תשלום דמי בידוד גם עבור היום הראשון של הבידוד – הוראת שעה

ביום ג' ה 1.2.2022 התפרסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 7), התשפ"ב- 2022. במסגרת התיקון נוסף הסדר לתשלום דמי בידוד לעצמאים וכמו כן, הוכנסו שינויים בנוגע לזכאות לדמי בידוד לעובדים.

להלן עיקרי השינויים:

  1. זכאות לתשלום דמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד - הוראת שעה
    עד לתיקון החוק, עובד ששהה בבידוד היה זכאי לדמי בידוד עבור תקופת הבידוד, למעט עבור היום הראשון של הבידוד. יום זה הופחת משכר העובד , או שהעובד היה רשאי לנצל יום חופשה על חשבונו.
    בהתאם לתיקון לחוק, נקבע כי עובד יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד גם עבור היום הראשון לבידוד בשיעור מלא. וזאת בגין תקופת בידוד שחלה בין 21.12.2021 עד ל- 31.1.2022 (תקופת הוראת השעה).

  2. שיפוי מעסיקים - בהתאם לתיקון, המעסיק יהיה זכאי לשיפוי בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי בגין דמי הבידוד ששילם לעובד עבור היום הראשון, וזאת החל מיום 15.2.2022.

  3. אי ניכוי מהצבירה - בהתאם לתיקון, לעובד לא יופחת יום מחלה מתקופת המחלה הצבורה שלו בשל היעדרותו ביום זה, מאחר שהמעסיק אינו נושא בתשלום בעבור אותו יום. כלומר, ניתן לנכות מהעובד 3 ימי מחלה לכל היותר בגין תקופת בידוד.
    לתשומת הלב! יודגש כי ההסדר כמפורט לעיל, חל רק בנוגע לתקופת בידוד שחלה בין 21.12.21 לבין 31.1.22. והחל מיום 1.2.22 המצב חוזר לקדמותו.

  4. דמי בידוד להורים מלווים לסירוגין כשאחד ההורים הוא עצמאי - בהתאם לחוק, כאשר מדובר בהורים ששניהם שכירים, ושנעדרים לסירוגין בשל בידוד של ילדם, מופחת יום אחד מהזכאות לדמי בידוד רק מאחד מהם (במהלך תקופת הוראת השעה כאמור אין הפחתה מהזכאות לשני ההורים).


בהתאם לתיקון לחוק נקבע כי גם לגבי תא משפחתי שבו אחד ההורים הוא עובד שכיר והשני עצמאי, לא יופחת יום תשלום אחד מהעובד השכיר, וזאת מכיוון שממילא לא משולמים לעצמאי דמי בידוד בעבור כל ימי היעדרותו, וכך מספר הימים המופחת לשני ההורים יהיה זהה למספר הימים שמופחת בעבור הורה אחד.

מצ"ב חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) כפי שפורסמו ברשומות

למידע נוסף בתחום זה