מתווה הרמזור - הנחיות להגבלת פעילות נכון ליום 31.8.2020

ביום 31.8.2020 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות)(תיקון 4), התש"ף 2020 המסדירות את מתווה הרמזור.

החידוש העיקרי במתווה מתייחס למגבלות על התקהלות ולתפוסה המרבית המותרת במקומות שונים, בהתאם לסיווג של רשויות מקומיות בארץ לארבע רמות לפי מפתח צבעים; אזור אדום אזור כתום, אזור צהוב ואזור ירוקה.

כאשר היקף ומידת ההתקהלות המותרים יגזרו ממקומו של העסק, כלומר באיזה אזור נמצא העסק.
על פי התקנות ההגדרה של אזור כוללת את הרשויות המקומיות, ובכלל זה יישובים או שכונות בה, המפורטים לצד האזור בתוספת הרביעית כאשר פרוט האזורים יפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

חידוש נוסף בתקנות מתייחס לחובת רישום נכנסים ושמירת פרטים של מבקרים במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום מראש כמפורט להלן במסמך.
חשוב לציין כי יתר ההנחיות והחובות שחלות על הגבלת הפעילות נותרו על טילן.

 

להלן עיקר הנחיות להגבלת פעילות במרחב הפרטי, ציבורי ועסקי נכון ליום 6.9.2020

1. הגבלת התקהלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי (כללי);
2. תפוסה מרבית מותרת (רמזור);
3. תפוסה מרבית מותרת במקומות ספציפיים;
4. הנחיות להפעלת מקום ציבורי או עסקי;
5. הוראות מיוחדות למקום ציבורי או עסקי שהוא קניון או שוק קמעונאי;
6. רישום נכנסים ושמירת פרטים;
7. מקומות שנאסר עליהם לפעול;
8. הגבלת אירועים;
9. הגבלת נסיעה ברכב פרטי;
10. שרות משלוחים;
11. סגירת מקום;
12. תוקף התקנות;
13. עונשים;
14. רשימת קישורים לתקנות שעת חירום;


ההגבלות המפורטות להלן חלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי והן יהיו בנוסף למגבלות במקומות העבודה כמפורט לעיל:

(1.) הגבלת התקהלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי (כללי) -

השוהים במרחב הציבורי בכל האזורים ישמרו , ככל האפשר, על מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום
בכפוף לאמור לעיל, חל איסור לקיים או להשתתף בהתקהלות שמספר האנשים בה עולה על המפורט להלן:

 • באזור אדום – 10 אנשים במבנה: ו-20 אנשים; בשטח פתוח;
 • באזור כתום – 25 אנשים במבנה: ו- 50 אנשים; בשטח פתוח;
 • באזור צהוב – 50 אנשים במבנה: ו- 100 אנשים; בשטח פתוח;
 • באזור ירוק – 100 אנשים במבנה: ו- 250 אנשים; בשטח פתוח;


(2.) תפוסה מרבית מותרת במקום ציבורי או עסקי (להלן: "רמזור") -
המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יפעיל מנגנון לוויסות כניסת אנשים למקום (למעט עובדי המקום) לרבות באמצעות תאום הגעה מראש כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת בהתאם לאזור שבו מצוי המקום הציבורי או העסקי ולפי המפורט להלן לצד כל אזור (להלן:רמזור).

 • באזור אדום - עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתו (שטח שאינו מבנה), ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם;
 • באזור כתום - במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון - במבנה - 20% מהתפוסה , ובשטח פתוח - 40% מהתפוסה.
  - בעסק שלא קבועה לו תפוסה מרבית - לא יותר מאדם ל- 4 מ"ר והכול עד 25 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח ולא פחות מ- 10 אנשים במבנה ו-20 בשטח פתוח.
 • באזור צהוב - במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון - במבנה - 40% מהתפוסה, ובשטח פתוח - 60% מהתפוסה.
  - בעסק שלא קבועה לו תפוסה מרבית - לא יותר מאדם ל- 4 מ"ר, ו עד 50 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר ולא פחות מ- 10 אנשים במבנה ו20 בשטח פתוח.
 • באזור ירוק - במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון - במבנה - 60% מהתפוסה, ובשטח פתוח - 80% מהתפוסה, בעסק שלא קבועה לו תפוסה מרבית - לא יותר מאדם ל 4 מ"ר, והכול עד 100 אנשים במבנה ועד 250 אנשים בשטח פתוח, ולא פחות מ- 10 אנשים במבנה ו20 בשטח פתוח.

הערה: מובהר כי שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.".

 

(3.) תפוסה מרבית במקומות ספציפיים -

(א.) במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן:
מספר השוהים המותר במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן יהיה כמפורט לעיל, ברמזור, לפי האזור ובתנאי שמתקיימים בו כל אלה: האירוע מתקיים בישיבה, ובמקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם , בלא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של 20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות, יש סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים והמפעיל או המחזיק של המקום פועל בכפוף להוראות המנהל.
הגדלת מספר השוהים המותר באזור ירוק וצהוב – על אף האמור לעיל, ניתן לאשר קיום אירוע מאורגן במקום המצוי באזור ירוק או באזור צהוב במספר שוהים העולה על התפוסה המרבית כמפורט ברמזור, בהתאם למפורט להלן:

 • הרשות המקומית בחנה ומצאה כי התקיימו התנאים שבהוראות המנהל, תיתן אישור לקיום אירוע כאמור בהשתתפות של עד 500 אנשים;
 • ניתן לקיים אירוע כאמור בהשתתפות של מעל 500 אנשים בתנאי שהרשות המקומית נתנה אישור לכך ובתנאי שמנכ"ל משרד הבריאות נתן את אישורו, ובהתאם לתנאי האישור של המנהל הכללי של משרד הבריאות.";
  הפעלת גן אירועים באזור צהוב או ירוק
  בנוסף לקיום ההנחיות להפעלת מקום פתוח לציבור המפורטות לעיל, מחזיק או מפעיל של גן אירועים באזור צהוב או ירוק יפעל בהתאם לאמור להלן ולהוראות המנהל:
  לא יקיים אירועים בהשתתפות מעל 100 אנשים, למעט עובדי ונותני שירותים.
  יקיים אירועים בשטח הפתוח בלבד בהושבה וללא ריקודים

(ב.) במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות: 
במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות ושמתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד וללא הגשת מזון ובלבד שהמקום יחולק למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות, ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית לפי הקבוע ברמזור, התפוסה המותרת במקום תהיה בהתאם לתפוסה המותרת למבנה כמפורט לעיל ברמזור , מוכפלת במספר הכניסות למקום , ולא תעלה על אלה:

 • במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית - שיעור התפוסה המותר לאותו אזור לפי הקבוע ברמזור ולגבי עסק שלא קבועה לו תפוסה מרבית ברישיון - יחס של אדם ל-4 מ"ר
 • 1,000 אנשים סך הכול;

(ג.) התפוסה המותרת בקניון, מוזיאון , שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקומות קדושים
מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום;

(ד.) בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת.
מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או על התפוסה המרבית בכללי , לפי המקל מביניהם.

 

(4.) הנחיות להפעלת מקום ציבורי או עסקי-

בנוסף למגבלות על התקהלות ותפוסה מרבית על מקום ציבורי או עסקי חלות גם ההוראות כמפורט להלן:
(א.) הגשת הצהרה - מחזיק או מפעיל של מקום עסקי או ציבורי, יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא מקיים את ההוראות המפורטות להלן. הצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (קישור טופס ההצהרה) ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה ולרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום.
סייג: חובה זו לא תחול על מי שהגיש הצהרה מכוח תקנות שעת חירום. לגבי מקום ציבורי או עסקי שלא היה חייב בהגשת הצהרה – עליו להגיש הצהרה כאמור עד ליום 18.9.20
(ב.) ממונה קורונה – המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות וימסור את שמו בטופס ההצהרה;
(ג.) התקנת מחיצה - בדלפק שירות, אם ישנו במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(ד.) תשאול - בטרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, את השאלות האלה:

 • האם אתה משתעל?
 • האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב– 48 השעות האחרונות?
 • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

(ה.) מדידת חום - המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

(ו.) חובת עטיית מסיכה – שילטו וכריזה

 • חל איסור להכניס למקום א לתת שירות לאדם שאינו שאינו עוטה מסכה והמחוייב לעטות מסכה בהתאם לצו בריאות העם;
 • יש לתלות במקומות בולטים לרבות בכניסה שלט בדבר חובת עטיית מסכה;
 • במקום שיש בו מערכת כריזה , יש להודיע אחת לחצי שעה לפחות על חובת עטיית מסיכה;

(ז.) שמירת מרחק – המחזיק או המפעיל של המקום יפעל ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים לרבות בתורים, וכן לפעול ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;
(ח.) סימון מקומות ושילוט - המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(ט.) מעלית – תליית שלט בכניסה למעלית, בו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
(י.) כללי היגיינה - המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות;
"משטחים פנימיים" - משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
(יא.) הצבת מתקן חיטוי - המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;

(יב) הצבת שילוט של מספר השוהים המותר - המפעיל או המחזיק של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט בדבר מספר השוהים המותר במקום.

(יג.) הגשת מזון - המחזיק או המפעיל של המקום לא יגיש מזון לצריכה במקום ולא יאפשר הגשת מזון כאמור, למעט שתייה; הוראה זו לא תחול על מקום שהוא בית אוכל, בר, פאב או גן אירועים ועל עסק המצוי במקום דרך קבע שעיקר עיסוקו הגשה של מזון לצריכה במקום.

(5.) הוראות מיוחדות למקום ציבורי או עסקי שהוא קניון או שוק קמעונאי -
בנוסף להנחיות המפורטות לעיל, קניון או שוק קמעונאי יפעלו גם בכפוף לתנאים הבאים:

 • המחזיק או המפעיל של המקום לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף;
 • לא יציב שולחנות וכסאות לאכילה בשטח המקום, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה;
 • יתלה שלטים במקומות בולטים לעניין איסור אכילה במקום. הוראה זו לא תחול על בית אוכל המצוי בקניון.
 • מחזיק או המפעיל של קניון יפעל לעמידת העסקים בשטח הקניון בהוראות המפורטות לעיל ויוודא סימון מקומות לעמידה ולהצבת שילוט בתוך החנויות ובכניסה אליהן;

 

(6.) רישום נכנסים ושמירת פרטים -

(א.) מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, וכן מבקר במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן או במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות או בגן אירועים, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.

(ב.) מחזיק או מפעיל של מקום כמפורט לעיל ישמור את רשימת מספרי הטלפון שנמסרו לו לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ונוסף על הרשימה הטלפונית הוא ישמור את הפרטים האלה:

 • שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי המבקרים;
 • זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה;
 • במקום אירוע - רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה.

(ג.) לבקשת משרד הבריאות, לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולמטרה זו בלבד - ימסור המחזיק או המפעיל את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים אם יש בידו


(7.) מקומות שנאסר עליהם לפעול -
חל איסור להפעיל מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בדרך של פתיחתו לציבור במקומות המפורטים הבאים: דיסקוטק; פארק מים; בריכת זרמים (ג'קוזי שהיא עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים; פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנה; אולם או גן לשמחות ולאירועים למעט גן אירועים הפועל באזור ירוק או צהוב; מקום לעריכת ירידים.

איסור שהיה במקום שפעילותו אסורה - כמו כן חל איסור לשהות במקום הפתוח לציבור או בבית עסק שפעילותו אסורה כאמור, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו.

גורם מוסמך (שוטר, מפקח שהוא עובד מדינה, עובד רשות מקומית שהוסמך, פקח עירוני) יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו אסורה, את איסור השהייה ואת משמעות המשך השהייה.

 

(8.) הגבלת אירועים -
חל איסור לארגן או להשתתף באירועים המפורטים להלן, במרחב הפרטי , במרחב הציבורי או במקום ציבורי או עסקי שמספר המשתתפים בו עולה על המספר המרבי הקבוע ברמזור לפי האזור ובאירוע המתקיים גם במבנה וגם בשטח פתוח לא יעלה על מספר המשתתפים המרבי המותר לפי הרמזור בשטח פתוח : מסיבה; כנס; טקס, לרבות טקס דתי; פסטיבל; טיול מאורגן;
סייג: המגבלה לעיל לא תחול על אירועים של מסיבה; כנס; טקס, לרבות טקס דתי; פסטיבל; טיול מאורגן; שנערכים במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן כמפורט בסעיף 3(א) לעיל או במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות כמפורט בסעיף3(ב) לעיל.
חל אסור לארגן ולהשתתף באירוע ספורט עם קהל .


(9.) הגבלות על נסיעה ברכב פרטי-

נהג ברכב פרטי לא יסיע יותר מ- 2 נוסעים באותו רכב נוסף על הנהג, למעט מי שגר באותו מקום. חובה זו לא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים גדול יותר.

 

(10.) שרות משלוחים -
בשירות משלוחים למקום מגורים המשלוח יונח מחוץ לבית המגורים בסמוך לפת, אולם לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע, ניתן להכניס את המשלוח לביתו.

(11.) סגירת מקום -
ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו,בהיקף שאינו עולה על הנדרש אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות - על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום.
הגשת השגה - ניתן להגיש השגה על סגירת המקום למנהל; החלטה בהשגה תינתן בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ– 48 שעות ממועד הגשת ההשגה; ההחלטה על הסגירה תעמוד בתוקפה אלא אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו.

 

(12.) תוקף התקנות -
הוראות התקנות יעמדו בתוקף עד ליום 3 אוקטובר 2020 למעט הוראות המסדירות את שמירת המרחק, הגבלת התקהלות, נסיעה ברכב פרטי וחובת שילוט במתקני שעשועים ורשימת האזורים בתוספת הרביעית שתוקפן יפוג ביום 19.9.20.

 

(13.) עונשים -
בשל הפרת הוראות המנויות בתקנות - תוטל סנקציה פלילית של קנס עד 14,400 שקלים חדשים ובשל הפרת ההוראות המנויות בתוספת השלישית יוטל קנס מנהלי בסכומים המפורטים לצד ההפרה. קישור לפירוט ההפרות בתקנות ובתוספת בעניין קנס מנהלי (ראו סעיף 16).

 

(14.) רשימת קישורים לתקנות שעת חירום -

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות במקום העבודה מיום 10.8.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת פעילות מיום 26.6.2020

קישור לחוק תיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום מיום 22.6.2020

קישור לתיקון תקנות הגבלת מספר עובדים מיום 26.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 5.5.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 19.4.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 19.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 7.4.2020

קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 31.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת פעילות מיום 25.3.2020

קישור לתקנות הגבלת פעילות מיום 21.3.2020

קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020

קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

לעניין הגבלת פעילות ליום העצמאות וחודש הרמדאן - ראו קישור

למידע נוסף בתחום זה