הנחיות להגבלת פעילות במקומות העבודה נכון ליום 18.10.2020

בהמשך להחלטת הממשלה על הקלות בסגר החל מיום ראשון 18.10.20, פורסם תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף 2020.

על פי התקנות כלל מקומות העבודה שאינם מקבלים קהל יהיו רשאים לפעול בהיקף של 100% בהתאם לתו הסגול אותו אישרה הממשלה.

לגבי שאר בתי העסק, הפתוחים לקהל הרחב, קבלת קהל אסורה למעט חריגים שנקבעו בתקנות של משרד הבריאות, ומשלוחים מכלל בתי העסק.


כמו כן, הוחלט כי מסעדות ובתי אוכל יוכלו להפעיל שירות של איסוף עצמי (Take Away) מבית העסק.


תוקף ההנחיות - ההנחיות יעמדו בתוקפן עד ליום 11.11.20


עבודה באיזור מוגבל - לעניין הגבלות יציאה מהבית בתחומי האזור המוגבל 


לתשומת הלב! ההנחיות והמגבלות כמפורט להלן על הפעלת מקומות עבודה שעיקרן החלת חובת מינוי ממונה קורונה ועמידה בכללי "התו הסגול" חלות על מקומות עבודה שמעסיקים מעל 10 עובדים והן אינן חלות על מעסיקים המעסיקים פחות מ- 10 עובדים. מעסיקים כאמור מחוייבים לפעול בהתאם לתקנות הגבלת פעילות. חשוב לציין כי אין הכוונה לשהייה של 10 עובדים במקום העבודה אלא על מצבת העובדים ככלל, כלומר אם מעסיק מסוים מעסיק מעל 10 עובדים ובפועל שוהים פחות מ- 10 עובדים התקנות עדיין יחולו עליו.

 

להלן פירוט עיקר ההוראות וההנחיות החלות על המעסיקים נכון ליום 18.10.20

  1. הגבלת התקהלות במקום העבודה;
  2. שהיית העובדים במקום העבודה;
  3. כללי ריחוק חברתי;
  4. חובת עטיית מסיכה;
  5. סגירת מקום העבודה;
  6. החרגת מקום עבודה חיוני;

הנחיות להגבלת פעילות במקומות עבודה:

"מעסיק" – מי שמעסיק מעל עשרה עובדים.

(1.) הגבלת התקהלות במקום העבודה -

נקבע איסור לקיים או להשתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי במקום העבודה, שמספר האנשים בה עולה על 10 אנשים במבנה ועל 20 בשטח פתוח. ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים אלא אם כן, הדבר נדרש לצרכי עבודה ובהתאם לתקנות.

 

(2.) שהיית עובדים במקום העבודה -

מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בכפוף לכל התנאים הבאים:

(א.) מינוי ממונה - מינוי ממונה - המעסיק מינה ממונה קורונה שיהיה אחראי על שמירת כללי הריחוק חברתי המפורטים בסעיף 3 להלן;
(ב.) הצבת שילוט - המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים באמצעות שילוט במקום בולט;
(ג.) חתימה על תצהיר - המנכ"ל וממונה הקורונה חתמו על הצהרה; חובת חתימה על הצהרה לפי לא תחול אם נחתמה בעבר הצהרה מכוח תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, או מכוח חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

 

(3.) כללי ריחוק חברתי במקומות עבודה -

המעסיק יעשה ככל האפשר להבטיח קיומם של הכללים הבאים:

(א.) שמירת מרחק – של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם;
(ב.) הקצאת ציוד אישי – לכל עובד יוקצה ככל שניתן ציוד אישי קבוע ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. שימוש בציוד של יותר מעובד אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה;
(ג.) משמרות – המעסיק ישבץ ככל שאפשר את אותה קבוצת עובדים באותה משמרת;
(ד.) מדידת חום – הסדרת ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני. לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה;
(ה.) עבודה משרדית – בעבודה משרדית יחולו ההוראות להלן:

(*) עמדה קבועה - עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה;

(*) שמירת מרחקבכל חדר ישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, אלא אם כן ישנה מחיצה. במבנה שבו קיימת מערכת ספרינקלרים או מערכת גילוי אש, תותקן מחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר; הוראה זו לא תחול על מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.

(*) פגישה מקצועית – מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ- 50 אנשים כולל מי שאינם עובדיו בכפוף לתנאים הבאים:ׁ

המעסיק או הממונה על ענייני קורונה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישות באמצעים דיגיטליים חלופיים;
במהלך הישיבה יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס;
במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים;

(ו.) אכילה ושתיה – אכילה ושתיה תתבצע, ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד; הוראה זו לא תחול על מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.
(ז.) עבודה מהבית – מעסיק יקבע לגבי עובדים שלדעתו יכולים לבצע את עבודתם מהבית מתכונת עבודה שתאפשר להם לעבוד מהבית בכפוף לצרכי עבודה וליכולתו של המעסיק;
(ח.) מעלית - מעסיק יתלה שלט בכניסה למעלית בו יצויין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר;

 

(4.) חובת עטיית מסיכה

על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר חובת עטיית מסכה. בנוסף, המעסיק יהיה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה כאמור. יצויין כי, החובה לא תחול על אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף; וכן לא תחול על שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות.
"אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;

 

(5.) סגירת מקום העבודה -

ראש השירות או רופא מחוזי שאישרו כי אחד העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה יהיו רשאי oלהורות בהודעה בכתב, בשים לב להשלכות סגירת המקום על המעסיק, על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים, לכל המאוחר, עם סיום החקירה האפידמיולוגית של משרד הבריאות. ובלבד שהסגירה לא תעלה על 72 שעות. ובמקרים מיוחדים לפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור עד 120 שעות. לאחר סיום החקירה מקום העבודה ייפתח בתנאים שיורה לו ראש השרות או רופא מחוזי.

הגשת השגה – מעסיק רשאי להגיש השגה על ההחלטה למנהל . ההחלטה תנתן עד 48 ממועד הגשת ההשגה.

 

(6.) החרגת מקומות עבודה חיוניים

החובה לשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או הצבת מחיצה במקרה שהדבר לא ניתן, וכן האמור לעיל לעניין סגירת מקום עבודה לא יחולו על מפעלים למתן שירותים קיומיים ועל מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת השניה. עם זאת יתר החובות כמפורט לעיל תחולנה עליהם.

 

(7.) עונשים - 

בשל הפרת הוראות המנויות בתקנות  - תוטל סנקציה פלילית של קנס עד 14,400 שקלים חדשים ובשל הפרת ההוראות המנויות בתוספת השלישית יוטל קנס מנהלי בסכומים המפורטים לצד ההפרה. קישור לפירוט ההפרות בתקנות ובתוספת בעניין קנס מנהלי (ראו סעיף 16).

 

(8.) רשימת קישורים לתקנות שעת חירום -

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות במקום העבודה מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 26.6.2020

קישור לחוק תיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום מיום 22.6.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת מספר עובדים מיום 26.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 5.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 19.4.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 19.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 7.4.2020

קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 31.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.3.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 21.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020

קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

לעניין הגבלת פעילות ליום העצמאות וחודש הרמדאן - ראו קישור

למידע נוסף בתחום זה