תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות - מעודכן ליום 10.5.21


תקנות אלה תקפות עד ליום 19.5.2021


להלן תמצית התקנות בכל מה שקשור לעסקים:


ראשית חשוב לתת את הדעת לארבע ההגדרות הבאות:

אישור "תו ירוק"– אחד מאלה:

 1. אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
 2. אישור שמנפיק משרד הבריאות לקטין מתחת לגיל 16 או לאדם מנוע חיסון, המעיד על כך שהוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה ועד תום היום האחרון של תקופת תוקפו;
 3. תעודת מחלים או מחוסן;
 4. אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;

"בדיקת קורונה מיידית" - בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות.
"גוף בודק" - גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות קורונה מיידיות בכניסה למקום לפי תקנות אלה וקיבל אישור על כך, ואשר מופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה.
"מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית (כהגדרתה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – הגבלת פעילות בתחום התחבורה) או בתוך שדה תעופה בינלאומי (כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות – הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.

מהי ההתקהלות המותרת?
איסור שהייה במקומות אסורים
העסקים שרשאים לקבל רק את מי שהציג תו ירוק
מהם התנאים להפעלת עסק - "כללי התו הסגול"
מהי התפוסה המותרת? כמה לקוחות רשאים להיכנס?
רישום ושמירת פרטים
סגירת מקום
סעיף עונשין
קישורים לקבצי תקנות

 מהי ההתקהלות המותרת?

מבלי לגרוע מהחובה לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם (למעט אנשים הגרים באותו מקום) - לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 50 אנשים במבנה ו- 500 אנשים בשטח פתוח. במידה והמקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 500 איש. 

 

איסור שהייה במקומות אסורים

 • לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק", אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
  - הוא מחלים;
  - הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כאמור בהגדרה "אישור תו ירוק".
  - הוא תינוק עד גיל שנה;
  - הוא מפעיל המקום או מי מטעמו;  
  - הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד.
 • לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו הותרה אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
  - הוא מחלים;
  - הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שיש להם אישור תו ירוק.
  - הוא תינוק עד גיל שנה;
  - הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית.
  - הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בחוק, או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם (להלן – איש צוות אוויר או אזרח זר), שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.
  - זר המבקר בישראל כמפורט בתקנה 7(ג)(2).
  - הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו.
 • לא ישהה אדם במקום המשמש לשמחות ולאירועים שפתיחתו הותרה אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
  - הוא מחלים;
  - הוא קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כאמור בהגדרה "אישר תו ירוק".
  - הוא תינוק עד גיל שנה;
  - הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.
  - הוא אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית. 
  - הוא מפעיל המקום או מי מטעמו.

שימת ליבכם להגדרת מחלים - מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, כל עוד האישור בתוקף.העסקים שרשאים לקבל רק את מי שהציג תו ירוק

(א.) לא ניתן להפעיל מקום ציבורי או עסקי מהמקומות המנויים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור, למעט פתיחתו למי שהציג אישור תו ירוק, לתינוק עד גיל שנה או לאדם שהציג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע בכניסה למקום.

 1. מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת, ובכלל זה פעילות תרבות, אירוע ספורט בנוכחות קהל, מרוץ ספורטיבי רב משתתפים (בהתאם להגדרה בתקנות), מסיבה, שמחות, כנס, טקס, חוג לבגירים או הרצאה.
  "פעילות תרבות" - ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופע מוזיקה, מחול או בידור.
  - ניתן להפעיל מקום כאמור שמתקיים בו אירוע בישיבה בלבד של הקהל, בשטח פתוח - גם למי שלא הציג אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית על בדיקת קורונה מיידית, בכפוף למגבלת התפוסה כמפורט להלן.
  - לעניין מקום שהוא אולם או גן שמחות לאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, לצורך קיום השמחה או האירוע - ראשי אדם להפעילו גם עבור אדם שהציג בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.
 2. מקום לעריכת תערוכה, למעט מוזיאון, או מקום לעריכת יריד במבנה;
 3. בית מלון (לרבות מתחם אירוח שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח, פנסיון או אכסניה, ולמעט החריגים המנויים בתקנות) - ניתן לקבל קהל נוסף, כגון קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון בהתאם לתקנה 7ג;
 4. חדר אוכל בבית מלון;
 5. אזור הישיבה במבנה בבית אוכל (שאינו חדר אוכל בבית מלון) ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור בפסקה 1;

(ב.) מפעיל מקום מהמקומות המפורטים לעיל, ראשי להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית לביצוע בדיקות בכניסה למקום ולצורך כניסה לאותו מקום בלבד, ולעניין בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון - הבדיקה תהיה תקפה ל 24 שעות בלבד. עמדת בדיקת קורונה מיידית תופעל ע"י גוף בודק שהמפעיל התקשר עימו לעניין  זה. 

(ג.) המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו במקום בולט לעין, בשפות עברית, אנגלית וערבית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – יכלול בשלט גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר, ולעניין מחזיק או מפעיל של מקום שבכניסה אליו מוצבת עמדה לביצוע בדיקת קורונה מיידית - יכלול השלט גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת תוצאה שלילית בבדיקה. 
(ד.) המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מאלה:

 1. אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת - לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנות, ולעניין בית מלון - גם קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית, ולעניין מקום המשמש לשמחות ולאירועים - גם אדם שהציג אישור על תוצאת בדיקה שלילית כאמור בתקנות; האמור בפסקת משנה זו לא יחול לעניין כניסתם של עובדי המקום;
 2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו מקום בלבד;

(ה.) מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום, ולעניין מחזיק או מפעיל של בית מלון – גם בדבר חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר.

למידע מלא על מה הם התנאים לקבלת התו הירוק -  לחצו כאן

מהם התנאים להפעלת עסק - "כללי התו הסגול"?

המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי - לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף ל-9 ההוראות הבאות:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לפיה הוא עומד בהוראות שלהלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית. ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח. *חובת הגשת ההצהרה לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה כבר לגביו הצהרה מכוח תקנות הגבלת פעילות
 2. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי מטעמו לביצוע פעולות המפורטות בתקנה זו (ממונה לענייני קורונה). כמו כן, נדרש למסור את שמו של הממונה בטופס ההצהרה. 
 3. בדלפק שירות, אם ישנו, תמצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תתוקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם המחויב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור, אלא אם הוא פטור מכך. יש לתלות במקומות בולטים לעין וכן בכניסה לבית העסק שלט לעניין חובת עטית מסיכה.
  אם יש מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסיכה
 5. המחזיק או המפעיל של המקום יפעל ככל האפשר לשמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, גם בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים השוהים במקום מסוים, לרבות בכניסה למקום.
 6. יש לסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטר זה מזה, ולהציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור
 7. אם מצויה מעלית – כלל אחיד לכולם (ללא הבחנה במספר הקומות בבניין), לפיו מותר מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק או המפעיל של המקום לתלות שלט כאמור בכניסה למעלית
 8. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם
 9. על המחזיק או המפעיל של המקום להציב במקום מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

בנוסף לכללים המנויים לעיל, ישנן הוראות נוספות פרטניות להפעלת המקומות הבאים:

 1. מקום למתן טיפול רפואה משלימה - בהתאם לתקנה 8א(1א);
 2. מתחם אירוח - בהתאם לתקנה 8א(9);
 3. מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם - בהתאם לתקנה 8א(10); 
 4. קניון - בהתאם לתקנה 8א(12);
 5. שוק קמעונאי - בהתאם לתקנה 8א(13);
 6. באזור הישיבה בשטח פתוח שנמצא בבית אוכל - בהתאם לתקנה 8א(13א);
 7. מכון כושר או סטודיו - בהתאם לתקנה 8א(14);
 8. במקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת כאמור לעיל- בהתאם לתקנה 8א(15);
 9. מוזיאון - בהתאם לתקנה 8א(17);
 10. בריכת שחייה בהתאם לתקנה 8א(19);
 11. אטרקציה תיירותית - בהתאם תקנה 8א(24);
 12. במקום שמתקיים אירוע בישיבה בלבד של הקהל, בשטח פתוח- בהתאם לתקנה 8א(26).


מהי התפוסה המותרת? כמה לקוחות רשאים להיכנס?

למעט חמשת המקומות שהוגדרו לעיל, בכל מקום ציבורי או עסקי אחר - המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום. לעניין זה שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם. 

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, וכן לעניין שטח המקום כאשר שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.

 1. בקניון - המחזיק או המפעיל יקבע ויפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 50 אנשים במבנה או 500 אנשים בשטח פתוח, לפי העניין, לפי המקל מביניהם, ובלבד ששטח המבנה או השטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.
 2. בשוק קמעונאי - המחזיק או המפעיל יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 50 אנשים במבנה או 500 אנשים בשטח פתוח, לפי העניין, לפי המקל מביניהם, ובלבד ששטח המבנה או השטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, וכל זאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח השוק, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.
 3. במקום ציבורי או עסקי שמתקיים בו אירוע בישיבה בלבד של הקהל בשטח פתוח - המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות מספר האנשים, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על 500.


רישום ושמירת פרטים

 1. מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר טלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
 2. מחזיק או מפעיל של מקום כאמור, ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו וכן את הפרטים המנויים בתקנה 11ב (1) – (3) ויפעל בהתאם לאמור בתקנה 11ב'.
  הוראות אלו לא יחולו על עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית שלא בתיאום או בהזמנה מראש ואינה מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, למעט אם מתקיימת פעילות מסוימת בעסק כאמור המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים ולעניין פעילות כאמור.


סגירת מקום

ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי רשאי להורות למפעיל של המקום, כאמור לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות, וזאת בשים לב, בין היתר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות לתקנה 12(ב) לתקנות.

תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו בתקנות הגבלת עובדים.

 

סעיף עונשין

חשוב לדעת כי התקנות מכילות סעיף עונשין (סעיף 13 לתקנות) למי שמפר התחייבויות אלו. כאשר הסנקציה על הפעלת מקום בדרך של פתיחתו לקהל בניגוד לתקנות נגזרת משטח המקום בחלוקה לשלוש קטגוריות שונות. כמו כן, ישנם מספר גורמים המוסמכים לתת קנס מנהלי, ובכלל זה שוטרים, פקחי רשות מקומיות ועוד.

 

תקנות אלה תקפות עד ליום 19.5.2021

 

קישורים לקבציי תקנות

קישור לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מעודכנות ליום 10.5.2021

קישור לידיעה בנושא צו בריאות העם (תיקון) – חובת חבישת מסיכה

למידע נוסף בתחום זה