עדכון לחברי הלשכה בנושא תיקונים בתקנות והצווים על רקע משבר הקורונה 19.4.2020

היום, 19.4.2020 פורסמו ברשומה שורה של תיקונים בתקנות ובצווים שנועדו לאפשר, בין היתר פעילות עסקית מוגברת יותר החל מהיום.
להלן עדכון לגבי עיקרי השינויים הרלוונטיים למגזר העסקי שפורסמו ונכנסו לתוקף היום.

העדכון מתייחס ל 3 מסמכים מרכזיים

 • תיקון תקנות הגבלת מספר העובדים.
 • תיקון תקנות הגבלת פעילות.
 • תיקון צו בריאות העם בהקשר של אחריות מעסיק על רקע חובת חבישת מסיכה


1. סקירת עיקרי השינויים בתקנות הגבלת מספר העובדים


עבור עסקים שפעילותם מוגדרת בתוספת לתקנות 
נמחקו המגבלות הקשורות בעובדי מעטפת וכן החובה לצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת הפעילות החיונית, כך שהלכה למעשה אין שום מגבלה על עבודה/כמות עובדים מכוח תקנות אלו.

עבור יתר העסקים 
במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ-10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים (עלה מ-15%) לפי הגבוה מביניהם.
בהמשך לכך בוטל כמובן גם מסלול הדיווח למשרד הכלכלה למי שרצה להעלות ל- 30%.
פתחו אפשרות חדשה למעסיק שמבקש להגדיל את היקף העובדים ששוהים בו זמנית במקום העבודה מעבר ל- 30% (כמו גם מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה וכן מפעל תומך ביטחון שחלה עליו תקנה 2(ב)(7) והוא נדרש כדלקמן:

 • למנות ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתוספת השנייה (להלן הרחבה בנושא התוספת השניה).
 • ליידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים בתוספת השנייה באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • המנכ"ל של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית.

 

הודיע מעסיק שמתקיים לגביו האמור לעיל, לעובדו כי אינו רשאי להגיע לעבודה בשל הכללים המפורטים בתוספת השנייה, לא יגיע העובד למקום העבודה.
הוסרה המגבלה הקשורה בעובד מעטפת (ס"ק ו'1).
באשר למגבלה קודמת הקשורה בקבלת קהל (ס"ק ז'1), ניתנה הקלה למעסיק שעומד בכללים החדשים (כמפורט לעיל) לאפשר כניסת לקוחות למקום העבודה אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות אמצעים דיגיטליים, ובלבד שלא תורשה כניסה של לקוחות למקום העבודה ביחס של יותר משני לקוחות בו זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות לקוחות.
ניתנה הקלה למעסיק שעומד בכללים החדשים (כמפורט לעיל) שעליו לא תחול המגבלה הקשורה בפריסת עובדים במקום עבודה שכולל מספר מבנים.
נוספה סמכות לראש השירות או רופא מחוזי (כהגדרתם בצו בריאות העם – בידוד בית והוראות שונות) כי במקרה בו אחד העובדים של מעסיק נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות. עם סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק שוב כל ההנחיות לעיל, ותנאים נוספים אם יורה לו ראש השירות או רופא מחוזי.

 

להלן סקירה של עיקרי הכללים בתוספת השנייה (רלוונטי כאמור לעסקים שבוחרים במסלול זה שהוא מכביד יותר, על מנת ליהנות מההקלה במגבלת כמות העובדים השוהים בו"ז):

 • קיום התנאים בתקנות הגבלת פעילות המתייחסים בין היתר לנושא תשאול העובדים הנכנסים לגבי חום, שיעול ומגע עם חולה קורונה, הסדרת מדידת חום לנכנסים למקום ככל האפשר, שמירת מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם, והקצאת ציוד אישי קבוע לעובד, וכן החובות הקשורות בחבישת מסיכה בקרב העובדים וכן השוהים במקום, מכוח צו בריאות העם.
 • המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. בוצעה מדידת חום כאמור לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה.
 • בעבודה משרדית, ובכפוף לאמור בסעיף 1 לתוספת זו, יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע, ולא ישהו באותו חדר בו זמנית מספר עובדים העולה על המפורט להלן:

א. בחדר שגודלו עד 20 מ"ר – שני עובדים, או מספר גדול יותר אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם.
ב. בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר – עד חמישה עובדים, או מספר גדול יותר אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם.
ג. על אף האמור בסעיפים א' ו-ב' לעיל, ניתן לקיים בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר פגישה מקצועית של עד 8 עובדים בחדר.

 •  אכילה או שתייה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד.
 • המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים היכולים לבצע עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.
 • מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:

א. מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה;
ב. מספר התשאולים שביצע לפי תקנה 3א(1) לתקנות שעת חירום - הגבלת פעילות (בכניסה למקום העבודה בהקשר של -חום, שיעול ומפגש עם חולה קורונה), ומדידות החום שביצע לפי סעיף 2 לעיל, וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות מדידת חום או תשאול כאמור.

 • כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
 • מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום עבודה וממקום העבודה – ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים באותה הסעה.
 • מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו 67 שנים או יותר למקום העבודה ושהייה של עובד כאמור, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 22.3.2020 עד יום 18.4.2020, כולה או חלקה.

תוקף תקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים הוארך עד ליום 30.4.2020 קישור למאמר העדכני באתר הלשכה לגבי תקנות הגבלת מספר העובדים

 

2. סקירת עיקרי השינויים בתקנות הגבלת פעילות (בהיבט של המגזר העסקי)

ההיתר לצאת מהבית הורחב מיציאה למרחב הציבורי לצורך הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים והוחלף ברכישת מוצר או קבלת שירות במקום שפעילותו לא נאסרה לפי תקנות אלה או לפי צו בריאות העם.

לאחריות המעסיק בהתאם לתקנה 3א' נוסף תנאי נוסף: לעניין עסק שעובדים בו במשמרות – לשבץ ככל הניתן את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

כמו כן באשר לטיפולי אתסטיקה נוספה מגבלה של רופא להפעיל מרפאה/חדר ניתוח לשם מתן טיפול המיועד לצורך אסתטי, אלא אם כן הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני ובכפוף לתנאי הרישוי של אותה מרפאה.

לאיסור הנוגע להפעלה של שמורות טבע (תקנה 5 (א)(2)) נוספה החרגה: ניתן להפעיל גן חיות, ספארי, או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות, ובכפוף לכל התנאים בתקנה.

לעסקים שפעילותם מותרת בדרך של פתיחתם לציבור, נוספה עתה גם חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצרים המנויים ברשימה שצורפה כתוספת הראשונה לתקנות אלה, או מתן שירות לגבי מוצר כאמור, למעט חנות או עסק כאמור המצויים בקניון, ובלבד שבעל העסק הגיש לרשות המקומית (קישור למסמך פניה של משרד הפנים לרשויות מקומיות בנושא זה) הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה לפיה הוא עומד בכל התנאים הבאים:

 • המחזיק פועל לתשאול הנכנסים את השאלות המנויות בתקנה 3א(1) (בהקשר של חום, שיעול ומגע עם חולה קורונה) וכן מסדיר ביצוע מדידת חום, ככל האפשר כאמור בתקנה זו. ובמידה ורלוונטי- פועל בעניין שיבוץ המשמרות כאמור בתקנה 3א(6).
 • מינוי מבין עובדיו של אחראי מטעמו לביצוע פעולות תקנה זו.
 • שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר.
 • בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.
 • הקפדה ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור ויציב במקום בולט לעין, שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 • מניעה ככל האפשר של צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך ויסות כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

הוטל על הגורם המוסמך (עובד רשות מקומית שהוסמך או פקח עירוני) לקיים פיקוח על עמידת העסק או החנות בתנאים אלה תוך שבועיים ממועד קבלת ההצהרה.

בנוסף שונה סעיף הענישה והורחב לפעולות נוספות.

תוקף תקנות שעת חירום הגבלת פעילות הוארך עד ליום 3 במאי 2020 קישור למאמר העדכני לגבי תקנות שעת חירום הגבלת פעילות

 

3. סקירת דרישות עדכניות מהמעסיק בהקשר של מסיכות


בצו בריאות העם הורחבו החובות על מעסיק כדלקמן:

מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה - לא יכניס למבנה אדם ולא יתן שירות לאדם אשר אינו חובש מסיכה כאמור בסעיף קטן א, אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסיכה כאמור בתקנות ב' 1 ו-2.

בנוסף, יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום.

אם יש במקום מערכת כריזה - יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות על חובת חבישת מסיכה.

כמו כן נוספה חובה על רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, למכור לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.
קישור לידיעה באתר הלשכה בנושא זה

 

*עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

שירותי הלשכה ודרכי התקשרות עם צוות העובדים בתקופת הקורונה

למידע נוסף בתחום זה