תקנות שעת חירום הגבלת פעילות - נגיף קורונה

ביום 21.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 שמגבילות הן את ההתנהלות במרחב הציבורי והן פעילות עסקית.

לתקנות אלו נערכו תיקונים רבים והמידע שלהלן מתייחס לתקנות בנוסחן העדכני.

 

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 19.5.2020

לעניין מגבלות מיוחדות באשר לל"ג בעומר ראו את הקישור לתיקון מיום 6.5.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 5.5.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 26.4.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות (יום העצמאות וחודש הרמדאן) מיום 22.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 19.4.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות (פסח שני ומימונה) מיום 14.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 7.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 31.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.3.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 21.3.2020

קישור לידיעה בנושא תקנות שעת חירום - הגבלת מספר עובדים במקום העבודה

 

תקנות "הגבלת פעילות" אלו תקפות לצד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) ובפרט החובה הנוגעת לחובת עטיית מסכות וחובות מעסיק שלא לקבל לקוחות שאינם עושים כן.

 

להלן תמצית העקרונות בתקנות "הגבלת פעילות" הקשורות למגזר העסקי בלבד.

אסורה הפעלה של העסקים הבאים, לרבות בבית מגורים:

 • דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, בריכת שחייה*, פארק מים, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות;

*תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה. "בריכה טיפולית"- כהגדרתה בתקנה 21.1.1.1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).

 

ניתן להפעיל את המקומות הבאים בתנאים כדלקמן:

(א.) מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בהתקיים התנאים הבאים:

 • המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתורים ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.
 • המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לכל קופה רושמת פעילה. ואולם, רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור, למעט שטח החניון.
 • על המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, לפעול לתשאול הנכנסים למקום וכן מדידת חום. כאמור בפרק "אחריות מעסיק". למעט אם חנות זו פועלת בתוך קניון. 

(ב.) בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בשירות משלוחים או באיסוף מבית האוכל בלבד, בכפוף לתנאים שלהלן:

 • המחזיק או המפעיל של המקום לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק, ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה.
 • בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס, כאשר במבנה בו קיימים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 • אם העובדים מועסקים במשמרות – על המעסיק לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים בכל משמרת.
 • המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות, ובאזור שבו יש תור.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,ובכלל זה המחיצה, באופן תדיר.
 • העובדים יעטו בכל עת כפפות ומסיכה.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. ואולם, רשאים לשהות בבית העסק לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המירבי בבית העסק, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור, למעט שטח החניון.
 • בבית העסק יותקן במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור ומספר הלקוחות המותר בבית העסק.

(ג.) מספרה או עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית - בכפוף לששת התנאים בתקנה 5(ב)(2א1).

(ד.) שווקים קמעונאים יכולים לפעול בהתאם לעשרת התנאים בתקנה 5(ב)(4)

(ה.) כל יתר החנויות בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 • המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו המעסיק, יפעל לביצוע התשאול ומדידת החום בהתאם לפרק "אחריות מעסיק" להלן, אלא אם החנות ממוקמת בתוך קניון. וכן יפעל לשיבוץ אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת, במידה ועובדיו מועסקים בדרך כלל במשמרות.  
 • בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות, הצהרה חתומה בהתאם לנוסח בתוספת השנייה. ההצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והיא תישלח על ידי המשרד לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח.
 • המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטת בפסקה זו (ממונה על ענייני קורונה).
 • המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,ובכלל זה המחיצה, באופן תדיר.
 • בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס, ובמבנה בו קיימים ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק 2 מטרים זה מזה. בעל החנות יציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. ואולם, רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המירבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום. המחזיק או המפעיל של המקום יציב בכניסה לחנות, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות. המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת הנכנסים לחנות, בהתאם לאמור.

(ו.) מקום הפתוח לציבור בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 • המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה לפיה הוא עומד בהוראות שלהלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) והיא תישלח על ידי המשרד לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח.
 • המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו אחראי מטעמו לביצוע פעולות תקנה זו.
 • המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל לתשאול הנכנסים את השאלות המנויות בתקנה 3א(1) (בהקשר של חום, שיעול ומגע עם חולה קורונה) וכן יסדיר ביצוע מדידת חום לנכנסים, באמצעי שאינו פולשני, ככל האפשר. (ראו פרק אחריות המעסיק להלן) ובמידה ורלוונטי- יפעל בעניין שיבוץ המשמרות כאמור בתקנה 3א(6).
 • המחזיק של המקום יפעל בהתאם לאמור בהוראת 3ה (ג1) לצו בריאות העם – בנוגע לעטיית מסיכות. קישור לידיעה בנושא עטיית מסכות באתר הלשכה.
 • המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדים, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות

- בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מ"ר. 

      - על המחזיק של המקום לקבוע וליישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור לעיל, וכן להציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת.

 • המחזיק של המקום יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות ככל האפשר התקהלות בכניסה למקום.
 • המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • אם מצויה מעלית במקום – המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים, או במבנה של למעלה מ-5 קומות – מחצית ממספר הנוסעים המותר, אלא אם זה אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק/המעיל של המקום להציב שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
 • המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם.
 • במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

לעניין זה חשוב לדעת כי "מקום הפתוח לציבור" מוגדר כמקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:

מקום שפעילותו הוסדרה מכוח תקנה 5 (ב) - (בין היתר בית אוכל ומגוון סוגי חנויות).

- מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (תקנה 2 (ג) לתקנות הגבלת עובדים).

- מקום שחלה עליו תקנה 2 (י) לתקנות הגבלת עובדים, קרי, מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה, בתנאים המנויים שם.

- מעסיק שהחיל על עצמו את כללי התו הסגול מכוח תקנות הגבלת עובדים.

- גוף המנוי בתקנה 4 (ב) לתקנות הגבלת עובדים.

- מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות.

כך גם, ההגדרה של "לקוח" היא - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום; ו- "מחזיק" של מקום - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון על פי דין.

(ז.) קניון - בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 • המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה לפיה הוא עומד בהוראות סעיפים שלהלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והיא תישלח על ידי המשרד לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח.
 • המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו אחראי מטעמו לביצוע פעולות תקנה זו.
 • המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל לתשאול הנכנסים את השאלות המנויות בתקנה 3א(1) (בהקשר של חום, שיעול ומגע עם חולה קורונה) וכן יסדיר ביצוע מדידת חום לנכנסים, באמצעי שאינו פולשני, ככל האפשר (ראו פרק "אחריות מעסיק" להלן). ובמידה ורלוונטי- יפעל בעניין שיבוץ המשמרות כאמור בתקנה 3א(6).
 • המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם לאמור בהוראת 3ה (ג1) לצו בריאות העם – בנוגע לעטיית מסיכות. קישור לידיעה בנושא עטיית מסכות באתר הלשכה
 • המחזיק או המפעיל של הקניון יווסת את כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים, לרבות עובדים, באזור הפתוח לציבור, למעט חניונים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. על המחזיק או המפעיל לקבוע וליישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן להציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת. לעניין פסקה זו, "שטח הקניון" - השטחים הציבוריים הפתוחים ללקוחות הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטח החניון.
 • המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות ככל האפשר התקהלות בכניסה למקום.
 • המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק 2 מטרים זה מזה. כמו כן, יציב שלט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • אם מצויה מעלית בקניון – המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום. לשם כך, יתלה שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
 • המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם.
 • בשטחי הקניון יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 • המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;
 • המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת;

כללים נוספים חשובים:

 • בנסיעה ברכב פרטי, אף לצורך נסיעה לעבודה, יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ואם יש ברכב יותר מספסל אחרוי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף ובלבד שישב נוסע אחד בכל ספסל. הוראה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב.
 • באשר לטיפולי איבחון/הערכה/ייעוץ ובכלל זה טיפולים הניתנים ע"י פסיכולוג או עובד סוציאלי - ראו תקנה 3ד'.
 • באשר להפעלת מקוואות ראו תקנה 3ה'.
 • באשר להפעלת ספרייה, מכון כושר, סטודיו חוגים, גן חיות, ספארי ופינת חי, ראו תקנה 5(ב)(5)ו-(6).

 

אחריות מעסיק - מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:

(א.) חובת תשאול -

בטרם כניסה למקום עבודה על המעסיק, או מי מטעמו לשאול את הנכנסים למקום העבודה:

 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 • האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

 

(ב.) מדידת חום - על המעסיק להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל הניתן. לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

(ג.) שמירת מרחק - של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

(ד.) ציוד אישי קבוע - לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

(ה.) שמירה על כללי היגיינה - מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

(ו.) שימוש במעלית - מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים. ואולם, במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית מספר הנוסעים המרבי המותר, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום. המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר. 

(ז.) משמרות - לעניין עסק שעובדים בו בדרך כלל במשמרות, לשבץ ככל הניתן את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

 

שימו לב, כי התקנות מגדירות גם ענישה פלילית בגין הפרות. 

תקנות אלו יעמדו בתוקף עד ליום 3/6/2020

 

תקנות "הגבלת פעילות" אלו אינן תקנות שעת חירום היחידות. הן חלק ממארג צווים ותקנות, שפורסמו עד כה על ידי המדינה בניסיונה לבלום את התפשטות מגפת הקורונה בישראל. חשוב להבין, שקיימים דינים נוספים כמו, תקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים במקום עבודה וכאמור צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש).
משרד הבריאות פרסם שורת הנחיות מטעמו ובין היתר הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ותחבורה ציבורית לציבור הרחב ולציבור העובדים עובדים - עדכון מיום 7.5.2020


*עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

 

*צו בריאות העם – חובת חבישת מסיכה

קישור לידיעה בנושא עם צו בריאות העם לבישת מסכות פה - אף במרחב הציבורי בכדי להקטין את סיכון ההדבקה כפי שפורסם ב 7.4.2020

 

קישור לאפשרות לפנות אל משרד הכלכלה בנושא נגיף הקורונה

עדכונים שוטפים של הלשכה בנושא הקורונה

שירותי הלשכה ודרכי התקשרות עם צוות העובדים בתקופת הקורונה

קישור למענה לשאלות ממשרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לתקנות שעת החירום לפסח

למידע נוסף בתחום זה