תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות - הוראות הסגר 8.1.2021

יום התחילה של תקנות אלה הוא 8.1.2021 והן תקפות עד ליום 31.1.2021.


להלן תמצית התקנות בכל מה שקשור לעסקים:


ראשית חשוב לתת את הדעת להגדרה של "מקום ציבורי או עסקי".

"מקום ציבורי או עסקי" - מקום הפתוח לציבור או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית (כהגדרתה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – הגבלת פעילות בתחום התחבורה) או בתוך שדה תעופה בינלאומי (כהגדרתו בתקנות סמכויות מיוחדות – הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי.

באילו מקרים מותר לצאת ממקום המגורים
מהי ההתקהלות המותרת?
למי מותר לפעול?
מהם התנאים להפעלת עסק - "כללי התו הסגול"
מהי התפוסה המותרת? כמה לקוחות רשאים להיכנס?
כללים החלים על איזור תיירות מיוחד
הגבלת אירועים
רישום ושמירת פרטים
סגירת מקום
מגבלות על נסיעה ברכב פרטי
סעיף עונשין
קישורים לקבצי תקנות

 
באילו מקרים מותר לצאת ממקום המגורים

אסור לצאת ממקום המגורים או ממקום שהייה קבוע אחר, למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:

 1. הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
 2. סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
 3. קבלת טיפול רפואי, טיפול סוציאלי חיוני או טיפול רפואה משלימה.
 4. יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה;
 5. העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
 6. טיפול חיוני בבעל חיים;
 7. יציאה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שפעילותו מותרת בחוק או בתקנות לפיו, לרבות עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת, ויציאת חייל לשם ביצוע תפקידו במסגרת שירותו;
 8. הגעה למשכן הכנסת;
 9. השתתפות בהפגנה;
 10. הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;
 11. תרומת דם;
 12. הגעה לפעילות בגופים, במוסדות או במסגרות או לפעילויות, לשירותים או לתוכניות שהותרו בחוק או בתקנות לפיו; 
 13. השתתפות בחתונה, בהלוויה, בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות של קרוב משפחה; או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין; לעניין זה, "קרוב משפחה" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;
 14. יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה;
 15. יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;
 16. יציאה למרחק של עד 1000 מטרים ממקום המגורים ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו;
 17. יציאת אדם לטיסה משדה תעופה עד 8 שעות ממועד ההמראה בהתקיים כל התנאים בתקנה 2;
 18. ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ ביתית על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו.
 19. יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד."
 20. יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות.
 21. יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות, מטעם מפלגה או מועמד, לצורך היערכות לבחירות הכנסת, בכלל זה לבחירות מקדימות ולהתמודדות בהם.


מהי ההתקהלות המותרת?

מבלי לגרוע מהחובה לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם (למעט אנשים הגרים באותו מקום) - לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 5 אנשים במבנה ו- 10 אנשים בשטח פתוח. במידה והמקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח - עד 10 איש. 
לעניין חתונה ברית והלוויה - 10 במבנה ו 20 בשטח פתוח. 

 

למי מותר לפעול?

אסור להפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, תרבות, תיירות או פנאי, שוק קמעונאי או יריד ודוכן בהם, בית אוכל, בריכת שחיה, מכון כושר וסטודיו, לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח, למעט המקומות המפורטים להלן, וגם אם הם מצויים בקניון ושוק קמעונאי:

 1. מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה, והכל למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או יריד.
 2. חנות למכירת מוצרים חיוניים או בית עסק למתן שירות חיוני כמפורט להלן:
  (א.) חנות המציעה למכירה והמוכרת מוצרים מהמפורט להלן, ובלבד שהיא מציעה למכירה ומוכרת מוצרים אלה ומוצרים הנזכרים בפסקה (1) לעיל בלבד: 
  - מכשירי חשמל חיוניים לבית, כגון מקרר, תנור אפייה, תנור חימום ומזגן;
  - מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים, לתחזוקת מערכות תשתית של הבית, כגון תיקונים במערכות חשמל, אינסטלציה, גז וחימום;
  - מוצרי תקשורת ומחשבים;
  (ב.) מכבסה;
  (ג.) מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים;
 3. קבלת קהל במקום המפורט בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק, או מתן שירותי חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.
 4. מסגרות רוווחה ושירותים סוציאליים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(5).
 5. מקום למתן טיפול רפואה משלימה.
 6. מקום המשמש לאימון ספורט, לרבות בריכת שחייה, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(6).
 7. בית מלון, פנסיון, אכסניה ויחידת אירוח, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(7) ו 7(7א).
 8. קבלת קהל במקום עבודה ציבורי (משרד ממשלתי לרבות יחידת סמך ורשות מקומית) לשם קבלת שירות שלא ניתן לספק בדרך אחרת, בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7(8).
 9. בריכה טיפולית לצורך טיפול במים בהתאם לתנאים המנויים בתקנה 7 (10).
 10. מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות, בהתאם לתנאי תקנה 8(4).

אין בהוראות התקנות כדי לאסור שירות משלוחים. בשירות משלוחים למקום מגורים – המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו. 

 

מהם התנאים להפעלת העסק - "כללי התו הסגול"?

לגבי עסקים שלא נאסרה פתיחתם לציבור - המחזיק או המפעיל של המקום לא יפעיל את המקום אלא בכפוף ל-10 ההוראות הבאות:

 1. המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לפיה הוא עומד בהוראות שלהלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית. ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח. *חובת הגשת ההצהרה לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה כבר לגביו הצהרה מכוח תקנות הגבלת פעילות
 2. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי מטעמו לביצוע פעולות המפורטות בתקנה זו (ממונה לענייני קורונה). כמו כן, נדרש למסור את שמו של הממונה בטופס ההצהרה. 
 3. בדלפק שירות, אם ישנו, תמצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תתוקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 4. בטרם כניסה למקום: 

  (א.) המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין - לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:
  - האם אתה משתעל?

  - האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב 48 שעות האחרונות?

  - האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

  לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות, למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

  (ב.) מדידת חום - על המחזיק או המפעיל של המקום, להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר. לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  הוראות אלו לא יחולו על עסק המצוי בתוך קניון.

 5. המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם המחוייב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור, אלא אם הוא פטור מכך.יש לתלות במקומות בולטים לעין וכן בכניסה לבית העסק שלט לעניין חובת עטית מסיכה.
  אם יש מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסיכה
 6. המחזיק או המפעיל של המקום יפעל ככל האפשר לשמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, גם בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים השוהים במקום מסוים, לרבות בכניסה למקום.
 7. יש לסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטר זה מזה, ולהציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור
 8. אם מצויה מעלית – כלל אחיד לכולם (ללא הבחנה במספר הקומות בבניין), לפיו מותר מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק או המפעיל של המקום לתלות שלט כאמור בכניסה למעלית
 9. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם
 10. על המחזיק או המפעיל של המקום להציב במקום מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

בנוסף לכללים המנויים לעיל, ישנן הוראות נוספות להפעלת בריכת שחייה המשמשת בעבור אימון – בהתאם לתקנה 8א(1)  וכן, מקום למתן טיפול רפואה משלימה כאמור בתקנה 8א(1א). 

 

מהי התפוסה המותרת? כמה לקוחות רשאים להיכנס?

המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.
בתקנה זו – "התפוסה המרבית המותרת" - כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח במקום, לפי העניין, מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם: 
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור להלן.

 1. במקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו 20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם. לעניין זה שטח המקום מחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.
 2. בחנות למכירת מוצרים חיוניים או בית עסק למתן שירות חיוני כאמור בפסקה 2 לעיל - מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על 4 אנשים, לפי הנמוך מביניהם. לעניין זה שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה. 


כללים החלים על איזור תיירות מיוחד

באזור שהוכרז כאזור תיירות מיוחד לפי החוק, נוסף על המקומות שהותרה הפעלתם בדרך של פתיחתם לציבור, תותר גם הפעלה כאמור של מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן:

 1. בית אוכל בדרך של הושבה במקום בשטח פתוח (למעט בית אוכל המצוי במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד) בהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).
 2. אטרקציה תיירותית, לרבות אטרקציה ימית ומיתקן שעשועים, בשטח פתוח, ולמעט משחקייה לפעוטות. בהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).
 3. בריכת שחייה המצויה במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד כפי שהותר בחוק. בהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).
 4. בית אוכל המצוי במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד, כפי שהותר בחוק ובהתאם לתנאים בתקנה 9א(ב).

המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המפורטת להלן, לצדו:

 1. בחנות או דוכן (שאינם מקום למכירת מזון/בית מרקחת/מכון אופטיקה), מכבסה או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 אנשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכל מקרה לא פחות מארבעה אנשים. ואולם במקום כאמור ששטחו מעל 300 מטרים רבועים - מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום. לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
 2. בית אוכל – מספר האנשים השוהים במקום לצורך ישיבה במקום לא יעלה על 50;
 3. אטרקציה תיירותית – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, ואולם בכל מיתקן בשטח האטרקצייה, בכל יחידה נפרדת שלו, ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום או אנשים השוהים יחד ביחידת אירוח כהגדרתה בהגדרה "מיתקן אירוח" בחוק; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
 4. בריכת שחייה – מספר השוהים במי הבריכה לא יעלה על יחס של אדם לכל 6 מטרים רבועים, ובבריכה המחולקת למסלולי שחייה – התפוסה לא תעלה על שני שחיינים בכל מסלול שחייה;
 5. בית אוכל המצוי במיתקן אירוח לשימוש אורחי מיתקן האירוח בלבד – מספר אנשים שלא יעלה על 50 אחוזים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק.

על המחזיק או המפעיל של העסק להציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.

 

הגבלת אירועים

 1. לא יארגן אדם ולא ישתתף בכנס, בטיול מאורגן, באירוע ספורט, בפסטיבל, במופע בידור או במופע אומנות. מפעיל מקום ציבורי או עסקי לא יקיים אירוע כאמור.
 2. לא יארגן אדם ולא ישתתף בטקס, לרבות חתונה או טקס דתי, או במסיבה שמספר המשתתפים בה עולה על ההתקהלות המותרת. מפעיל מקום ציבורי או עסקי לא יקיים אירוע כאמור.
 3. אסורה גם פעולת מתן השירות על ידי נותן שירות לאירועים אסורים כאמור לעיל.
  "נותן שירות לאירוע" – מי שנותן דרך עיסוק שירותי תאורה, מוזיקה, צילום ותשתיות לאירוע או שירותי הסעדה לאירוע, לרבות הגשת משקאות.

רישום ושמירת פרטים

 1. מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר טלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
 2. מחזיק או מפעיל של מקום כאמור, ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו וכן את הפרטים המנויים בתקנה 11ב (1) – (3) ויפעל בהתאם לאמור בתקנה 11ב'.
  הוראות אלו לא יחולו על עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית שלא בתיאום או בהזמנה מראש ואינה מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, למעט אם מתקיימת פעילות מסוימת בעסק כאמור המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים ולעניין פעילות כאמור.


סגירת מקום

ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי רשאי להורות למפעיל של המקום, כאמור לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות, וזאת בשים לב, בין היתר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות לתקנה 12(ב) לתקנות.

תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו בתקנות הגבלת עובדים.


מגבלות על נסיעה ברכב פרטי 

לא ייסעו יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב נוסף על הנהג (אלא אם גרים באותו מקום). ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד – ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל, ובלבד שיישב בספסל נפרד. יש החרגה למקרה שבו יש צורך חיוני בנסיעה של יותר אנשים. שיעור נהיגה מעשי יתקיים בהתאם לאמור בתקנה זו. 

 

סעיף עונשין

חשוב לדעת כי התקנות מכילות סעיף עונשין (סעיף 13 לתקנות) למי שמפר התחייבויות אלו. כמו כן, ישנם מספר גורמים המוסמכים לתת קנס מינהלי, ובכלל זה שוטרים, פקחי רשות מקומיות ועוד.יום התחילה של תקנות אלה הוא 8.1.2021 והן תקפות עד ליום 31.1.2021.

 

קישורים לקבצי תקנות

קישור לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מועדכנות ליום 6.1.2021

קישור לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מעודכנות ליום 27.12.2020

קישור לסמכויות מיוחדות הגבלת פעילות בתחום התחבורה - מיום 18.9.2020

קישור לידיעה בנושא צו בריאות העם (תיקון) – חובת חבישת מסיכה

קישור להנחיית מנהלת קורונה מס' 30 - הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות

למידע נוסף בתחום זה