הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום

סוגיית חופשה ללא תשלום איננה מעוגנת בחקיקה, למעט במסגרת חוק עבודת נשים (חל"ת לאחר לידה , חל"ת עקב). החל"ת בקשר לקורונה תבחן בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסיקה. עם זאת, ההלכות המשפטיות שנקבעו בנושא, בעיקרן נקבעו בהתאמה לעתות שיגרה ולכן אין וודאות שהן תחולנה, כפי שהן, גם בנסיבות המיוחדות וחסרות התקדים של משבר הקורונה, לפחות ככל שמדובר בתחילת המשבר ובשיאו.

קיימת אבחנה בין חופשה ללא תשלום כפויה לבין חופשה ללא תשלום בהסכמה:

 

חופשה ללא תשלום בהסכמה

כאשר מדובר בחופשה ללא תשלום בהסכמה, כמובן שאין כל מניעה משפטית, אולם חשוב לעגן הסכמה זו בכתב, ולפרט את משכה ותנאיה. שכן חל"ת ללא מועד סיום נקוב או לתקופה ממושכת מאוד, גם אם היא בהסכמה עלולה בנסיבות מסוימות להוות לפיטורים (בהתנהגות). ההסכמה כאמור, יכולה להיות בהתנהגות או בהסכמה מפורשת בכתב.

 

חופשה ללא תשלום כפויה


חופשה ללא תשלום כפויה

ישנם שני סוגים של חל"ת כפויה:

 1. חל"ת קצובה בזמן וקצרת מועד.
 2. חל"ת שאיננה מוגבלת בזמן, או לזמן ממושך; במשבר הקורונה מרבית המקרים משתייכים לסוג הזה.
 3. חל"ת כפויה קצרת מועד - כגון במקרים של השעיית עובד כאקט משמעתי, חל"ת בחול המועד, או מניעה זמנית לעבוד מהשבתת ציוד וכו'.

א. חל"ת קצובה בזמן וקצרת מועד:

במקרים של השעיית עובד כאקט משמעתי, חל"ת בחול המועד, או מניעה זמנית לעבוד מהשבתת ציוד וכו'. במקרה זה קיימות מספר תוצאות אפשריות:

 1. הפרה של הסכם העבודה - מזכה את העובד בהמשך תשלום שכר, היות שהוא מוכן לבצע את עבודתו והמעסיק הוא זה שמנע ממנו את העבודה.
 2. הרעה מוחשית בתנאי העבודה - העובד זכאי להתפטר בדין מפוטר.במקרה כזה על העובד לתת התראה למעסיק לבטל את החל"ת לפני ההתפטרות, במידה שהוא יסורב, קמה לו הזכות להתפטר עם זכאות לפיצויי פיטורים.
 3. המעשה יחשב לפיטורים המזכים בפיצויים.

ב. חל"ת כפויה, לפרק זמן בלתי מוגדר מראש:

חל"ת כפויה, לפרק זמן בלתי מוגדר מראש - כאשר ברור כי לא מדובר בתקופה קצרה, מהווה ככלל על פי הפסיקה, פיטורים. עם זאת, בשל הנסיבות הבלתי שגרתיות וחסרות התקדים של משבר הקורונה כגון: 

 1. אי הוודאות בנוגע למשך המשבר;
 2. סגירה של מקומות העבודה (זמנית/סופית);
 3. החובה לצמצם בכוח אדם, תוך פרק זמן קצר, בשל הוראות התקש"ח, כשאין אפשרות לעבוד מן הבית;
 4. הליך שימוע שאמור לחול על עובדים רבים (מאות ואלפי עובדים באותו מקום עבודה);

ככל שמדובר בשבועות הראשונים של המשבר, אין וודאות משפטית שהכלל שנקבע בפסיקה כי הוצאת העובדים לחל"ת בלתי מוגבל בזמן מהווה פיטורים, יחול בנסיבות המיוחדות וחסרות התקדים המאפיינות את משבר הקורונה.

לשאלת סיווגה של החל"ת, אם היא מהווה פיטורים יש חשיבות לעניין חובת השימוע ומתן הודעה מוקדמת לעובד.

במידה רבה של סבירות, וככל שמדובר בתקופה של שתחילת המשבר ושיאו, גם אם הדבר יהווה פיטורים, על פניו לא התקיימו נסיבות בהן חלה החובה לקיים שימוע במתכונתו הרגילה וכי ניתן היה להסתפק בהודעה אישית או כללית לעובדים.

הרעה מוחשית בתנאי העבודה ,לחילופין, גם אם החל"ת הכפויה לזמן בלתי מוגבל, לא תחשב לפיטורים, היא לכל הפחות עשויה להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה. במקרה זה העובד יהיה זכאי להתפטר בדין מפוטר. על העובד לתת התראה למעסיק לבטל את החל"ת לפני ההתפטרות. אם החל"ת לא תבוטל, קמה לעובד הזכות להתפטר בדין מפוטר.

שיקולי בית הדין בנוגע לדין החל"ת ותוצאותיה - ביה"ד יבחן את המשמעות של החל"ת ואת תוצאותיה, אם היא מהווה פיטורים או לא ואת החובה לקיים הליך שימוע בהתאם לנסיבות של כל מקרה לגופו:

 • משך החופשה, האם העסק נסגר, מספר העובדים שהוצאו לחופשה, גודל העסק (אין דין הוצאת מס' עובדים בודד כדין הוצאת מרבית העובדים לחל"ת) ובתום הלב בנקיטת הצעדים הללו, למשל ניצול לרעה של המשבר כדי לסיים העסקה של עובדים מוגנים וכיוב'.
 • נוכח המשמעויות המשפטיות האפשריות של הוצאת עובדים לחל"ת כפויה וחוסר הוודאות הקיים, בשל המשבר והשינויים החלים בעוצמתו והיקפו ונסיבותיו, מומלץ ככל שהדבר מתאפשר מבחינה ניהולית ומעשית, לנקוט בהליך מקדמי במסגרתו יתאפשר לעובד למסור למעסיק את תגובתו ואת עמדתו באשר לכוונת המעסיק לנקוט בהליך של חל"ת, לפני הביצוע בפועל.
 • כלומר, אם מדובר בהליך שאמור לחול על עשרות עובדים באותו מקום עבודה בפרק זמן קצר, או כאשר הדבר נדרש לביצוע מיידי, באופן שלא מתאפשר מעשית לקיים שימוע אישי לכל עובד, סביר להניח שעל פניו מתקיימות נסיבות בהן אין חובה לקיים שימוע במתכונתו הרגילה או לקבל את הסכמת העובד או את תגובתו, וכי ניתן להסתפק בהודעה אישית או כללית. מאידך אם מדובר במספר עובדים בודד הנטייה תהיה לאפשר להם לפחות מתן תגובה לפני ההוצאה לחל"ת.

לתשומת הלב! עם חזרת המשק לפעילותו הרגילה כאשר המניע או הנימוק העיקרי להוצאה לחל"ת הוא שיקול כלכלי, ולא מגבלות על העסקת מספר העובדים, הרי שהוצאת עובדים לחל"ת ממושכת ולזמן בלתי מוגבל בנסיבות הללו תהווה פיטורים.
ולכן לא ניתן להסתפק מתן הודעה על חל"ת, לא כל שכן כאשר מחזירים חלק מהעובדים לעבודה, אלא יש צורך בקיום של הליך שימוע קודם לכן.


הוצאה לחל"ת חוק עבודת נשים ביטול תקנות שעת חירום
בהמשך לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"ף- 2020, מיום 6.4.2020, יצא עדכון ביום 17.4.2020 כי בוטלו תקנות אלו ומשכך החל מתאריך זה. כלל המעסיקים המעוניינים להוציא לחל"ת עובד/ת המוגן/ת עפ"י חוק עבודת נשים או להאריך היתר שתוקפו הסתיים לאחר מועד זה מחויב בהגשת בקשה להיתר בעת הוצאה לחל"ת ועליו לפנות למנהל הסדרה והאכיפה בבקשה.
קישור לידיעה בנושא ביטול תקנות שעת חירום - חוק עבודת נשים.

 

התנגדות עובד להוצאתו לחל"ת

כאשר העובד מתנגד להוצאתו לחל"ת:

 1. יש לציין בפניו שהוא רשאי להתפטר בדין מפוטר; ניתן להכניס אפשרות זו כבר בהודעה על החל"ת. 
 2. אם העובד אינו מתפטר וממשיך בסירובו, הברירה בפני המעסיק, היא לנקוט בהליך פיטורים. שאם לא כן, המעסיק מסתכן בכך שהעובד יהיה זכאי לתבוע פיצוי בגין הפרת ההסכם או אכיפה של התנאי שהופר.  

זכויות עובדים במהלך חופשה ללא תשלום

במהלך חופשה ללא תשלום יחסי עובד ומעסיק אינם מתנתקים, אלא מושעים בלבד, ומכלול הזכויות והחובות, מוקפאים הן של העובד והן של המעסיק, הן לגבי ההווה (חובה לעבוד, חובה לשלם שכר, לשלם מס הכנסה) והן לגבי העתיד. במהלך תקופה זו אין צבירת ותק והיא אינה מצמיחה זכויות בצבירת רציפות הוותק, (הבראה, חופשה, מחלה) למעט וותק של 14 ימים לצורך פיצויי פיטורים.


הפקדות לפנסיה - במהלך החל"ת המעסיק אינו חייב להפקיד כספים לפנסיה. על כן, מומלץ לעובד לפנות לגוף המבטח אותו על מנת להמשיך את ההפרשות בתקופת החל"ת בעצמו, על מנת לשמור על רציפות. אם המעסיק מחליט להמשיך ולהפקיד עבור העובד כספים לקרן פנסיה, תגמולים או פיצויים לרבות את חלק העובד, עליו לדווח לביטוח לאומי בחוזר יעודי. מובהר כי העובד והמעסיק יכולים לסכם מראש את ההתחשבנות ביניהם לגבי קיזוז תשלום חלק העובד ששולם על ידי המעסיק לפנסיה.

 

מעסיק שמפסיק להפקיד תשלומים בעד העובד לקופת גמל בזמן החל"ת, עליו להעביר דיווח על כך לחברה המנהלת (קופת גמל: קרן הפנסיה/ חברת הביטוח/קרן השתלמות/קופת תגמולים וכד') הכולל את הפרטים הבאים:
מספר מזהה של החברה המנהלת; לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל; שם המעביד; מספר מזהה של המעביד; שם העובד; מספר זהות או מספר דרכים של העובד; סיבת הפסקת התשלומים; מועד הפסקת הפקדת התשלומים.


רכב וטלפון נייד ומחשב – כאשר מעסיק מעמיד לרשות העובד טלפון ורכב , כמו כל זכות או הטבה שבמהלך החל"ת מושעים או מוקפאים, כך גם הדין לגבי רכב וטלפון. המעסיק רשאי ליטול אותם מהעובד בתקופת החל"ת, אלא אם כן הוסכם אחרת בהסכם אישי/קיבוצי. בכל אופן מומלץ במקרים אלה לתת לעובד זמן להתארגן להצטייד ברכבו טלפון חלופי.

 
א. ביטוח לאומי - דיווח לביטוח לאומי - כאשר המעסיק משאיר לעובד רב, טלפון נייד או מחשב במהלך החל"ת, עליו לדווח על כך לביטוח לאומי בחוזר יעודי. מובהר כי העובד והמעסיק יכולים לסכם מראש את ההתחשבנות ביניהם לגבי שווי המס בגין הרכב, טלפון או המחשב.
ב. מס הכנסה - חיוב שווי רכב יחסי -  לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק- ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו (להלן:"שווי יחסי"). השווי היחסי יחושב גם בעת חזרתו מהחל"ת היה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש. יובהר כי תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב. להלן קישור להודעת רשות המיסים.


רציפות בותק בין שתי תקופות העסקה - מאחר שבמהלך החל"ת יחסי העבודה בין הצדדים אינם ניתקים, אלא משוהים בלבד, הזכויות הקיימות לעובד עד יציאתו לחל"ת בכל הנוגע לוותק בעבודה, כגון פיצויי פיטורים, דמי הבראה ודמי מחלה – נשמרות והותק שנצבר לו עובר ליציאתו לחל"ת יצורף לוותק שהצטבר לאחר חזרתו מהחל"ת.

 

זכאות לדמי אבטלה - ראו קישור לידיעה בנושא


תשלום ביטוח לאומי - כמו כן, מעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בגין החודשיים הראשונים של החל"ת, אולם הוא רשאי לגבות את הסכום ששולם מהעובד. על אף האמור, מנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר הנחה לדחות את הדיווח והתשלום של המעסיקים עבור העובדים שבחל"ת מ-15/5/2020 ל-15/7/2020. קישור לידיעה בנושא באתר הלשכה


במידה והחופשה ללא תשלום נמשכת מעבר לחודשיים רצופים (מ-1בחודש עד 31 בחודש, בכל אחד משני החודשים), חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות באופן עצמאי. לגבי הטבות שניתנות לעובד במהלך החל"ת, עליו לדווח על כך לביטוח לאומי בחוזר יעודי.

 

היוצאים לחל"ת לא ידרשו לתיאום מס נוסף בקבלת דמי אבטלה - רשות המסים פרסמה (29.3.2020), בתיאום עם הביטוח הלאומי, הקלות בהליך עריכת תיאום מס ליוצאים לחל"ת הזכאים לדמי אבטלה, כך שלא יידרשו לערוך תיאום מס נוסף עבור דמי האבטלה. הקלות אלו מיטיבות עם כלל העובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים אבטלה, ובפרט עם הורים לילדים והורים לילדים עם מוגבלות. הקלות אלה נועדו להקל על שכירים ובעלי עסקים בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות הנגיף. ראו קישור לידיעה בנושא.

 

הארכת / קיצור תקופת החל"ת

להארכת החל"ת ישנם היבטים, הן בדיני עבודה והן מבחינת הזכאות לדמי אבטלה:

בהיבט יחסי עבודה

 • העקרונות שדובר עליהם בהוצאה לחל"ת כמפורט לעיל, חלים גם במקרה של הארכת החל"ת, עם זאת, ככל שהמשק חוזר לפעילותו הרגילה, כך גם הכללים שחלו בעת שיגרה יחולו בהתאמה.
 • מסירת הודעה בכתב לעובד - מעסיק שמעוניין בהארכת החל"ת, גם אם ציין בהודעה על החל"ת כי יתכנו שינויים לגבי משך החל"ת, עליו למסור לעובד הודעה בכתב בדבר הארכת החל"ת.

לתשומת לב! מאחר שהמשק חוזר לפעילותו ונכון להיום המניע או הנימוק העיקרי להארכת החל"ת הוא שיקול כלכלי, ולא מגבלות על העסקת מספר העובדים, נראה שכיום בסבירות גדולה לא ניתן להסתפק עוד רק במתן הודעה על הארכה, לא כל שכן כאשר מחזירים חלק מהעובדים לעבודה, אלא יש צורך בקיום של הליך שימוע.
כלומר, יש צורך לקבל את תגובת העובד לפני הארכה על מנת למנוע סיכון לתביעה מצד העובד לאכיפת הסכם העבודה לגבי תקופת הארכה.

כמו כן, על מנת שהארכת החל"ת לא תחשב לפיטורים, נדרש לקבל הסכמה מפורשת ובכתב להארכה ומה משך זמן הארכה

 • התנגדות העובד - עובד שמתנגד להארכת החל"ת, זכאי להתפטר בדין מפוטר ולתשלום פיצויי פיטורים. חשוב להקפיד במקרה כזה לקבל מהעובד הודעה בכתב כי הוא אינו מסכים להארכת החל"ת ולידע אותו כי בנסיבות אלה הוא זכאי להתפטר בדין מפוטר.
 • הודעה מוקדמת - בנסיבות אלה, אם העובד מתפטר ככל הנראה העובד אינו חייב במתן הודעה מוקדמת למעסיק. שכן ממילא המעסיק גם אינו מעוניין בהעסקתו.
 • עובד שמתנגד להארכה ולא מתפטר - על המעסיק לזמנו לשימוע לפני פיטורים;
 • גמר חשבון - יש לנקוט בהליך סיום יחסים מפורש ומתועד וגמר חשבון מלא עבור העובד בגין תקופת העסקתו וסיומה.

דמי אבטלה:

 • מסירת הודעה לביטוח לאומי - אין צורך במתן הודעה לביטוח לאומי. בשלב זה ניתנת הארכה אוטומטית.
 • התקופה המוארכת קצרה מ- 30 ימים - כל עוד סה"כ תקופת החל"ת (החל"ת המקורית והמאורכת) ארוכה מ- 30 ימים העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה, בכפוף לתקופת הזכאות המרבית.
 • התקופה מרבית לדמי אבטלה - מספר הימים המרבי שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה, כולל התקופה שהוארכה, נקבע בהתאם לגיל ומספר התלויים: בן זוג תלוי , בת זוג תלויה ילד.

קיצור תקופת החל"ת:

בהיבט דיני עבודה

 • מסירת הודעה בכתב לעובד - על המעסיק למסור הודעה בכתב, גם אם ציין בהודעה המקורית על החל"ת כי יתכנו שינויים במשך תקופת החל"ת.
 • התנגדות העובד - עובד שמתנגד לקיצור החל"ת ואינו שב לעבודה, גם מסיבות לכאורה מוצדקות כגון, היעדר סידור לילדים או השתייכות לקבוצת סיכון וכיוב' התוצאה המשפטית של ההתנגדות כאמור, אינה חד משמעית ונתונה לפרשנויות שונות. החל בעמדה, כי הדבר עולה כדי הפרת משמעת וכלה בזכאות להתפטר בדין מפוטר. כמו כן, מתעוררת שאלה בנוגע לפיטורים על הרקע הזה, האם הם מהווים אפליה אסורה מחמת הורות או מצב בריאותי.
  בכל אופן, חשוב להקפיד במקרה כזה לקבל מהעובד הודעה בכתב כי הוא מסרב לשוב לעבודה, אם ניתן לאפשר לו עבודה מהבית, כדאי לשקול אפשרות כזו. אם לא ניתן, אזי ככל שהמשק יחזור לשיגרה עבודה רגילה הנטיה היה לראות בכך כהפרת משמעת מצד העובד.

קיצור תקופת החל"ת מתחת ל- 30 ימים - אם החל"ת ניתנה מראש לתקופה של 30 ימים, וכתוצאה מכך, העובד יאבד את זכאותו לדמי אבטלה, המעסיק אינו רשאי לחייב בדיעבד את החופשה השנתית של העובד. לפיכך, עובד שיאבד זכאותו לדמי אבטלה בשל קיצור תקופת החל"ת, המעסיק עשוי לשלם שכר עבור תקופה זו , שכן לכאורה מדובר בחל"ת כפויה לזמן קצר.

 

בהיבט הביטוח הלאומי

 • מתן הודעה לביטוח לאומי - על העובד למסור הודעה על כך למוסד לביטוח לאומי - מצ"ב קישור לעמוד הרלוונטי באתר למוסד ביטוח לאומי
 • מבחינת זכאותו לדמי אבטלה - אם תקופת החל"ת תפחת מתחת לתקופה של 30 ימים, הוא לא יהיה זכאי כלל לדמי אבטלה. אם התקופה לאחר הקיצור עדיין תעלה על 30 ימים, העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה החל מהמועד שהחל"ת הסתיימה. יצויין כי עובד ששב לעבודה ולא ידווח לביטוח לאומי על סיום תקופת החל"ת, ביטוח לאומי ממילא ידווח על כך על ידי המעסיק, כך שאם העובד יקבל במקביל לשכר העבודה גם דמי אבטלה, ביטוח לאומי יחייב אותו להחזיר את דמי האבטלה שקיבל.

 

מצ"ב הודעה גנרית להוצאת עובדים לחל"ת בעקבות הקורונה - להורדת קובץ Word גללו מטה

 

זכאות לדמי אבטלה בתקופת חל"ת

לכל השאלות והתשובות בנושא דיני עבודה בתקופת משבר הקורונה

למידע נוסף בתחום זה