ביטול תשלום היטל עובדים זרים

ביום 2.2.2022 פורסם ברשומות חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (2003- 2004) (תיקון מס' 20) התשפ"ב.

עד היום, לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003. מעסיק של עובד זר היה חייב לשלם היטל בשיעור של 15-20 אחוזים לרשות המיסים, בהתאם לענף בו מועסק העובד, על בסיס השכר המדווח המשולם לעובדים, כאשר חל איסור על המעסיק לנכות את ההיטל משכרו של העובד.

(החוק לא חל על עובדים זרים בתחום הסיעוד, ספורטאים זרים ועוד. יצוין כי החל משנת 2016 חל היטל בשיעור אפס בענף החקלאות, במסגרת הוראת שעה).

כמו כן, בפסק הדין עא 4946/16 קבע ביה"מש העליון שחובת תשלום ההיטל כאמור תחול גם בגין העסקת עובדים זרים שהם מסתננים מסודאן ואריתראה.

בהתאם לתיקון לחוק, בוטלה החובה לתשלום ההיטל על כל הענפים.

תחילתו של החוק זה היא ביום 1 בינואר 2022 וביטול ההיטל יחול על הכנסה של עובד זר שהופקה או שנצמחה מיום 1 בינואר 2022 ואילך.

מצ"ב חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים (2003 ו– 2004) (תיקון מס' 20)

למידע נוסף בתחום זה