איסור העסקת עובדים ללא תו ירוק

ביום 22.9.21 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021 בעניין איסור העסקת עובדים ללא תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית שיכנסו לתוקף החל מיום 5.10.21.


תוקפן של תקנות אלה עד יום ג' 19.10.2021


להלן עיקרי התקנות:

 1. חל איסור על המעסיק להכניס עובד, המועסק במקום עבודה המפורט ברשימה להלן, למקום עבודתו, אלא אם כן הציג למעסיק אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 שעות שקדמו להגעתו לעבודה, בצירוף תעודה מזהה;

  "אישור "תו ירוק" – אחד מאלה:
  (א) אישור שמנפיק משרד הבריאות, המעיד שהאדם זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
  (ב) תעודת מחלים או מחוסן;
  (ג) אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
  (ד) אישור מאת הגורם המחסן, לאדם, המעיד על כך שקיבל מנת חיסון שלישית נגד nCoV;

 2. האיסור כמפורט לעיל לא יחול בנוגע לעובד שהמעסיק קבע לגביו שאינו בא במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה.

 3. סוגי מעסיקים אשר חלה עליהם החובה:
  (א) מוסדות רפואיים המפורטים בתקנות;
  (ב) מוסדות רווחה המפורטים בתקנות;
  (ג) מקום ציבורי או עסקי המנוי בתקנות הגבלת פעילות (ראו סעיף 4 של המאמר בקישור), אם הוא פועל בדרך של פתיחתו לציבור.

 4. על המעסיק ליידע את עובדיו על החובה להצגת תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית, כאמור לעיל.


תוקפן של תקנות אלה עד יום ג' 19.10.2021


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021

למידע נוסף בתחום זה