הוראות למעסיקים של עובדים בבידוד בית עקב נגיף הקורונה- מעודכן 27.2.2020

עדכון קורונה ממשרד הבריאות: הוראת הבידוד לגבי השבים מאיטליה תחול באופן מייד

עדכון קורונה: אזהרת מסע לאיטליה, 26/02/2020 

 

1.הממשלה הוציאה אזהרת מסע כוללת לאיטליה ולנוכח התחלואה שם - אנו קוראים לתושבי ישראל לא לנסוע לאיטליה. בנוסף, בכוונת משרד הבריאות להנחות כי החל מיום א׳, כל מי שחזר מאיטליה ב-14 יום האחרונים נדרש להיות בבידוד בית עד להשלמת 14 יום ממועד חזרתו. המועד האמור נועד בין היתר לתת מספיק זמן לאיטלקים השוהים בארץ לצאת מישראל באופן מסודר.


2.הערכת המצב במשרד הבריאות היא כי יש סיכוי גבוה לכך כי התחלואה התפשטה באזורים נוספים באירופה ובמקומות רבים אחרים בעולם ועל כן, *משרד הבריאות קורא לציבור לשקול נחיצות נסיעות לחו״ל באופן כללי, מעבר לחובת הבידוד לשבים ממדינות ספציפיות*

 

3.נוסף על האמור - יש להימנע מנסיעות לכנסים, כינוסים והתקהלויות בינלאומיות אחרות, ובכלל זה גם נסיעה לאירועים בעלי אופי דתי בהם מתכנסים אנשים ממדינות רבות. כמו כן, יש להימנע מקיום כנסים בינלאומיים בישראל.

 

הוראת הבידוד לגבי השבים מאיטליה תחול באופן מיידי, כך שמי ששב מאיטליה החל מיום חמישי ה- 26.2.2020 בשעה 00:00 (חצות בין רביעי לחמישי) נדרש להכנס לבידוד בית למשך 14 ימים.

ביום 23.2.20 פורסם עדכון לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020, (להלן:צו בידוד בית) , לפיו התווספו יעדים נוספים המחייבים בידוד בית בנוסף לסין, והם; סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן ודרום קוריאה. בהתאם לצו כל אדם אשר הגיע לישראל לאחר שהיה בסין סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג, יפן ודרום קוריאה במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו, וכן כל אדם אשר היה במגע הדוק עם חולה בנגיף הקורונה – חייב להימצא בבידוד בית למשך תקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים הללו, (למעט אם מדובר בשהיה בשדה התעופה בלבד של סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן ודרום קוריאה) או מיום המגע האחרון שלו עם אדם חולה (על פי אישור רפואי).

 

משרד הבריאות הנחה בדבר חובת בידוד בית ל-14 יום, לכל מי שהיה בסמוך לקבוצת המטיילים מדרום קוריאה במהלך שהותם בישראל (בשלב זה ההנחיה עדיין לא פורסמה ברשומות, אבל פורסמה באתר משרד הבריאות).

לגבי השבים מאיטליה, אוסטרליה וטאיוואן, אין עדיין חובת בידוד בית, אלא אם מישהו מגלה תסמינים.

 

ההנחיות למעסיקים
הצו מגדיר מהו עובד בבידוד - והוא כולל – את כל מי שמועסק לרבות מתנדב ומי שנותן שירות בחציריו של המעסיק, בין אם מתקיימים יחסי עבודה ובין אם לאו, שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית. מעסיקים נדרשים לקבל את תעודת המחלה הגורפת שקבע משרד הבריאות ולא לדרוש אישור מחלה אחר מהעובדים שבבידוד בית (בכלל זה עליהם לשלם ימי מחלה ואיסור פיטורי עובד).

א. איסור כניסה למקום העבודה - חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד לדרוש ממנו להגיע למקום העבודה וחלה עליו חובה שלא לאפשר לעובד להכנס למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד גם אם העובד ביקש זאת.

ב. מסירת הודעה למעסיק – חלה חובה על עובד בבידוד למסור למעסיקו הודעה, בהקדם האפשרי, כי עליו לשהות בבידוד ועל משך תקופת הבידוד;

ג. אסור פיטורים – חל איסור על מעסיק של עובד בבידוד, לפטר אותו רק בשל היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

 

מי נדרש להיות בבידוד בית
א. כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהייה בסין , סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל;

ב. מי שהיה במגע הדוק (על פי הגדרה בצו) עם חולה (מי שיש לגביו ממצא מעבדתי חיובי לנגיף);

ג. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה כאמור לעיל ב-14 הימים האחרונים

 

משך תקופת הבידוד
משך הבידוד הוא לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לגבי חוזר, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.

 

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד
ביום 4.2.20 פרסם משרד הבריאות הודעה בדבר תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) )בידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף-2020.

התעודה הגורפת ניתנת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בידוד בית והיא תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד )נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה(. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.

מובהר במפורש בתעודה הגורפת כי כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, על פי תקנות דמי מחלה.

 

איך תקטינו את הסיכוי להידבק בקורונה? 

גרפיקה: משרד הבריאות

 

להלן קישורים למסמכים הרלוונטיים:

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-3

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-1

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),תיקון-התש"ף-2020-2

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020

מודעה מטעם משרד הבריאות

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה) התש"ף- 2020 (לרבות נוסח הצהרה אישית של עובד).

 

למידע נוסף בתחום זה