תקנות הגבלת מספר העובדים במקום עבודה - נגיף קורונה

שימו לב - התקנות הללו פגו ב 10.8.20, לינק להנחיות העדכניות- החל מיום 11.8.20

 

ביום, 22.3.2020, פורסמו תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020. תקנות אלו מטילות מגבלות על מספר העובדים המרבי שרשאי לשהות בו זמנית במקום עבודה, הן במקומות העבודה הציבוריים והן במגזר העסקי. התקנות מתייחסות לעסקים שפעילותם מותרת ואין היא מכשירה פעילות של עסקים שפעילותם נאסרה בצורה מלאה או חלקית מכוח תקנות שעת חירום.

תקנות אלו עודכנו פעמים רבות. המידע שלהלן מתייחס לנוסח העדכני של התקנות.

 

1. הגדרות חשובות מתוך תקנות "הגבלת מספר העובדים"

 • מצבת עובדים - כל העובדים המועסקים במקום עבודה.
 • מקום עבודה - כל מקום בהחזקת מעסיק, שבו מועסקים עובדים, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד של מעסיק, ואם הוא במבנה - בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים.
 • עובד - עובד המועסק בישראל או באזור, לרבות שוטר וסוהר, מתנדב, חייל, מי שמועסק ומי שנותן שירות במקום עבודה באופן יום־יומי, והכול בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים, אולם לעניין חישוב מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו־זמנית לפי תקנות שעת חירום אלה -  

- לא יראו כעובד רשות מקומית - ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית, רב רשות מקומית, רב יישוב, עובד סוציאלי, פסיכולוג חינוכי, עובד לקידום נוער
ברשות מקומית, עובד במערך החינוך המיוחד, מנהל מחלקת חינוך, ומי שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה או עובד במוקד עירוני לרבות מוקד חירום וחדר מצב;
- לא יראו כעובד מועצה דתית - רב שכונה, וכן מי שעיקר עיסוקו בשירותי קבורה, כשרות או מקוואות;
- לא יראו כעובד בנק ישראל - עובדי מערכת מבוקרת מיועדת, כהגדרתה, עובדים העוסקים באספקת מזומנים, בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008 ספירתם והנפקתם, וכן עובדי אבטחה, הסעדה, ניקיון או מחשוב;

 • תשומת לב! גם להגדרה הרחבה של עובד בתקנות שכוללת בין היתר, גם עובדים שלא מתקיימים בינם לבין המעסיק יחסי עבודה.

2. מגבלות על עסקים

 • מגבלה כללית - במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם (סייגים למגבלה זו, ראו סעיף 3 להלן).
 • אחריות מעסיק שלא לאפשר כניסה או שהיה של עובדים למקום עבודה מעבר למותר לפי התקנות.
 • איסור על עובד שמעסיק הודיע לו בהתאם לתקנות שלא להגיע, מלהגיע לעבודה.
 • קבלת קהל במקום העבודה - מעסיק יאפשר קבלת קהל ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

- בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר מלקוח אחד לכל 7 מ"ר (במקום 15 קודם לכן).

- אין בהוראות אלו כדי לגרוע מתנאים מקלים יותר אם נקבעו למעסיק מסוים מכוח תקנות הגבלת פעילות או צו בריאות העם.

 • מגבלה המתייחסת למקום עבודה שכולל מספר מבנים – לפעול ככל האפשר לפריסת העובדים. בין המבנים השונים.
 • מגבלה לגבי העסקת עובדים במשמרות – לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
 • בתקנות התייחסות נפרדת, לעבודות בינוי ותשתית וגם לעסקים שהם בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

3. חריגים למגבלה הכללית וכן להוראות המנויות לעיל, בהתאם לסעיף 2 (י) (2) לתקנות

 • שורה ארוכה של תחומי פעילות כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הוחרגו מהמגבלות המפורטות לעיל.
 • ההחרגה מהמגבלה הכללית חלה, במסגרת סעיף סל, גם על עסקים, התומכים בפעילות הענפים המפורטים בתוספת ובהתאם למפורט בסעיף (אספקת שירותים או מוצרים התומכים הנדרשת לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת). גם אותם עסקים תומכים יוכלו לפעול באותה מתכונת בה פועלים עסקים בענפים הכלולים בתוספת.
 • תשומת לבכם שיש בתוספת גם סעיף "שונות" המתייחס, בין היתר, לפעילות טכנאים.

4. התו הסגול - הקלות למעסיק העומד בכללים למניעת התפשטות הקורונה

על אף האמור לעיל, רשאי מעסיק פרטי, וכן גופים נוספים כגון מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה וכן מפעל תומך ביטחון, להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית בתנאי שמקיים את הנדרש כדלקמן:

(1.) למנות ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתוספת השנייה (המעסיק יכול לקבוע שהוא עצמו יהיה אחראי לכך) (להלן הסבר לגבי הדרישות בתוספת השניה).

(2.) ליידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים בתוספת השנייה באמצעות הצבת שילוט לעניין זה בכל מבנה במקום העבודה במקום בולט לעין.

(3.) המנכ"ל של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת השלישית.

מעסיק שמחיל על עצמו את הכללים הללו לא יאפשר כניסה ושהייה של עובד למקום העבודה אם זה יביא להפרת הכללים המפורטים בתוספת ה-2. הודיע מעסיק שמתקיים לגביו האמור לעיל, לעובדו כי אינו רשאי להגיע לעבודה בשל הכללים המפורטים בתוספת השנייה, לא יגיע העובד למקום העבודה.
הובהר כי ניתנה הקלה למעסיק שעומד בכללים החדשים (כמפורט לעיל ובתוספת) שעליו לא תחול המגבלה הקשורה בפריסת עובדים במקום עבודה שכולל מספר מבנים.
קבע ראש השירות או רופא מחוזי (כהגדרתם בצו בריאות העם – בידוד בית והוראות שונות) כי אחד העובדים של מעסיק נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות ושלא תעלה על 72 שעות, או לפי הוראה של ראש השירות במקרים מיוחדים - על 120 שעות. עם סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק שוב כל ההנחיות לעיל, אלא אם יעמוד בתנאי התו הסגול ובתנאים נוספים שיורה לו ראש השירות או רופא מחוזי.

הכללים בתוספת השנייה (רלוונטי כאמור לעסקים שבוחרים במסלול זה שהוא מכביד יותר, על מנת ליהנות מההקלה במגבלת כמות העובדים השוהים בו"ז):

(1.) המעסיק יקיים באותו מקום עבודה את ההוראות לעניין חובת מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור בנוגע לעטיית מסכה שבצו בריאות העם.

(2.) המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום העבודה; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, המעסיק ידאג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה

(3.) המעסיק אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה כאמור בסעיף 3ה(א).

(4.) בטרם כניסה למקום עבודה המעסיק או מי מטעמו ישאל את הנכנסים את השאלות האלה, ולא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת:

 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

(5.) לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

(6.) לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות - המעסיק ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

(7.) המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי לא פולשני לנכנסים למקום העבודה. בוצעה מדידת חום כאמור לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה.
(8.) בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:

 • כל עובד ישב ככל האפשר בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע. לא ניתן לספק עמדה קבועה כאמור - העמדה והציוד האישי יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;
 • בכל חדר יישמר מרחק של שני מטר לפחות בין אדם לאדם, אלא אם כן ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר;
 • מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות של עד 50 אנשים, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם;

(9.) אכילה או שתייה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד.
(10.) מעסיק יקבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור.

(11.) כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
(12.) מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום עבודה וממקום העבודה – ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים באותה הסעה.

5. התקנות כוללות גם סעיפי ענישה פליליים ובכלל זה מעסיק חשוף לקנס, באם יאפשר לעובדים להיכנס למקום העבודה ו/או יאפשר לעובדים לשהות במקום העבודה, בניגוד לתקנות.

כאמור, "תקנות הגבלת מספר עובדים" אינן היחידות שפורסמו על ידי המדינה. הן חלק ממארג צווים ותקנות, שפורסמו עד כה, על ידי המדינה בניסיונה לבלום את התפשטות מגפת הקורונה בישראל, חשוב להבין, שקיימים דינים נוספים, המסדירים תחומים אחרים כמו תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות שפורסמו ביום 21.3.2020. תקנות אלו מחילות מגוון מגבלות ובהן צמצום היציאה למרחב הציבורי, המשליכות גם על המגזר העסקי וכן קיימות בהן מגבלות פרטניות על פעילויות בין היתר בתחומים של הסעדה, קמעונאות, תיירות ובילוי כמפורט בתקנות אלו, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש- בידוד בית והוראות שונות), צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020  ועוד.

 

תוקף התקנות – עד ליום 6.8.2020

 

עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

קישורים לתקנות

למידע נוסף בתחום זה