צו בריאות העם (תיקון) – חובת עטיית מסיכה

ביום 29.12.21 פורסם תיקון  לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה)(תיקון 18), התשפ"ב - 2021.

בין יתר התיקונים, נקבע כי חובת עטיית מסיכה תחול בהתקהלות מעל 50 איש גם בשטח פתוח.

להלן עיקרי הצו בנוגע לחובת עטיית מסכה נכון ליום 30.12.21

לא ישהה אדם במקום שאינו שטח פתוח, למעט מקום מגוריו, מבלי שהוא עוטה מסכה, ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 50 אנשים בשטח פתוח.
לגבי מי שמתקיים בו אחד התנאים הבאים, תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח:

(1) אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה, או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור, בסמוך למטופל.
(2.) אדם שחלה עליו חובת בידוד או אדם בדרכו למקום הבידוד. 
(3.) אדם השוהה במוסד מסוים שהמנהל הורה על חובת עטיית מסכה בשטחו, כולו או חלקו, כדי למנוע התפרצות של נגיף הקורונה, חייב בעטיית מסכה, ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה.

החובה לעטות מסכה לא תחול על האנשים הבאים:

(1.) קטין מתחת לגיל 7;
(2.) אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף;
(3.) אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסכה יושב. 

"אנשים הגרים באותו מקום" – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

(4.) משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של שני מטרים לפחות מאדם אחר;
(5.) שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של שני מטרים לפחות;
(6.) אדם המבצע פעילות ספורט.

 

"עטיית מסיכה" - כיסוי הפה והאף בבד, במסיכה המיועדת לכך, או במסיכה ביתית, הצמודים לפנים, בהתאם להוראות המנהל. 

מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה.

חובה על רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, למכור לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.

נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שחבש מסכה, לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "נותן שירות חיוני" - מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד העובד במקום למכירת מזון, בבית מרקחת, חנות אופטיקה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים ובחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.

קישור לצו בריאות העם בידוד בית והוראות שונות

למידע נוסף בתחום זה