הנחיות בנוגע לפתיחת עסקים ולהעסקת עובדים נכון ליום 7.7.2020

להלן סיכום המגבלות והתנאים החלים על הפעלתם של העסקים בישראל, נכון ליום 7.7.2020 בהתאם לראשי הפרקים שלהלן:

ביום 7.7.2020 פורסם צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התש"ף-2020 שמטיל איסורים ומגבלות בענפי תרבות ופנאי שיכנסו לתוקף ביום 7.7.2020 בעניינים הבאים:

 • אולמות אירועים, ברים, מועדונים, חדרי כושר ובריכות שחיה ציבוריות יסגרו.
 • פעילות המסעדות - תותר ישיבה של מקסימום 20 סועדים בתוך מסעדה ועוד 30 סועדים בחוץ.
 • מופעי התרבות יופסקו (בתי קולנוע, תאטראות, מוסדות תרבות אחרים או מקומות לאריחת מופעים). 
 • פעילות מועדונים וברים בשטח המלון תופסק.

הגבלת התקהלות - על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), תש"ף – 2020 התקהלות מותרת בשטח פתוח ובמבנה הוגבלה ל-20 אנשים במקום 50 אנשים. כלומר, מותרת שהיה של עד 20 אנשים באזור הפתוח לקהל (בשטח פתוח או במבנה) אלא אם כן, שטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם וביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר. (חנויות ועסקים בענפי המסחר, מקומות פתוחים לציבור שמותר להפעיל, קניונים ושווקים קמעונאים) כפי שיפורט במסמך שלהלן.

 

 

המגבלות והתנאים מתייחסים הן להעסקת עובדים והן לקבלת קהל ולצורך כך קיימים שני טופסי הצהרה: "תו סגול לקבלת קהל" עבור פתיחת חנויות ומסחר וקבלת קהל, אשר יישלח לרשות המקומית והעתק יישלח לבית העסק, ו"תו הסגול להעסקת עובדים" אשר נועד להעסקת עובדים במספר העולה על המגבלה של 30%. טופס זה יישמר אצל בעל העסק בלבד (לאחר שליחת הטופס השולח יקבל העתק במייל). ייתכן שיהיה עליכם למלא את שניהם.

לתשומת הלב! במסגרת התיקון של תקנות שעת חירום, הגבלת מספר עובדים, מיום 4.6.2020 הוכנסו מספר שינויים שמתייחסים ל"תו הסגול" להעסקת עובדים. העיקרי שבהם הוא ביטול הדרישה ממעסיק לבצע רישום של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה וכן של מספר התשאולים בנוגע למדידת חום ומס' האנשים שלא הותרה כניסתם בעקבות תשאול או מדידת החום. כלומר, מעסיק שאימץ את התו הסגול לא ידרש לבצע רישום כאמור. כמו כן, בנוגע לעבודה משרדית נקבע כי עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע, ואם לא ניתן לספק עמדה כזו – העמדה והציוד האישי יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

 

 1. מספר העובדים שמותר להעסיק;
 2. תנאים להעסקת מספר עובדים העולה על המגבלה של 30% - התו הסגול;
 3. החובות והמגבלות החלות על כלל המעסיקים;
 4. חנויות ועסקים בענפי המסחר, שמותר להפעיל; קישור למתווה משרד הבריאות לפתיחת ענף המסעדות והברים;
 5. מקומות פתוחים לציבור שמותר להפעיל והתנאים להפעלתם (אטרקציה תיירותית, ספריה וכיוב');
 6. קניונים – התנאים לפתיחתם;
 7. שווקים קמעונאים – התנאים לפתיחתם;
 8. מקומות העבודה ועסקים שנאסר עליהם לפעול;
 9. מקומות עבודה הפטורים המגבלה של 30% ממצבת העובדים*;
 10. עונשים;
 11. קישור לסימולטור התו הסגול – במשרד הכלכלה;
 12. קישור למסמך הבהרות של משרד הפנים לרשויות המקומיות בנוגע לפתיחת עסקים שנדרשים בהצהרה על עמידה בתנאים - מעודכן ליום 4.5.20;
 13. רשימת קישורים לתקנות שעת חירום; 
 14. קישור להנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים

 

1.מספר העובדים שמותר להעסיק:

נכון להיום בכל מקומות העבודה (למעט בענפי תרבות ופנאי עליהם עדיין נאסר לפעול) מותר להעסיק בו זמנית, 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם (למעט אם מדובר במקומות עבודה מוחרגים: א. בענף הבנייה 100% ממצבת העובדים במבנה שאינו סגור. ב. מעסיקים בעלי היתר מיוחד להעסקה בשעות המנוחה, מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30% מכלל העובדים, לפי הגבוה מביניהם. ג. המעסיקים המנויים ברשימה המצורפת בזאת – רשאים להעסיק את כלל עובדיהם, ללא מגבלות על מספר העובדים, ככל שאין אפשרות לעבודה מהבית).

 

2. "התו הסגול" להעסקת עובדים - התנאים להעסקת עובדים במספר העולה על 30%:

מעסיק שמעוניין להעסיק יותר מ- 30% מהעובדים, ועד להעסקה של 100% ממצבת העובדים, בו זמנית במקום העבודה, רשאי לעשות כן ובלבד שיעמוד בכללי רגולציה עצמית ("התו הסגול") שנקבעו בתקנות, וזאת ללא צורך בפנייה לגורם כלשהו לקבלת אישור בנוגע לעמידה בכללי "התו הסגול". עליו לוודא באופן עצמאי כי הוא מקיים את הכללים הבאים:

(א.) המעסיק ימנה אדם (המעסיק יכול להיות הממונה בעצמו) שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתקנות וכמפורט להלן;
(ב.) המנכ"ל והממונה יחתמו על התחייבות והצהרה לפיה הם מתחייבים ליישם את הכללים ולעשות ככל האפשר להבטיח כי במקום העבודה נשמרים הכללים כאמור; להלן קישור לטופס ההצהרה
(ג.) מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד למקום העבודה או שהיה בו אם הכניסה או השהיה של העובד תביא להפרת הכללים (של התו הסגול) כמפורט להלן:

(ד.) הצבת שילוט - על המעסיק לידע את העובדים לגבי הכללים המפורטים להלן (בתוספת השניהבאמצעות הצבת שילוט בכל מבנה במקום העבודה במקום בולט לעין;
(ה.) תשאול - בטרם הכניסה למקום העבודה המעסיק ישאל את הנכנסים את השאלות הבאות:

- האם אתה משתעל;
- האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון;
- האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

(ו.) מדידת חום - ככל שהדבר מתאפשר, יש לבצע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה.
(ז.) עבודה משרדית (עמדה קבועה, שמירת מרחק, מחיצות) - 

 - עובד ישב ככל האפשר בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע; אם לא ניתן לספק לעובד עמדת עבודה קבועה, יש לבצע חיטוי קפדני בעמדת העבודה והציוד האישי לפני כל העברה מאדם לאדם;
- בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם כן ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר;

(ח.) פגישה מקצועית - מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות של עד 50 אנשים, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם;
(ט.) אכילה ושתיה - אכילה ושתיה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד;
(י.) עבודה מחוץ למקום העבודה - המעסיק יאפשר לעובדים, ככל שניתן, לבצע את העבודה מחוץ למקום העבודה;
(יא.) כל עובד יעבוד ככל שניתן מול ספקים קבועים;
(יב.) הסעות – מעסיק שמפעיל שירות הסעות ישבץ ככל שהדבר מתאפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה;
(יג.) איסור הגעה לעבודה – מעסיק שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים לעיל והודיע לעובד שלא להגיע לעבודה, חל איסור על העובד להגיע למקום העבודה ;

(יד.) עובד שחלה בקורונה – עובד שנדבק בנגיף, על פי קביעה של רופא מחוזי או ראש השירות המחוזי, מקום העבודה ייסגר כולו או חלקו עד לתום תקופת החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות. עם סיום החקירה יפתח מקום העבודה בכפוף לתנאים שיורה ראש השירות או רופא מחוזי.

לתשומת לב! - ביטול המגבלות על חזרתם של עובדים מעל גיל 67 למקום העבודה:
בתיקון מיום 3.5.2020 של תקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים במקום עבודה, בוטלה המגבלה של חזרתם לעבודה של עובדים מעל גיל 67 , שלא עבדו מיום 22.3.2020 ליום 18.4.2020.
כלומר, נכון להיום אין כל מגבלה על החזרתם של עובדים בני 67 ומעלה למקום העבודה.

חשוב להבהיר, כי התנאים והמגבלות החלות בנוגע ל"תו הסגול" כאמור לעיל, הינן בנוסף לחובות ולמגבלות החלות על כלל המעסיקים כמפורט להלן.

3. החובות והמגבלות החלות על כלל המעסיקים:

למרות פתיחת מרבית העסקים, החובות והמגבלות להפעלת העסקים ממשיכות לחול על כלל המעסיקים (בחלקן אינן חלות על מקומות עבודה מוחרגים), והן רלוונטיות גם לגבי מעסיקים שלא מחילים על עצמם את התו הסגול. להלן פירוט החובות והמגבלות:


(א.) קבלת קהל - מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה ובלבד שיתקיים אחד מאלה

 • בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות;
 • בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר מלקוח אחד לכל 7 מטרים רבועים;
  הערה: מובהר כי המגבלה לעיל אינה חלה על מקומות עבודה מוחרגים. כמו כן הן אינן גורעת מתנאי מקילים יותר שנקבעו בתקנות הגבלת פעילות או בצו בריאות העם בנוגע להפעלת שירות אן מקום עבודה מסויימים.

(ב.) עבודה במשמרות - במקום עבודה שנהוג לעבוד בו במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל שניתן, את אותם העובדים בכל משמרת, וכן קבלת קהל מותרת רק לצורך אספקת מוצר או שירות חיוני.
(ג.) מניעת כניסה של עובדים - חל איסור על המעסיק לאפשר כניסה או שהיה של עובדים למקום עבודה מעבר למותר לפי התקנות. עובד שמעסיקו הודיע לו, בהתאם לתקנות, שלא להגיע, מנוע מלהגיע לעבודה.
(ד.) מקום עבודה עם מספר מבנים - מקום עבודה שכולל מספר מבנים יש לפעול ככל האפשר לפריסת העובדים בין המבנים השונים ובלבד שאין בפריסה כדי לפגוע במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקום העבודה לפעול.
הערה: הוראה זו איננה חלה על מקום עבודה מוחרג.

(ה.) חובת התשאול על מצב בריאותי -
על המעסיק, או מי מטעמו לשאול את הנכנסים לרבות את העובדים:

 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 • האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

(ו.) מדידת חום - ככל שהדבר מתאפשר, על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום.
עוד קובעות התקנות, כי אם ניתן לבצע בדיקות חום ומעסיק הסדיר בדיקות כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. התקנות המעודכנות מחילות את המגבלות החדשות (חובת תשאול על מצב בריאותי והרשאה למדידת חום) גם על מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בשינויים המחויבים.
(ז.) שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. אם לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, המעסיק ידאג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
(ח.) הקצאת ציוד אישי - לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
(ט.) שימוש במעלית - מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים. ואולם, במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מ- 5 קומות, לא יהיו במעלית מספר נוסעים הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר, אלא אם כן מדובר בנוסעים המתגוררים באותו מקום. המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מס' הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו.
(י.) עטיית מסכות/מחיצות -

 • לא חלה חובה לחבוש מסכה כאשר עובד שוהה במקום סגור או מופרד ללא אדם נוסף.
 • הוראות חבישת מסיכה לא יחולו, בין השאר, על אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו, על שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על המרחק הנדרש לפי ההנחיות.
  "מקום סגור או מופרד" –כלי רכב, מבנה או חדר במבנה, חלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של 2 מטר לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח (open space) אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין האנשים האחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים ס"מ לפחות ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב.

(יא.) נסיעות מותרות במסגרת העבודה -

 • בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף, ובלבד שישב בספסל נפרד. הסדר זה לא יחול במקרה של צורך חיוני מעל שלושה אנשים ברכב.
 • שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו בהתאם להוראות המנהל (קרי מנהל שירותי הרפואה מכוח פקודת בריאות העם) לעניין מניעת הדבקה.

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים

4. חנויות ועסקים, שמותר להפעיל בכפוף לתנאים הבאים:

(א.)בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של בית העסק יפעל בכפוף להוראות להלן ובהתאם להוראות המינהל

 • מתן הצהרה – המחזיק או המפעיל של בית העסק הגיש לרשות המקומית לפני הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתקנות לפיה הוא מקיים את התנאים המפורטים להלן: ניתן להגיש את ההצהרה בטופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק או החנות;
 • תשאול לנכנסים לעסק - האם אתה משתעל; האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון; האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. מדידת חום – ככל שהדבר ניתן יש לבצע מידת חום לנכנסים לעסק;
 • ממונה קורונה - מינוי עובד לממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות כמפורט;
 • שמירת כללי היגיינה - בעל עסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר;
 • הצבת מחיצה - בדלפק העסק למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה בו קיימים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הריצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
 • שמירת מרחק - ככל שהדבר ניתן יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות, בין האנשים, לרבות בתורים וכן, למנוע ככל שניתן צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות התקהלות בכניסה למקום;
 • סימון מקומות עמידה ושילוט - במקום המיועד לקופות הרושמות יסומנו מקומות לעמידה הלקוחות וכן יוצב שילוט במקום בולט לעין לעניין שמירה על מרחק
 • וויסות מספר אנשים - המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים, לרבות העובדים, כך שבכל עת לא ישהו במקום יותר אנשים מהתפוסה המותרת לפי רשיון העסק ולא יותר מ-20 לקוחות בתוך שטח סגור ו-30 לקוחות בשטח פתוח.
 • שילוט בעניין מספר לקוחות מותר - המחזיק או המפעיל של המקום יציב בכניסה לחנות, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות. המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת הנכנסים לחנות.
 • בעסק בו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – על המעסיק לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • הגורם המוסמך (עובד רשות מקומית שהוסמך או פקח עירוני) יקיים פיקוח על עמידת החנות בתנאים המפורטים לעיל בתוך שבועיים מקבלת ההצהרה.

(ב.) מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי היגיינה, וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בכפוף לתנאים הבאים:

 • שמירת מרחק - המחזיק או המפעיל של המקום, גם אם אינו המעסיק, יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.
 • ויסות הנכנסים - המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר.
- המחזיק של המקום יישם מנגנון להגבלת מספר השוהים ויציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת.

 • תשאול - על המעסיק, או מי מטעמו לשאול את הנכנסים לרבות את העובדים:

- האם אתה משתעל?
- האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
- האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

 • מדידת חום - על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן. אם ניתן לבצע בדיקות חום ומעסיק הסדיר בדיקות כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 • לתשומת לב – החובה לתשאל ומדידת חום כאמור לעיל אינן חלות אם החנות מצויה בקניון.

(ג.) כל יתר החנויות מורשות לפעול בכפוף לתנאים הבאים:

 • מתן הצהרה - בעל העסק או החנות הגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתקנות לפיה הוא מקיים את התנאים המפורטים להלן: ניתן להגיש את ההצהרה בטופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק או החנות;
 • תשאול לנכנסים לעסק - האם אתה משתעל; האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון; האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. מדידת חום – ככל שהדבר ניתן יש לבצע מידת חום לנכנסים לעסק;
 • ממונה קורונה - מינוי אדם לממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות כמפורט;
 • שמירת כללי היגיינה - בעל עסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר;
 • הצבת מחיצה - בדלפק העסק למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה בו קיימים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הריצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
 • שמירת מרחק - ככל שהדבר ניתן יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות, בין האנשים, לרבות בתורים וכן, למנוע ככל שניתן צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות התקהלות בכניסה למקום;
 • סימון מקומות עמידה ושילוט - במקום המיועד לקופות הרושמות יסומנו מקומות לעמידה הלקוחות וכן יוצב שילוט במקום בולט לעין לעניין שמירה על מרחק
 • וויסות כניסת אנשים - המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, אנשים במספר העולה על 20 בהתקהלות במבנה או בשטח פתוח ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
- בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר

 • קביעת מנגנון ושילוט - המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;
 • בעסק בו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – על המעסיק לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • הגורם המוסמך (עובד רשות מקומית שהוסמך או פקח עירוני) יקיים פיקוח על עמידת החנות בתנאים המפורטים לעיל בתוך שבועיים מקבלת ההצהרה.

(ד.) מספרה או עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית

 • הגשת הצהרה - בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה בהתאם לנוסח בתוספת השנייה. ניתן להגיש את ההצהרה בטופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;
 • תישאול - המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יתשאל את הנכנסים האם אתה משתעל; האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון; האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. חובה זו אינה חלה אם החנות מצויה בתוך קניון;
 • מדידת חום – ככל שהדבר ניתן יש לבצע מדידת חום לנכנסים לעסק; חובה זו אינה חלה אם החנות מצויה בתוך קניון;
 • שמירת כללי היגיינה - המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק. מבלי לגרוע מהאמור יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.
 • עטיית מסכות - המחזיק או המפעיל של העסק יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסיכה ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות בין לקוח ללקוח.
 • שמירת מרחק - המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה. בעל העסק יציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • וויסות כניסת אנשים - המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, אנשים במספר העולה על 20 בהתקהלות במבנה או בשטח פתוח ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
- בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר;

 • קביעת מנגנון ושילוט - המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;
 • עבודה במשמרות - אם העובדים מועסקים במשמרות – על המעסיק לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים בכל משמרת.


5. מקומות פתוחים לציבור שפעילותם מותרת והתנאים להפעלתם:

בנוסף לחובות החלות על כלל המעסיקים כמפורט לעיל, על מחזיק של מקום הפתוח לציבור (כולל מכוני כושר) שפעילותו לא נאסרה יחולו התנאים להלן:

 • הגשת הצהרה - המחזיק המפעיל של בית העסק יגיש לרשות המקומית, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים להל. את ההצהרה יש להגיש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום, בהתאם לסמכויות של הרשות המקומית על פי דין, לרבות היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום;
 • מינוי אחראי - המחזיק של המקום ימנה אדם (ממונה על קורונה), שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו.
 • דלפק שירות - בדלפק שירות, אם ישנו, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
 • חובת התשאול על מצב בריאותי - על המחזיק, גם אם אינו המעסיק או מי מטעמו, לשאול את הנכנסים לרבות את העובדים:
  - האם אתה משתעל?
  - האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  - האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.
 • מדידת חום - ככל שהדבר מתאפשר, על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום. אם ניתן לבצע בדיקות חום ומעסיק הסדיר בדיקות כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה. המחזיק של המקום, אף אם אינו המעסיק,
 • חובת עטיית מסיכה המחזיק או המפעיל של המקום -
  - לא יכניס למבנה אדם שאינו עוטה מסיכה, אלא אם כן הוא פטור מחובה כזו.
  - לא יתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה, אלא אם כן האדם פטור מחובה זו;
  - יתלה במקומות בולטים לעין, לרבות בכניסה מודעה בדבר חובת עטיית מסיכה במקום;
  - אם יש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות על חובת עטית מסיכה
 • ויסות הנכנסים -המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, אנשים במספר העולה על 20 בהתקהלות במבנה או בשטח פתוח ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

- בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר;

 • הגבלת מספר שוהים ושילוט - המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום;
 • שמירת מרחק - המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
 • סימון מקומות לתורים ושילוט - המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 • מעלית - אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל הניתן, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים. בבניין בעל 5 קומות ומעלה, יקפיד כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר, לשם על המחזיק או המפעיל לתלות שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;
 • כללי היגיינה - המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות, לעניין זה משטחים פנימיים – כלל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים , דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוב';
 • הצבת חומרי חיטוי - במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי הידיים במקומות נגישים וזמינים

הגדרות: לעניין חובות מחזיק/מפעיל בפרק זה ההגדרות הינן כדלקמן:

- "לקוח" - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום.
- "מחזיק של מקום" - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין.
- "מקום הפתוח לציבור" - מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח. לא כולל : בית אוכל, מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, משרדי הממשלה, מפעל למתן שירותים קיומיים, מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה.

הוראות פרק זה, יחולו גם על אטרקציות תיירותיות,  בריכות שחיה, מכוני כושר, גן חיות, ספארי פינת חי ספריה ואולמות אירועים.

לעניין אולמות אירועים: בנוסף לאמור לעיל (למעט הסעיף בעניין ויסות נכנסים שלא יחול) יחולו על אולמות האירועים גם התנאים להלן:

- האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה;
- בכל עת לא ישהו במקום אנשים באזור הפתוח לקהל במספר העולה על המספר 50;

לעניין פסקה זו, "אולם אירועים" – אולם שמחות, גן אירועים או עסק אחר שמקיים אירועים.


6. קניונים - התנאים להפעלתם הינם כמפורט להלן:

המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים להלן. הצהרה תוגש בטופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה ; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון;

 • מינוי אחראי המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקה זו;
 • חובת התשאול על מצב בריאותי - יש לשאול את הנכנסים לרבות את העובדים:
  האם אתה משתעל? האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.
 • מדידת חום - ככל שהדבר מתאפשר, יש להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום. אם ניתן לבצע בדיקות חום ומעסיק הסדיר בדיקות כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 • עטיית מסיכות - המחזיק או המפעיל של הקניון:
  - לא יכניס למבנה אדם שאינו עוטה מסכה אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה
  - לא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה , אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה
  - יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
  - אם יש במקום מערכת כריזה, יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה.
 • וויסות כניסת אנשים - המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, לרבות שטחי המכירה שבחנויות ולמעט שטחי החניון, מעל ל- 20 אנשים בהתקהלות במבנה או בשטח פתוח ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;- 

- בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר

 • קביעת מנגנון ושילוט - המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;
 • שמירת מרחק - המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;
 • סימון - המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של הקניון יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 • מעלית - אם מצויה מעלית בקניון, המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;
 • כללי היגיינה -המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות;
  "משטחים פנימיים – "כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
 • הצבת חומרי חיטוי – יש להציב בשטחי הקניון מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
 • איסור ישיבה ושילוט - המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון,למעט בבית אוכל כמפורט לעיל לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;
 • ניהול רישום - המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת;


7. שוק קמעונאי – התנאים לפתיחתם הינם כמפורט להלן:

 • פרסום הודעה לציבור - ראש הרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק, ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים המפורטים להלן וכי הרשות המקומית נערכה להבטחת התנאים כאמור;
 • תשאול - הרשות המקומית תפעל לקיים את חובת התשאול על מצב בריאותי - יש לשאול את הנכנסים לרבות את העובדים:האם אתה משתעל?האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.
 • מדידת חום - ככל שהדבר מתאפשר, הרשות תסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום. אם ניתן לבצע בדיקות חום ומעסיק הסדיר בדיקות כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 • ויסות הנכנסים - הרשות המקומית תפעל לווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל,  לרבות שטחי המכירה שבחנויות  ולמעט שטחי החניון, מעל ל- 20 אנשים בהתקהלות במבנה או בשטח פתוח ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;

- בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר;

 • קביעת מנגנון ושילוט -  הרשות המקומית תקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום;
 • שמירת מרחק - הרשות המקומית תקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;
 • סימון תורים - הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 • כללי היגיינה - הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות;
 • הצבת מתקני חיטוי - בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
 • איסור ישיבה - הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק; למעט בבית אוכל כמפורט לעיל. הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק;
 • ניהול רישום - הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת;
 • עטיית מסיכות - הרשות המקומית תהיה אחראית :
  - ולא תאפשר כניסה לאדם שאינו עוטה מסכה אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה
  - שלא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה , אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה
  - שיתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
  - אם יש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה.
  "הרשות המקומית" - הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק הקמעונאי;

 

8. מקומות העבודה ועסקים שנאסר עליהם לפעול, לרבות בבית מגורים הינם כמפורט להלן:

דיסקוטק, פארק מים, בית מרחץ, פארק שעשועים, לונה פארק, מתקני שעשועים אולם או גן לשמחות ולאירועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, בית קולנוע, תיאטרון או מוסד תרבות אחר למעט מוזאון, בריכת שחייה (למעט בריכת שחייה במלון, בריכה טיפולית וטיפול במים ולצורך אימון של ספורטאי) מכון כושר (למעט מכון כושר לצורך אימון של ספורטאי שהוא חבר באיגוד או בהתאחדות לפי חוק הספורט) או בר או פאב, ובכלל זה בר או פאב בבית מלון.

 

9.מקומות עבודה הפטורים מהמגבלה של העסקה עד 30% ממצבת העובדים:*

מקומות עבודה המפורטים ברשימה שלהן, שצמצמו את פעילותם לפעילות חיונית בלבד, ועומדים בהנחיות משרד הבריאות לעניין הגבלת פעילות, רשאים לפעול במתכונת עובדים מלאה  או בשיעור המותר בחוק כדלקמן:

(א.) מפעלים קיומיים – מפעלים שקיבלו אישור של משרד העבודה להיותם "מפעל קיומי" לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום. גם כאן אסור לעובד מעטפת להגיע למפעל.

(ב.) מקום עבודה שעיקר פעילותו היא בתחומים המפורטים להלן (כמפורט בתוספת השניה לחוק):

 •  כל מערכת הבריאות (כולל אופטיקה);
 • מגזר פיננסי (כולל בנקים);
 • משק האנרגיה (כולל חשמל, גז טבעי, נפט, מים);
 • ענפי המזון (כולל חקלאות, מרכולים, הובלה, אחסנה ועוד);
 • כל שירותי ההובלה והאחסנה;
 • ענפי הטואלטיקה וחומרי הניקיון;
 • ענפי ייצור התרופות;
 • הנמלים וחברות הספנות;
 • שירותי התקשורת;
 • מקום עבודה שעוסק בעבודות בינוי או תשתית;
 • כללי: אבטחה, ניקיון, חישוב שכר, תחזוקה, טכנאות;
 • שירותי תמיכה – אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי פעילות המפורטים בתוספת. כמפורט לעיל;

(ג.) מפעלים עם היתר עבודה בשבת - במפעלים בעלי היתר להעסקה במנוחה השבועית, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה, רשאים לשהות במקום העבודה מס' העובדים שהותרו בהיתר או 30% ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם. מותר להעלות את מס' העובדים אם העלאה היא חיונית והמעסיק דיווח על כך למשרד הכלכלהבטופס המצ"ב. לגבי עובדי מעטפת, חל איסור להעסיקם אלא אם כן נוכחותו חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה ובכפוף לדיווח למשרד הכלכלה.

(ד.) בינוי – לרבות בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות נוגעות למבנה.

(ה.) תשתיות – פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת מים וביוב.10. עונשים:

(1.) העושה אחד מהדברים המפורטים להלן דינם מאסר 6 חודשים או קנס עד 14,400 ₪

 • מפעיל בית אוכל המאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק, בניגוד לתקנה ;( "מפעיל" - מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בחוק רישוי עסקים).
 • מפעיל חנות, בעצמו או באמצעות אחר, ללא שמסר הצהרה כאמור בתקנה , מבלי שבחנות ישנה מחיצה כאמור בתקנה, מבלי שבחנות סומנו מקומות לעמידה או הוצב שילוט לעניין שמירת מרחק או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום ("מפעיל" - מי שמפעיל חנות לפי המפורט בסעיף ג לעיל או בעל הרשיון במידה ונדרש לקבל רשיון לפיחוק רישוי עסקים).
 • מפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור בכלל זה הסרת שיער בלייזר, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה, או בלי שווידא כי המטפל עוטה מסכה, מגן פנים או כפפות, בעת טיפול בלקוח, או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה לעניין זה.

(2.) בנוסף יוטל קנס מינהלי בסך 5,000 ש"ח.

 

13. רשימת קישורים לתקנות שעת חירום

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 26.6.2020

קישור לחוק תיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום מיום 22.6.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת מספר עובדים מיום 26.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 5.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 19.4.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 19.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 7.4.2020

קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 31.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.3.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 21.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020

קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

לעניין הגבלת פעילות ליום העצמאות וחודש הרמדאן - ראו קישור

למידע נוסף בתחום זה