צו הרחבה בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 23.5.16 חתמו ראש הממשלה ושר הכלכלה על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק (להלן:הצו) מיום.

על פי הצו, ההפקדות לפנסיה בכל סוגי ההסדרים; קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל יוגדלו  ויהיו בשיעור אחיד,  שלא יפחת משיעורי ההפקדה שנקבעו בצו והמפורטים להלן. צו ההרחבה יחול על כלל המעסיקים במשק, לרבות על מי שחל עליו צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק.

תחילתו של צו ההרחבה היא ב-1.7.2016  כלומר, הוראותיו יחולו בשכר חודש יולי 2016.

1. הגדלת שיעור ההפקדות לתגמולים- חלק המעסיק

בהתאם לצו, החל מיום 1.7.2016 יהיה על כלל המעסיקים במשק להעלות את שיעורי ההפקדות לתגמולים ל- 6.25% (כולל אובדן כושר עבודה).

החל מיום 1.1.2017 שיעור ההפקדה יגדל ל- 6.5% (כולל אובדן כושר עבודה).

2. הגדלת שיעור ההפקדות לתגמולים - חלק העובד

בהתאם לצו, החל מיום 1.7.2016 שיעור הפקדות לתגמולים של חלק העובד, יהיה לכל הפחות, 5.75% בכל הסדר פנסיוני בו הוא מבוטח (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל).

החל מיום 1.1.2017 שיעור ההפקדה לתגמולים של חלק העובד יגדל ל- 6 %.

3. השכר הקובע

צו ההרחבה מגדיר מהו "השכר הקובע" ולפיו, "השכר הקובע" הוא " כהגדרתו בהסכם החל על העובד ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב בהסכם פנסיית חובה".

"השכר המבוטח" לפי סעיף 6 לצו ההרחבה לפנסיית חובה במשק הוא  "..שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, עד התקרה המפורטת בסעיף קטן ג'".

סעיף 6(ג) לצו ההרחבה לפנסיה חובה קובע כי" חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעדכן מזמן לזמן, הנמוך מבין השניים".

לאור האמור לעיל, הגדלת שיעורי ההפקדה לפנסיה תחול על בסיס השכר הקובע בהתאם להסכם הקיבוצי/צו ההרחבה הענפיים שחלים עליו. בהעדר הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפיים, חובת ההפקדה הינה על פי השכר הקובע בצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק.

4. הפקדות לביטוח מנהלים/קופת גמל שאינה קופת פנסיה

תשלום המעסיק לביטוח מנהלים או לקופת ביטוח שאיננה קרן פנסיה, יכלול על פי הצו, תשלום עבור אובדן כושר עבודה  בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. כאשר שיעור הפקדות לחלק התגמולים בכל מקרה, לא יפחת מ-5%.

בהתאם לכך, אם לאחר הפקדות לאובדן כושר עבודה, תוותר יתרה, היא תופקד עבור רכיב התגמולים.

כך לדוגמא, אם עלות הביטוח בגין אובדן כושר עבודה להבטחת 75% מהשכר הקובע,  היא בשיעור של 0.9%, שיעור ההפקדה לתגמולים עבור העובד במקרה זה יהיה 5.35% .

לעומת זאת, ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי הביטוחי בגין אובדן כושר עבודה ( כגון בשל נסיבות הקשורות במצבו הרפואי של העובד או גילו) מעבר ל- 6.25% או ל-6.5% בהתאמה למועד, המעסיק הוא שיישא בתוספת העלויות הללו. אולם  סה"כ עלויות המעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה ביחד עם הפקדות המעסיק לתגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5%.

כך לדוגמא, אם עלות הביטוח עבור אובדן כושר עבודה להבטחת 75% מהשכר הקובע היא בשיעור של  3% , המעסיק יפקיד עבור העובד 5% לתגמולים ועוד 2.5% בלבד, עבור אובדן כושר עבודה.

5. תשלום המעסיק לרכיב פיצויי הפיטורים

על פי הצו, שיעור הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים  יהיה בהתאם להסכם החל על העובד והמעסיק, ובכל מקרה לא יפחת מ- 6% מהשכר.

לגבי עובד חדש שייקלט, לאחר כניסתו של צו ההרחבה לתוקף המעסיק רשאי להפקיד עבורו  6% מהשכר לפיצויי פיטורים, אלא אם כן, מדובר בעובד חדש הבא עם פוליסה קיימת הכוללת שיעורי הפקדה לפיצויי פיטורים גבוהים יותר.

כך, גם יהיה לגבי עובד קיים, שעובר מקופה מסוג אחד לקופה מסוג אחר, המעסיק ימשיך להפקיד עבורו את שיעור ההפקדה  לרכיב פיצויי פיטורים כפי שהיה לפני המעבר, ולא פחות מ- 6%.

6. תיקוני חקיקה

יובהר כי בימים אלה מתקיימים הליכי חקיקה לתיקון תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) , התשס"ה – 2005 (תיקון 16).

כמו כן, טרם פורסם עדכון לאישור הכללי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים והתאמתו לשיעורים החדשים.

 

לעיון בצו ההרחבה לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה