תקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות - מעודכן ליום 6.2.22

תוקף התקנות הוארך עד ליום 1.3.2022

ביום 6.2.22 אושר תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות)(תיקון מס' 21), התשפ"ב-2021.


להלן תמצית התקנות בכל מה שקשור לעסקים:

 1. הגדרות חשובות;
 2. תו סגול - הוראות להפעלת כלל המקומות שפתוחים לציבור הרחב;
 3. העסקים שרשאים לקבל רק מי שהציג תו ירוק;
 4. הוראות להפעלת מקום אשר פועל ב-תו ירוק;
 5. התפוסה המותרת במקומות אשר אינם פועלים בתו ירוק;
 6. הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל בתו ירוק;
 7. סעיף עונשין;
 8. קישורים לקבציי תקנות;

_____________________________

(1.) הגדרות חשובות

אישור "תו ירוק" - אחד מאלה:

 1. אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן, שניתן מיום 3.10.21;
 2. אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
 3. אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית (כהגדרתה בתקנות) כי אדם שביצע בדיקת קורונה בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה.
 4. אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה.

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" - אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים המנויים בתקנה 3(ב) לתקנות.

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" - אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.

"בדיקת קורונה מיידית" - בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם - דיגום וביצוע בדיקות קורונה.

"ילד" - מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים.

"מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית (כהגדרתה בתקנות) או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בינלאומי (כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות – הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.

 

(2.) תו סגול - הוראות להפעלת כלל המקומות שפתוחים לציבור הרחב

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף ל-4 ההוראות הבאות:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור.
 2. המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט לעניין חובת עטיית מסכה.
 3. אם יש במקום מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסכה.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום ההוראות - ממונה קורונה.


(3.) העסקים שרשאים לקבל רק מי שהציג תו ירוק

לא ניתן להפעיל מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או לפעוט עד גיל 3 או לילד שהציג תעודת נכה (שהנפיק המוסד לביטוח לאומי).

 1. אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה.
 2. מועדון או דיסקוטק. לעניין זה "מועדון" - מקום שמתקיים בו אירוע לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון.
 3. מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון.
 4. מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), למעט מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד.
  לעניין זה, "פעילות תרבות" - ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופע מוזיקה, מחול או בידור.


(4.) הוראות להפעלת המקומות אשר פועלים בתו ירוק

בנוסף להוראות החלות על המקומות הפועלים בתו ירוק (במפורט בסעיף 3), יש לפעול כדלקמן:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו במקום בולט לעין, בשפות עברית, אנגלית וערבית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
 2. המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל 3.
  א. אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת למשרד הבריאות או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות - לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנות.
  ב. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16 ולאחר סריקת המסמך בהתאם לתקנות.
  ** האמור לעיל לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.
  ג. לעניין ילד שהוא אדם עם מוגבלות - אישור כאמור בפסקאות א' או ב' או תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי.
 3. מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות לעיל.
 5. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.

למידע מלא על מה הם התנאים לקבלת התו הירוק - לחצו כאן

(5.) התפוסה המותרת במקומות אשר אינם פועלים בתו ירוק

בנוסף להוראות שחלות על כלל המקומות הפתוחים לציבור, יש להקפיד על תפוסה כדלקמן:

 1. בחנות ששטחה קטן מ-100 מ"ר, בית מרקחת, חנות פארם, מרכול, מכולת או סופרמרקט - יוחל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או 4 לקוחות, לפי המקל מביניהם.
  *לעניין קניון או חנות ששטחה 100 מ"ר ומעלה – בין אם בתוך קניון ובין אם מחוצה לו (חנות שאינה בית מרקחת, חנות פארם, מרכול, מכולת או סופרמרקט) – לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום.
 2. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום. שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.

  *מגבלות אלו לא יחולו על:
  - מקום ששטחו קטן מ 100 מ"ר <למעט חנות מהחנויות המפורטות בתקנת משנה (א1)>, ואולם המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום
  - מסוף מעבר יבשתי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו
  - טרמינל נוסעים בשדה תעופה בינלאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו
  - אזור ישיבה בבית אוכל, בר או פאב
  - מקום לעריכת כנסים שאינם כוללים הגשה או מכירה של מזון או תערוכות
  - מכון כושר, סטודיו או קאנטרי קלאב
  - בית מלון
  - מקום שמתקיימים בו אירועי ספורט, פסטיבל, פעילו תרבות
  - מוזיאון
  - ספרייה
  - אטרקציה המצויה במבנה

 3. בקניוןהמנגנון שיפעיל מחזיק או המפעיל המקום יהיה מנגנון ויסות דיגיטלי. לעניין זה "מנגנון ויסות דיגיטלי" - אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.


(6.) הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל בתו ירוק

לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק", אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

 1. הוא מחלים או מחוסן.
 2. הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום.
 3. הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום.
 4. הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום.
 5. הוא פעוט עד גיל 3.
 6. הוא ילד בעל תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי.
 7. הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום.


(7.) סעיף עונשין

חשוב לדעת כי התקנות מכילות סעיף עונשין (סעיף 7 לתקנות) למי שמפר התחייבויות אלו. כאשר הסנקציה על הפעלת מקום שנדרש בהצגת אישור תו ירוק ללא עמידה בתנאי זה הינה נגזרת משטח המקום בחלוקה לשלוש קטגוריות שונות.
כמו כן, ישנם מספר גורמים המוסמכים לתת קנס מנהלי, ובכלל זה שוטרים, פקחי רשות מקומיות ועוד.

תוקף התקנות הוארך עד ליום 1.3.2022


(8.) קישורים לקבציי תקנות

קישור לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי - מעודכן ליום 6.2.2022
קישור לידיעה בנושא צו בריאות העם (תיקון) – חובת חבישת מסיכה

למידע נוסף בתחום זה