאם לרשימה שתתפרסם על ידי המנהל הכללי של משרד התרבות הספורט, עבור אימון של ספורטאי תחרותי; (ספורטאי המחזיק באישור של איגוד או התאחדות, כמשמעותם בחוק הספורט לפי התנאים בתקנות).
 • בית מלון, אכסניה או יחידת אירוח המיועדים לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש עבורם כבית מגורים, לתקופה קצרה או ממושכת ובלבד שלא יפעלו מתקנים משותפים לרבות חדר אוכל, בירכת שחיה ומכון כושר. או מיתקן כאמור המיועד לשימוש מטופלים ובני משפחתם הסמוך למוסד רפואי, או מתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה.
 • קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני, ובלבד שהמנהל ישתכנע כי אי מתן השרות עלול לפגוע בציבור או במשק.
  "מקום עבודה ציבורי" - משרד ממשלתי או יחידת סמך ורשות מקומית.(8.)
הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי: 
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי, שלא נאסרה פתיחתו לציבור כמפורט לעיל, יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור בכפוף לקיום הוראות אלה:

(א.) הצהרה - המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה (קישור לטופס הצהרה), ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בסעיפים להלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן – טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית;
לתשומת לב! – חובה זו של הגשת הצהרה לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהגישו הצהרה לפני פרסום תקנות אלה (כלומר לפני 18.9.20).

(ב.) מנוי ממונה - המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות וימסור את שמו בטופס ההצהרה;

(ג.) התקנת מחיצה - בדלפק שירות, אם ישנו במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

(ד.) תשאול - בטרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, את השאלות האלה:

- האם אתה משתעל?
- האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב– 48 השעות האחרונות?
- האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

(ה.) מדידת חום - המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
(ו.) עטיית מסיכה -

- חל איסור להכניס למקום א לתת שירות לאדם שאינו שאינו עוטה מסכה והמחוייב לעטות מסכה בהתאם לצו בריאות העם;
- הצבת שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לרבות בכניסה שלט בדבר חובת עטיית מסכה;
- כריזה - במקום שיש בו מערכת כריזה , יש להודיע אחת לחצי שעה לפחות על חובת עטיית מסיכה;

(ז.) שמירת מרחק – יש להקפיד ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים לרבות בתורים, וכן לפעול ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;
(ח.) סימון מקומות ושילוט - המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(ט.) מעלית – תליית שלט בכניסה למעלית, בו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
(י.) שמירת כללי היגיינה – המחזיק או המפעיל יקפיד על שמירת כללי היגיינה וינחה את העובדים בעניין זה. לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות.
"משטחים פנימיים" – משטחים ששוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוה, ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוב'.

 

(9.) תפוסה מרבית מותרת במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור:
במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור שהפעלתו מותרת, המחזיק או המפעל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם;

מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על - 10 אנשים במבנה ו- 20 בשטח פתוח, לפי המקל מבניהם. (שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום לא כולל שטחי חניון, מחסנים ותפעול).
הצבת שילוט של מספר השוהים המותר - המפעיל או המחזיק של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט בדבר מספר השוהים המותר במקום.(10.) שרות משלוחים:

בשירות משלוחים למקום מגורים המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים ומחוצה לו, אלא אם מדובר בבקשה של אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע, ניתן להכניס את המשלוח לביתו.(11.) סגירת מקום:

ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות - על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום.
הגשת השגה - ניתן להגיש השגה על סגירת המקום למנהל; החלטה בהשגה תינתן לא יאוחר מ– 48 שעות ממועד הגשת ההשגה; ההחלטה על הסגירה תעמוד בתוקפה אלא אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.

תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו.(12.) עונשים

בשל הפרת הוראות המנויות בתקנות  - תוטל סנקציה פלילית של קנס עד 14,400 שקלים חדשים ובשל הפרת ההוראות המנויות בתוספת השלישית יוטל קנס מנהלי בסכומים המפורטים לצד ההפרה. קישור לפירוט ההפרות בתקנות ובתוספת בעניין קנס מנהלי (ראו סעיף 16).

 

(13.) רשימת קישורים לתקנות שעת חירום -

קישור לתקנות הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות מיום 17.9.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות במקום העבודה מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 26.6.2020

קישור לחוק תיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום מיום 22.6.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת מספר עובדים מיום 26.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 5.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 19.4.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 19.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 7.4.2020

קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 31.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.3.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 21.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020

קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

לעניין הגבלת פעילות ליום העצמאות וחודש הרמדאן - ראו קישור

למידע נוסף בתחום זה

למידע נוסף בתחום זה