הארכת תשלום דמי בידוד לעובדים עד ליום 31.5.22

ביום 13.3.22 פורסם צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(מס' 4) התשפ"ב-2021 שמאריך את תקופת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) עד ליום 31.5.22. כלומר עובדים שישהו בבידוד עד ליום 31.5.22 יהיו זכאים לדמי בידוד.

להזכיר, במסגרת הוראת השעה הוכנסו מספר שינויים ונוספו הגדרות של "בידוד מזכה" לפיה עובד שמתקיימים בו התנאים בהגדרה יהיה זכאי ל100% דמי בידוד (למעט היום הראשון) לעומת 75% למי ששוהה בבידוד שאינו מזכה.

נוספה הגדרה של "הורה מלווה" ונקבע כי הורים שהחסירו ימי עבודה בשל ילד ששהה בבידוד יהיו זכאים לפיצוי כספי מלא בגובה שכר העבודה, רטרואקטיבי ,מתחילת שנת ;2021 בנוסף, נקבע כי יתאפשר חילוף בין ההורים וימי המחלה ינוכו בהתאם לימי הבידוד של כל אחד בפועל.

הוארכה האפשרות להגיש בקשה להחזר כספי מביטוח לאומי בשל כניסה לבידוד מ 60- יום ל 90- יום.

ימי המחלה שמופחתים בגין הכניסה לבידוד הופחתו מארבעה ימים לשלושה ימים. במסגרת שיפוי מעסיקים החזר הוצאות נלוות הוגבל ל-30% מהשכר ששולם לעובד כדמי בידוד.


להלן עיקרי החוק:

1. התקופה המזכה עובדים בדמי בידוד
2. תקופת בידוד מיום 8.7.21 עד ליום 4.8.21
3. זכאות לדמי בידוד להורה מלווה החל מיום 1.1.21
4. תקופת בידוד מיום 5.8.21
5. שיפוי מעסיקים יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות
6. עובדים הזכאים לדמי בידוד בשיעור של 100%
7. דמי בידוד בשיעור של 75% לעובד שאינו ב"בידוד מזכה"
8. תקופת הזכאות לדמי בידוד
9. הפחתת ימי בידוד מצבירת ימי מחלה
10. עובד שהוא או ילדו אובחנו כחולים במהלך הבידוד
11. זכאות לדמי בידוד מהיום הראשון, לפי הסדר מיטיב
12. דין תקופת ימי הבידוד
13. שיפוי מעסיקים
14. הגשת בקשה לשיפוי

______________________________

 1. התקופה המזכה עובדים בדמי בידוד היא עד ליום 28.2.2022;

 2. לגבי תקופת בידוד מיום 8.7.21 עד ליום 4.8.21 יחול ההסדר הקודם. בקשה לשיפוי בגין תקופה זו ניתן להגיש החל מיום 15.10.21;

 3. דמי בידוד להורה מלווה החל מיום 1.1.21 - הורה (שהוא מחוסן או מחלים בעל תו ירוק בתוקף) ונעדר מהעבודה עקב חובת בידוד שחלה על ילדו, יהיה זכאי לדמי בידוד החל מיום 1.1.21 ועד ליום 4.8.21 (בהתאם להסדר קודם).
  בקשה לשיפוי ביחס לבידוד זה תוגש החל מיום 15.10.21 ועד ליום 15.12.21 ובלבד שהעובד מסר למעסיק הצהרה והעתק מהדיווח למשרד הבריאות על הבידוד, עד ליום 5.9.21;

 4. לגבי תקופת בידוד שהחלה ביום 5.8.21 יחול ההסדר שנקבע בתיקון לחוק. בקשה לשיפוי ביחס לבידוד זה תוגש תוך 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או ילדו.

 5. מובהר כי שיפוי מעסיקים יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת; יובהר כי על העובד למסור למעסיק את העתק הדיווח על כניסה לבידוד אשר התקבל בדוא""ל לאחר השלמת הליך הדיווח. אם מסיבה כל שהיא העובד לא קיבל אישור ניתן להגיש בקשה לקבלת אסמכתא על בידוד בקישור הבא.

  להלן קישור לאתר הביטוח הלאומי לפירוט מידע בדבר זכאות מעסיקים לדמי בידוד ותהליך קבלת דמי הבידוד למעסיקים;

 6. עובדים הזכאים לדמי בידוד בשיעור של 100%:
  עובדים השוהים בבידוד ומתקיים בהם אחד מהתנאים המפורטים להלן, יהיו זכאים לדמי בידוד בשיעור של 100% (תשלום בגובה דמי מחלה מלאים) למעט היום הראשון שבגינו אין זכאות לתשלום, אלא אם כן העובד בחר לנצל יום חופשה בעדו:

  6.1 "עובד בבידוד מזכה":
  (א.) עובד שקיבל מנת חיסון ראשונה וטרם חלפו 30 ימים ממועד החיסון הראשון או אם קיבל שתי מנות חיסון וטרם חלפו 7 ימים ממנת החיסון השנייה והמציא למעסיק אישור על קבלת החיסון
  (ב.) מחלים או מחוסן (בעלי תו ירוק בתוקף) שהמציא למעסיק אישור על כך, והוא חייב בבידוד לפי צו בידוד בית.
  חייב בבידוד לפי צו בידוד בית:
    ב1. חוזר;
    ב2. מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
    ב3. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים;
  "מגע הדוק" – כל אחד מאלה:
    ב1. חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה, והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;
    ב2. עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
    ב3. נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;
    ב4. בני ביתו של חולה;
    ב5. כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
  (ג.) מנועי חיסון - עובד שרופא קבע כי יש לו מניעה רפואית להתחסן(בהתאם להנחיות משרד הבריאות המתפרסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות( או ש אין המלצה של משרד הבריאות, לגבי הציבור שהוא נמנה עימו והמציא אישור למעסיק על כך.
  (ד.) עובד שהוא קטין (מתחת לגיל 18)
  (ה.) עובד שילדו או שהוא חייבים בבידוד – עובד שנעדר מעבודתו בשל חובת הבידוד של ילדו (ילד עד גיל 16 שלא חזר מחו"ל או שחלה בקורונה) או משום שהוא עובד השוהה בבידוד ובלבד שהוא דיווח על כך למשרד הבריאות והמציא למעסיק העתק מהדיווח ומסר לו הצהרה (לפי הטופס שבתוספת) ולפיה ההורה האחר לא שהה גם הוא בבידוד בשל אחת מהסיבות הבאות: הוא נמצא בבידוד מזכה; הוא "הורה מלווה"; או משום שהוא עובד עצמאי וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד;

  6.2. "עובד שהוא הורה מלווה":
  (א.) עובד שלא חלה עליו חובת בידוד (מחלים או מחוסן שהמציא למעסיק אישור - תו ירוק) ושנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד של ילדו (שלא בשל חזרה מחול או מחלת קורונה) ו הוא מסר למעסיקו הצהרה (לפי הטופס שבתוספת) לפיה אין לילד הורה אחר שנעדר גם הוא בשל אחת מהסיבות הבאות: הוא נמצא בבידוד מזכה; הוא "הורה מלווה"; או משום שהוא עובד עצמאי וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד והוא מסר דיווח לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח כאמור;
  (ב.) הורים מלווים לסירוגין – עובדים שהם הורים מלווים ונעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יהיו זכאים לקבל דמי בידוד. יום ההיעדרות הראשון לבידוד שהוא כאמור, אינו בתשלום, ינוכה רק מההורה שנעדר ראשון. על שני ההורים למסור למעסיק הצהרה על ימי ההיעדרות של ההורה האחר מעבודתו בצירוף הצהרה של ההורה האחר למעסיקו.

  6.3. עובד שחזר מחו"ל בשליחות המעסיק:

  עובד ששוהה בבידוד משום שחזר מחו"ל, בשליחות המעסיק יהיה זכאי למלוא דמי הבידוד (כולל יום ההיעדרות הראשון, שבגינו המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי). עובד ש נסע מחו"ל מיוזמתו לא יהיה זכאי דמי בידוד.

 7. שיעור דמי בידוד לעובד שאינו בבידוד מזכה:
  עובד שנעדר מהעבודה וחייב בבידוד ולא מתקיימים בו אחד התנאים המפורטים לעיל, יהיה זכאי לדמי בידוד בשיעור של 75% מדמי הבידוד.

 8. תקופת הזכאות לדמי בידוד:
  תקופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים חובת הבידוד שלו או של ילדו, בכפוף לביצוע בדיקות קורונה (היום השביעי לתקופת הבידוד).
  סיום בידוד - לפי צו בריאות העם, אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה לקורונה, אם לא היו לו תסמינים ולאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי שבוצעו במועדים אלה:
   (א.) בדיקה ראשונה - בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;
   (ב.) בדיקה שנייה - לכל המוקדם במהלך היום השביעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

 9. הפחתת ימי מחלה מהצבירה:
  (א.) עובד ששהה בבידוד יחוייב עד שלושה ימי מחלה מצבירת ימי המחלה (במקום עד ארבעה ימים לפי ההסדר הקודם);
  (ב.) לגבי הורים מלווים ששהו בבידוד לסירוגין עם ילדם, יחויבו באופן יחסי לימי ההיעדרות של כל אחד מהם מתוך כלל ימי ההיעדרות אולם לא יותר מ- 3 ימים לשניהם יחד;
  (ג.) עובד שאין ברשותו ימי מחלה צבורים - ימי הבידוד ינוכו מימי המחלה אשר יהיה זכאי להם עובד בעתיד (להלן: ימי מחלה מחויבים). במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם צבר העובד ימי מחלה מהם ניתן לקזז את ימי המחלה המחויבים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה המחויבים מצבירת ימי החופשה של העובד, ואם לא נותרה לעובד יתרת חופשה מספקת, העובד לא יהיה חייב בגין ימי המחלה המחויבים הנותרים.

 10. עובד שהוא או ילדו אובחנו כחולים במהלך הבידוד:
  עובד או ילדו שהתגלו כחולים במהלך הבידוד אינו נחשב לעובד השוהה בבידוד. בהתאם לכך, העובד יהיה זכאי לדמי מחלה ותקופת המחלה שלו עקב הקורונה תימנה ברציפות כאילו התחילה מתחילת הבידוד ולא ממועד אבחון המחלה.
  עם זאת, מובהר כי שיפוי המעסיקים במקרה זה יהיה רק לגבי תקופת הבידוד עד למועד אבחון המחלה.

 11. זכאות לדמי בידוד מהיום הראשון, לפי הסדר מיטיב:
  עובד שעל פי הסכם קיבוצי שחל עליו או על פי חוזה אישי, זכאי לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון למחלה (הסדר מיטיב) המעסיק רשאי להודיע לו כי לא יהיה זכאי לתשלום בעד יום ההיעדרות הראשון בשל הבידוד. אולם, אם מדובר בהסדר מיטיב בנוגע לדמי בידוד (ולא לדמי מחלה) במקרה זה המעסיק חייב לשלם לעובד דמי בידוד מהיום הראשון להיעדרו.

 12. דין תקופת ימי הבידוד:
  דין היעדרות בתקופת הבידוד כדין היעדרות בתקופת מחלה, ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה. לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפקדות לגמל וצבירת ותק.

 13. שיפוי מעסיקים:
  מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד, המוסד לביטוח לאומי ישפה אותו בשיעורים להלן מ"העלות שבה נשא המעסיק":
  (א.)עד יום עבודה מלא אחד בתקופת הבידוד – 100%;
  (ב.) בעד שאר ימי העבודה:
  למי שהעסיק ביום 1 באוגוסט עד 20 עובדים – 75%
  למי שהעסיק ב-1 באוגוסט מעל 20 עובדים – 50%
  העלות בה נשא המעסיק- סכום המתקבל מצירוף דמי בידוד שישלם המעסיק בפועל וסכום השווה לעלויות הנלוות ששילם בפועל ולא יותר מ- 30% מדמי הבידוד ששילם לעובד.
  (ג.) שיפוי מעסיק של עובד שהגיע לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק ושילם לו דמי בידוד, יהיה זכאי לשיפוי מלא, למעט בעד היום הראשון בתקופת הבידוד.
  (ד.) שיפוי מעסיקים של עובדים זרים ופלשתינאים - מי שמעסיקים עובדים זרים חוקיים או תושבי שטחים בעלי היתר עבודה, זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד של העובדים בהתאם לתנאי הזכאות.
  מידע מלא ניתן למצוא באתר ביטוח לאומי - לקישור לחצו כאן
  (ה.) שפוי למעסיק ששילם דמי בידוד לפי הסדר מיטיב - מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי הסדר דמי מחלה מיטיב או לפי הסדר דמי בידוד מיטיב , כלומר שילם דמי בידוד גם עבור יום המחלה ראשון, לא יהיה זכאי לשיפוי בעד העלות שנשא עבור יום ההיעדרות הראשון.
  (ו.) תשלום השיפוי - יבוצע רק בעד הימים בתקופת הבידוד שלגביהם משרד הבריאות הודיע למנהל המוסד, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו בבידוד, ולכל היותר בעד 5 ימים בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד, ובשבוע עבודה של 6 ימים, שישה ימים בכל 7 ימים בתקופת הבידוד.

 14. הגשת בקשה לשיפוי:
  את הבקשה יש להגיש לביטוח לאומי באופן מקוון עד 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. הבקשה תוגש בדרך שיורה על כך המוסד לביטוח לאומי באתר האינטרנט ותכלול הצהרה של המעסיק על התשלום ואת המידע שלהלן:
  (א.) שם המעסיק ומספר מזהה, של העובד, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר חשבון בנק ומספר תיק ניכויים, של המעסיק;
  (ב.) שם, שם משפחה ומספר זהות, או מספר דרכון של העובד, או מספר מזהה אחר , שלו או של ילדו, שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על הימצאותו בבידוד, וכן מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של העובד
  (ג.) המשרה שבה הועסק העובד אצל המעסיק ב־ 3 החודשים שקדמו לתקופת הבידוד;
  (ד.) מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד או של ילדו, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד דמי בידוד בציון ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד
  (ה.) גובה דמי הבידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד, השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד.
  (ו.) ציון עילת הבידוד - היות העובד עובד השוהה בבידוד, עובד שהוא הורה מלווה או עובד בבידוד מזכה, תוך ציון הפסקה בהגדרה "עובד בבידוד מזכה" שמכוחה הוא זכאי לתשלום דמי בידוד, ואם הוא עובד שהוא הורה מלווה שנעדר מעבודתו לסירוגין עם ההורה האחר של הילד – מי מההורים נעדר מעבודתו ראשון לפי ההצהרה שנמסרה לו." מיום 19.11.2020

מצ"ב קישור לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) (תיקון מס' 6)

למידע נוסף בתחום זה