תקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות - מעודכן ליום 29.11.21

להלן תמצית התקנות בכל מה שקשור לעסקים:

 1. הגדרות חשובות;
 2. הגבלת התקהלות;
 3. תו סגול - הוראות להפעלת כלל המקומות שפתוחים לציבור הרחב;
 4. העסקים שרשאים לקבל רק מי שהציג תו ירוק;
 5. הוראות להפעלת מקום אשר פועל ב-תו ירוק;
 6. התפוסה המותרת במקום אשר פועל בתו ירוק;
 7. התפוסה המותרת במקומות אשר אינם פועלים בתו ירוק;
 8. הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל בתו ירוק;
 9. סעיף עונשין;
 10. קישורים לקבציי תקנות;

_____________________________

(1.) הגדרות חשובות

אישור "תו ירוק" - אחד מאלה:

 1. אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן, שניתן מיום 3.10.21;
 2. אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
 3. אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית (כהגדרתה בתקנות) כי אדם שביצע בדיקת קורונה בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה.
 4. אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל-7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה.

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית" - אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים המנויים בתקנה 3(ב) לתקנות.

"אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR" - אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה.

"בדיקת קורונה מיידית" - בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם - דיגום וביצוע בדיקות קורונה.

"ילד" - מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים.

"מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית (כהגדרתה בתקנות) או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בינלאומי (כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות – הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.

(2.) הגבלת התקהלות

לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות במבנה, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים בה עולה על 50 אנשים.
***מגבלה זו לא תחול על:

 1. מקום הפועל בתו ירוק.
 2. מסוף מעבר יבשתי וטרמינל נוסעים בשדה תעופה בינלאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכם.

 

(3.) תו סגול - הוראות להפעלת כלל המקומות שפתוחים לציבור הרחב

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף ל-4 ההוראות הבאות:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור.
 2. המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט לעניין חובת עטיית מסכה.
 3. אם יש במקום מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסכה.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום ההוראות - ממונה קורונה.

באזור הישיבה בשטח פתוח של בית אוכל, המחזיק או המפעיל של המקום יציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-1.5 מטרים בין שולחן לשולחן ויוודא שמירה על המרחק האמור בשעות הפעילות במקום.


(4.) העסקים שרשאים לקבל רק מי שהציג תו ירוק

לא ניתן להפעיל מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או לפעוט עד גיל 3 או לילד שהציג תעודת נכה (שהנפיק המוסד לביטוח לאומי).

 1. אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה.
 2. מועדון או דיסקוטק. לעניין זה "מועדון" - מקום שמתקיים בו אירוע לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון. 
 3. מקום לעריכת כנסים או תערוכות. 
 4. מכון כושר, סטודיו או קאנטרי קלאב (למעט בריכת שחייה שמצויה בו).
 5. אזור הישיבה במבנה בבית אוכל, לרבות בר או פאב, שאינו מקום כאמור בפסקה (1) ואינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2).
 6. בית מלון (ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו) - "מקום אירוח שבו 11 יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף, בתמורה, שירותי לינה ושירותים נלווים, לפרקי זמן קצובים וקצרים והכל למעט כל אחד מאלה:
  6.1 מקום אירוח כאמור שמיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי.
  6.2 מקום אירוח כאמור שמשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה."
  "יחידת אירוח" - יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר שינה אחד לפחות."
 7. מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), מירוץ ספורטיבי רב-משתתפים, או מקום שמתקיים בו פסטיבל. 
  למעט מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:
  (א.) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים;
  (ב.) אם המקום מצוי במבנה – עד 50 צופים;
  לעניין זה, "פעילות תרבות" - ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופע מוזיקה, מחול או בידור. 
 8. מוזיאון. ניתן להפעילו בדרך של פתיחתו לציבור גם ללא הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, לתלמידים בגן ילדים או בבית ספר ומלווים שלהם מצוות מוסד החינוך, במסגרת פעילות של הגן או בית הספר, ובלבד שמדובר בקבוצה קבועה שבה לומדים התלמידים בשגרה. בכניסה של קבוצות תלמידים כאמור תישמר הפרדה, ככל האפשר, בין הקבוצה לבין הקהל השוהה במוזיאון. 
 9. ספריה, למעט מי שנכנס לצורך השאלה בלבד. 
 10. אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה  פארק שעשועים או משחקייה (ג'ימבורי) המצויים במבנה.
 11. ​רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, שמתקיימת בו בחינה מעשית בנהיגה (למעט אם זה רישיון לדרגות הקבועות בתקנות 176 עד 179 לתקנות התעבורה).

*כלל המקומות הללו מחויבים בתו ירוק גם לגבי העובדים שלהם - לעיונכם קישור לידיעה בנושא


(5.) הוראות להפעלת המקומות אשר פועלים בתו ירוק

בנוסף להוראות שחלות על כלל המקומות הפתוחים לציבור, יש לפעול כדלקמן:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו במקום בולט לעין, בשפות עברית, אנגלית וערבית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
 2. המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל 3.
  א. אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ואם הציג מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת למשרד הבריאות או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות - לאחר סריקת המסמך כמפורט בתקנות.
  ב. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16 ולאחר סריקת המסמך בהתאם לתקנות.
  ** האמור לעיל לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.
  ג. לעניין ילד שהוא אדם עם מוגבלות - אישור כאמור בפסקאות א' או ב' או תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי.
 3. מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
 4. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות לעיל.
 5. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.

למידע מלא על מה הם התנאים לקבלת התו הירוק - לחצו כאן


(6.) התפוסה המותרת במקומות אשר פועלים בתו ירוק

באולמות וגני אירועים; בדיסקוטקים ומועדונים; במקומות לעריכת כנסים ותערוכות; ובמקומות שמתקיימים בהם אירועי ספורט/תרבות - המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, כמפורט להלן: 

 1. אולמות וגני אירועים המצויים במבנה - עד 600 איש. לעניין זה, "המצוי במבנה" – לרבות מקום כאמור שהאירוע המתקיים בו, מתקיים חלקו במבנה וחלקו בשטח פתוח;
 2. דיסקוטקים, מקומות לעריכת כנסים ותערוכות, ומקומות שמתקיימים בהם אירועי ספורט/תרבות במבנה - עד 1000 איש. 

    *על אף האמור, במקום בו הקהל יושב במקומות ישיבה מסומנים - לא תהיה הגבלת תפוסה.

(7.) התפוסה המותרת במקומות אשר אינם פועלים בתו ירוק

בנוסף להוראות שחלות על כלל המקומות הפתוחים לציבור, יש להקפיד על תפוסה כדלקמן:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום. לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
 2. המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום. שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח;

  *מגבלות אלו לא יחולו על:
  - מקום ששטחו קטן מ 100 מ"ר, ואולם המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום.
  - מסוף מעבר יבשתי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו.
  - טרמינל נוסעים בשדה תעופה בינלאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו.
  - אזור ישיבה בשטח פתוח של בית אוכל
  - מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות בנוכחות קהל, בישיבה בלבד ועם מספר צופים כמפורט להלן:
      (א) אם המקום מצוי בשטח פתוח – עד 1,000 צופים;
      (ב) אם המקום מצוי במבנה – עד 50 צופים.

 3. בקניון המנגנון שיפעיל מחזיק או המפעיל המקום יהיה מנגנון ויסות דיגיטלי. לעניין זה "מנגנון ויסות דיגיטלי" - אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.


(8.) הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל בתו ירוק

לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור "תו ירוק", אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:

 1. הוא מחלים או מחוסן.
 2. הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום.
 3. הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום.
 4. הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך", שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום (ואם הוא בבית מלון – במהלך 7 הימים  שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון).
 5. הוא פעוט עד גיל 3.
 6. הוא ילד בעל תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי.
 7. הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום.
 8. בבית מלון - ילד או אדם מנוע חיסון שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה בבית המלון או אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת PCR מחוץ לישראל שביצע בהמלך 72 השעות שקדמו לקבלתו לראשונה לבית המלון. 
 9. במוזיאון - הוא תלמיד בגן ילדים או בבית ספר ומלווה מצוות מוסד החינוך האמור, במסגרת הפעילות של הגן או בית הספר.
 10. בספרייה - מי שנכנס אליה לצורך השאלה בלבד.


(9.) סעיף עונשין

חשוב לדעת כי התקנות מכילות סעיף עונשין (סעיף 7 לתקנות) למי שמפר התחייבויות אלו. כאשר הסנקציה על הפעלת מקום שנדרש בהצגת אישור תו ירוק ללא עמידה בתנאי זה הינה נגזרת משטח המקום בחלוקה לשלוש קטגוריות שונות.
כמו כן, ישנם מספר גורמים המוסמכים לתת קנס מנהלי, ובכלל זה שוטרים, פקחי רשות מקומיות ועוד.


(10.) קישורים לקבציי תקנות

קישור לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי - מעודכן ליום 14.11.2021
קישור לידיעה בנושא צו בריאות העם (תיקון) – חובת חבישת מסיכה

למידע נוסף בתחום זה