תשלום דמי בידוד לעובדים

ביום 19.11.20 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), בעניין תשלום דמי בידוד ושיפוי מעסיקים. 


להזכירכם! החל מחודש פברואר ניתן להגיש בקשה לתשלום שיפוי מעסיקים ששילמו דמי בידוד לעובדים ששהו בבידוד במהלך התקופה מ- 1.10.20 עד 31.3.21.

התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.

להלן קישור לאתר הביטוח הלאומי לפירוט מידע בדבר זכאות מעסיקים לדמי בידוד ותהליך קבלת דמי הבידוד למעסיקים


על פי הוראת השעה, עד ליום 31 במרץ 2021 עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בריאות העם, יהיה זכאי לדמי בידוד בשיעור מלא של השכר, למעט עבור היום הראשון של הבידוד אשר יהיה ללא תשלום.

שיפוי מעסיקים - המדינה תשפה את המעסיקים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, עבור היום השני של הבידוד באופן מלא ולגבי יתרת ימי הבידוד, השיפוי לגבי מעסיקים קטנים, של עד 20 עובדים יעמוד על 75% ולגבי מעסיקים מעל 20 עובדים, שיעור השיפוי יהיה 50%.
לקישור לאתר הביטוח הלאומי בנוגע לתשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים - לחצו כאן

בקשות המעסיקים לשיפוי יוגשו החל מחודש פברואר, זאת בכדי לתת למוסד להיערך למתן השירות, אולם הזכאות תהיה רטרואקטיבית החל מיום 1 באוקטובר 2020.

חובת דיווח מקוון לביטוח לאומי- בנוסף נקבע בחוק חובת דיווח מקוונת לביטוח לאומי על בסיס חודשי.

למידע נוסף על תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים ניתן למצוא בקישור לאתר הביטוח הלאומי


להלן פירוט עיקרי החוק:

 1. עובד השוהה בבידוד
 2. תקופת בידוד
 3. זכאות לדמי בידוד
 4. עובד שאובחן כחולה קורונה במהלך הבידוד
 5. מועד תשלום דמי בידוד
 6. ניכוי דמי בידוד מצבירת ימי מחלה
 7. דין תקופת ימי בידוד
 8. עבודה במהלך בידוד
 9. שיפוי מעסיקים
 10. הגשת בקשה לשיפוי
 11. מועד הגשת בקשה לשיפוי
 12. דיווח לביטוח לאומיעובד השוהה בבידוד
עובד שנעדר מעבודתו משום שהוא חייב לשהות בבידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו, לפי צו בריאות העם והוא דיווח על כך לפי האמור בצו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור, ובלבד שהימצאותו בבידוד איננה בשל הגעתו ממדינה אחרת (אלא אם כן מדובר בשליחות מטעם המעסיק) והוא אינו חולה כהגדרתו בצו בריאות העם. כלומר עובד שחלה בקורונה אינו זכאי לדמי בידוד אלא לדמי מחלה רגילים בהתאם לחוק דמי מחלה. כמו כן, המעסיק אינו זכאי לשיפוי בגין תשלום דמי מחלה לעובד שחלה בקורונה.

יובהר כי על העובד למסור למעסיק את העתק הדיווח על כניסה לבידוד אשר התקבל בדוא""ל לאחר השלמת הליך הדיווח. אם מסיבה כל שהיא העובד לא קיבל אישור ניתן להגיש בקשה לקבלת אסמכתא על בידוד בקישור הבא.

"אדם המצוי בבידוד" – אחד מאלה:

 • חוזר;
 • מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
 • מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים;


"מגע הדוק" – כל אחד מאלה:

 • חשיפה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה;
 • עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
 • נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;
 • בני ביתו של חולה;
 • כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;


בתקופה שמיום 29.10.20 ועד ליום פרסום החוק עובד שחייב בבידוד יחשב לעובד השוהה בבידוד כאמור לעיל, ויראו את התקופה ששהה בבידוד כאילו היא תקופת בידוד, וזאת אע"פ שלא מסר דיווח על כך ולא המציא למעסיק העתק מהדיווח האמור.

עובד זר
– עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו ב-6 החודשים שלפני 29.10.20 וחזר לישראל מארץ מוצאו לשם עבודה אצל אותו מעסיק, יחשב כעובד השוהה בבידוד גם אם חובת הבידוד חלה עליו בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת.


תקופת בידוד

תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד כי חלה עליו חובת בידוד או שהוא נדרש לשהות בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו החובה.

לגבי עובד שדיווח למשרד הבריאות על חובת בידוד ארבעה ימים לאחר שנודע לו על החובה, מניין תקופת הבידוד תחל ארבעה ימים לפני המועד שדיווח.


זכאות לדמי בידוד

עובד השוהה בבידוד זכאי לתשלום דמי בידוד עבור ימי העבודה שבהם נעדר מהעבודה בתקופת הבידוד, למעט עבור יום ההיעדרות הראשון בתקופת הבידוד. העובד יכול לזקןף יום זה על חשבון יום חופשה המגיע לו. יובהר כי הזכאות לדמי בידוד חלה גם לגבי עובד שאין לו צבירת ימי מחלה.

 

עובד שאובחן כחולה קורונה במהלך הבידוד
כאמור, בחוק נקבע כי מי שחולה בקורונה אינו נחשב לעובד השוהה בבידוד. בהתאם לכך, עובד שבמהלך תקופת הבידוד אובחן כחולה קורונה ועקב זאת תקופת הבידוד שלו הסתיימה, חרף זאת, תקופת המחלה שלו עקב הקורונה תימנה ברציפות לתקופת הבידוד, כלומר היא תימנה כאילו התחילה מיום תחילת הבידוד ולא ממועד אבחון המחלה, כך שהעובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה לפי ערכם הגדל עם הימשכות ימי המחלה, ולא לשיעור דמי המחלה המופחת שלו היה זכאי אילו נמנתה מחדש תקופת המחלה.
עם זאת, מובהר כי שיפוי המעסיקים במקרה זה יהיה רק לגבי תקופת הבידוד עד למועד אבחון המחלה


זכאות לפי הסדר מיטיב
עובד שחל עליו הסדר מיטיב מכוח הסכם קיבוצי, או חוזה אישי לפיו הוא זכאי לתשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון למחלה, במקרה של ימי בידוד המעסיק רשאי להודיע לעובד כי לא יהיה זכאי לתשלום בעד יום ההיעדרות הראשון בשל בידוד. אולם, אם מדובר בהסדר מיטיב מכוח הסדר דמי בידוד מיטיב באופן ספציפי , אזי במקרה זה המעסיק חייב לשלם לעובד דמי בידוד עבור היום הראשון להיעדרות.


זכאות לדמי בידוד לעובד ששב מחו"ל
– עובד השוהה בבידוד בשל הגעתו ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק, יהיה זכאי לדמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר בתקופת הבידוד החל מהיום הראשון להיעדרותו. בהתאם לכך, עובד ששב מנסיעה לחו"ל שאיננה מטעם המעסיק ומחוייב בבידוד, לא יהיה זכאי לדמי בידוד (למעט עובד זר כמפורט לעיל).


מועד תשלום דמי בידוד
יש לשלם את דמי הבידוד במועד שבו משולם שכר העבודה ובלבד שהעובד מסר העתק מהדיווח למעסיק 7 ימים לפחות לפני מועד התשלום. עובד שימסור העתק מהדיווח לאחר מועד תשלום השכר, יהיה זכאי לתשלום במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירת הדיווח.

 

ניכוי דמי בידוד מצבירת ימי מחלה
מתקופת ימי המחלה הצבורה של העובד ניתן לנכות את ימי העבודה שבהם נעדר העובד וששולמו לו בעדם דמי בידוד ובלבד שלא ינוכו יותר מ- 4 ימי עבודה.
עובד שאין ברשותו ימי מחלה צבורים - ימי הבידוד ינוכו מימי המחלה אשר להם יהיה זכאי העובד בעתיד (להלן: ימי מחלה מחוייבים). במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם צבר העובד ימי מחלה מהם ניתן לקזז את ימי המחלה המחוייבים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה המחוייבים מצבירת ימי החופשה של העובד, ואם לא נותרה לעובד יתרת חופשה מספקת, העובד לא יהיה חייב בגין ימי המחלה המחוייבים הנותרים.


דין תקופת ימי הבידוד
דין היעדרות בתקופת הבידוד כדין היעדרות בתקופת מחלה, ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה. לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפקדות לגמל וצבירת ותק.עבודה במהלך בידוד
עובד שעבד בתקופת בידוד וקיבל שכר, לא יהיה זכאי לדמי בידוד מאותו מעסיק בעד פרק הזמן בו עבד. כמו כן, המעסיק לא יהיה זכאי לתשלום מהמוסד בגין שכר ששילם אותו מעסיק בעד פרק הזמן בו עבד העובד.שיפוי מעסיקים
 
מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד, המוסד לביטוח לאומי ישפה אותו בהתאם לשיעורים הבאים:

(א.) בעד יום עבודה אחד בתקופת הבידוד - 100%
(ב.) בעד שאר ימי העבודה:

1. למי שהעסיק ביום 1 באוגוסט עד 20 עובדים – 75%
2 . למי שהעסיק ב-1 באוגוסט מעל 20 עובדים – 50%


(ג.) שיפוי מעסיק של עובד שהגיע לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק ושילם לו דמי בידוד, יהיה זכאי לשיפוי מלא, למעט בעד עבור היום הראשון בתקופת הבידוד.
(ד.) שיפוי מעסיקים של עובדים זרים ופלשתינאים - מי שמעסיקים עובדים זרים חוקיים או תושבי שטחים בעלי היתר עבודה, זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד של העובדים בהתאם לתנאי הזכאותמידע מלא ניתן למצוא באתר ביטוח לאומי - לקישור לחצו כאן
(ה.)
לגבי תשלום דמי בידוד לפי הסדר מיטיב - מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי הסדר דמי מחלה מיטיב או לפי הסדר דמי בידוד מיטיב , כלומר שילם דמי בידוד גם עבור יום המחלה ראשון, לא יהיה זכאי לשיפוי בעד העלות שנשא עבור יום ההיעדרות הראשון.
(ו.) תשלום השיפוי - יבוצע רק בעד הימים בתקופת הבידוד שלגביהם משרד הבריאות הודיע למנהל המוסד, כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו בבידוד, ולכל היותר בעד 5 ימים בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד, ובשבוע עבודה של 6 ימים, שישה ימים בכל 7 ימים בתקופת הבידוד.


תקופת השיפוי
– תקופת השיפוי לפי הוראת השעה (שעשויה להתארך) היא מיום 1.10.20 ועד ליום 30.3.21 כך, שהשיפוי יחול גם לגבי דמי מחלה שהמעסיקים שלמו עבור ימי בידוד מיום .1.10.20 ועד ליום 29.10.20 בהתאם לשיעורי השיפוי כמפורט לעיל.

לתשומת לב - השפוי יבוצע רק בעד הימים שלגביהם הודיע משרד הבריאות למנהל מוסד לביטוח לאומי, כי העובד דיווח על הימצאותו בבידוד.


הגשת בקשה לשיפוי

את הבקשה יש להגיש לביטוח לאומי באופן מקוון עד 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. הבקשה תוגש בדרך שיורה על כך המוסד לביטוח לאומי באתר האינטרנט ותכלול הצהרה של המעסיק על התשלום ואת המידע שלהלן:

 1. שם המעסיק ומספר מזהה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר חשבון בנק ומספר תיק ניכויים, של המעסיק;
 2. שם, שם משפחה ומספר זהות, או מספר דרכון של העובד, שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על הימצאותו בבידוד, וכן מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של העובד
 3. המשרה שבה הועסק העובד אצל המעסיק ב־ 3 החודשים שקדמו לתקופת הבידוד;
 4. מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד דמי בידוד בציון ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד
 5. גובה דמי הבידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד, השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד.


מועד הגשת בקשה לשיפוי

בקשה לשיפוי תוגש החל מיום 1 בפברואר 2021

לקישור לאתר הביטוח הלאומי בנוגע לתשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים - לחצו כאן


דיווח לביטוח לאומי

כמו כן הוכנסו מס' תיקונים לחוק הביטוח הלאומי לרבות בעניין דיווחים. נקבע כי מעסיק יגיש למוסד דיווח חודשי מקוון כפי שיורה המוסד לגבי המפורט להלן:

 1. סך שכר העבודה או הפנסיה המוקדמת ששילם לכלל עובדיו או לכלל מקבלי הפנסיה המוקדמת, וכן סך דמי הביטוח שעליו לשלם בעדם, לפי העניין;
 2. לעניין מעסיק, לגבי כל אחד מעובדיו – שכר העבודה ונתוני שכר הדרושים לחישוב דמי הביטוח שעליו לשלם בעד כל עובד, היקף משרתו וסיווג העובד לעניין חובת תשלום דמי הביטוח;תחילתו של תיקון חוק ביטוח הלאומי
- תחילת התיקון לגבי דיווח חודשי מקוון כמפורט לעיל של חוק הביטוח הלאומי הוא 1 באפריל 2021. והוא יחול לגבי דיווחים של מעסיקים מעל 180 עובדים בעד חודש אפריל 2021 ואילך ולגבי דיווחים של מעסיקים עד 180 עובדים , בעד חודש אוקטובר 2021 ואילך.

בנוסף נקבע כי המעסיק יגיש דיווח מקוון כפי שיורה המוסד, לגבי פרק הזמן שהורה בדרישתו לגבי מידע הדרוש לו לברור תביעה של עובד וכן מידע הדרוש למוסד לחישוב דמי הביטוח המשתלמים בעד עובד או מי שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת.

מצ"ב קישור לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) (תיקון מס' 3)

למידע נוסף בתחום זה