תקנות הגבלת פעילות - נגיף קורונה- מעודכנות ליום 1.9.2020

* התקנות פורסמו ברשומות אולם הן טרם אושרו ע"י הכנסת. עם אישורן הן יכנסו לתוקף ביום 6.9.2020

 להלן תמצית תקנות הגבלת פעילות בכל מה שקשור לעסקים:


ראשית על כל בעל עסק לבחון את השאלה האם הוא ממוקם באזור אדום, אזור כתום , אזור צהוב או אזור ירוק, וזאת בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות. האזורים המפורטים בתוספת הרביעית יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
כמו כן, חשוב לזכור כי תקנות אלו רלוונטיות עבור עסקים המפעילים את המקום בדרך של פתיחתו לציבור הרחב. בכל הנוגע לבניין המטה של בעל עסק והדרישות הנוגעות למצבת עובדים - אנו ראו תקנות פעילות - במקום עבודה.

 

(1.) הגבלת התקהלות – מבלי לגרוע מהחובה לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם (למעט אנשים הגרים באותו מקום) - לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על המפורט להלן, לעניין כל אזור:

 • באזור אדום - 10 אנשים במבנה ו- 20 אנשים בשטח פתוח;
 • באזור כתום -  25 אנשים במבנה ו- 50 אנשים בשטח פתוח;
 • באזור צהוב -  50 אנשים במבנה ו- 100 אנשים בשטח פתוח;
 • באזור ירוק -  100 אנשים במבנה ו- 250 אנשים בשטח פתוח;

ההחרגה היחידה לאיסור ההתקהלות - סעיף 5 להלן.

 

(2.) אסורה פעילות לעסקים הבאים:

 • דיסקוטק.
 • פארק מים.
 • בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים.
 • פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנה.
 • אולם או גן לשמחות ולאירועים, למעט גן אירועים הפועל לפני תקנה 11ב לתקנות.
 • מקום לעריכת ירידים.

 

(3.) לגבי עסקים שפעילותם מותרת - אין יותר הבחנות בין סוגי עסקים, ומעכשיו הוגדרו כללים אחידים לכל מקום הפתוח לציבור, או בית עסק (אלא אם כאמור פעילותו נאסרה), ואלה הם:

 • המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה לפיה הוא עומד בהוראות שלהלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית. ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח. חובת הגשת ההצהרה לא תחול על עסק שכבר הגיש הצהרה מכח תקנות שעת החירום הקודמות. באשר לעסק שעד כה לא חייב בהגשת הצהרה - על המחזיק או המפעיל להגיש את ההצהרה עד ליום 18.9.2020. 
 • המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי מטעמו לביצוע פעולות המפורטות בתקנה זו (ממונה לענייני קורונה). כמו כן, נדרש למסור את שמו של הממונה בטופס ההצהרה. 
 • בדלפק שירות, אם ישנו, תמצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת ספרינקלרים או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תתוקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 • טרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק (או מקרה בו נכנסים למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי):

(א.) המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין - לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:

- האם אתה משתעל?

- האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב 48 שעות האחרונות?

- האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות, למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

(ב.)  מדידת חום - על המחזיק או המפעיל של המקום, להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר. לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

 • המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם המחוייב בעטיית מסכה בהתאם לצו בריאות העם, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה כאמור.
  יש לתלות במקומות בולטים לעין וכן בכניסה לבית העסק שלט לעניין חובת עטית מסיכה.
  אם יש מערכת כריזה – יש להודיע באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות על החובה לעטות מסיכה.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יפעל ככל האפשר לשמירת מרחק של 2 מטר לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, גם בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של אנשים השוהים במקום מסוים, לרבות בכניסה למקום.
 • יש לסמן במקומות המיועדים לתור סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטר זה מזה, ולהציב במקום בולט לעין שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • אם מצויה מעלית – כלל אחיד לכולם (ללא הבחנה במספר הקומות בבניין), לפיו מותר מחצית מהמספר המירבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק או המפעיל של המקום לתלות שלט כאמור בכניסה למעלית.
 • המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם.
 • על המחזיק או המפעיל של המקום להציב במקום מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 • המחזיק או המפעיל של המקום לא יגיש מזון לצריכה במקום ולא יאפשר הגשת מזון כאמור, למעט שתייה. הוראה זו לא תחול על מקום שהוא בית אוכל, בר, פאב או גן אירועים, ועל עסק המצוי במקום דרך קבע שעיקר עיסוקו הגשה של מזון לצריכה במקום.

 

(4.) במקום ציבורי או עסקי, שאינו אחד מהעסקים המנויים בסעיף 5 להלן, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. בתקנה זו – "התפוסה המרבית המותרת" - בהתאם לאזור המפורט בתוספת הרביעית שבו מצוי המקום הציבורי או העסקי, ולפי המפורט להלן לצד כל אזור:

 • באזור אדום - עד 10 אנשים במבנה, ועד 20 אנשים בשטח פתוח, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 • באזור כתום - במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון, במבנה - 20% מהתפוסה, ובשטח פתוח 40% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור - לא יותר מאדם ל- 4 מטרים רבועים, והכול עד 25 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור לגבי אזור אדום.
 • באזור צהוב - במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון, במבנה - 40% מהתפוסה, ובשטח פתוח 60% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור - לא יותר מאדם ל- 4 מטרים רבועים, והכול עד 50 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור לגבי אזור אדום.
 • באזור ירוק - במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון, במבנה - 60% מהתפוסה, ובשטח פתוח 80% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור - לא יותר מאדם ל- 4 מטרים רבועים, והכול עד 100 אנשים במבנה ועד 250 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור לגבי אזור אדום.

לעניין תקנה זו, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

על המחזיק או המפעיל של העסק להציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.

 

(5.) על אף האמור בסעיף 4, וכן 1 לעיל (לעניין איסור התקהלות) במקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, וכן, יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר, כאשר התפוסה המותרת תהיה כדלקמן:

 • במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן בישיבה בלבד אשר מתקיימים בו כל אלה - ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, בלא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של 20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות, יש סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים, והמפעיל או המחזיק של המקום פועל בכפוף להוראות המנהל - מספר השוהים יהיה כאמור בסעיף 4 לעיל, לפי האזור, ואולם במקום כאמור המצוי באזור ירוק או באזור צהוב ניתן לאשר קיום אירוע כאמור שמספר השוהים בו עולה על האמור, כמפורט להלן:

(א.) הרשות המקומית תבחן אם התקיימו התנאים שבהוראות המנהל. מצאה כי התקיימו התנאים האמורים, תיתן אישור לקיום אירוע כאמור בהשתתפות של עד 500 אנשים;
(ב.) ניתן לקיים אירוע כאמור בהשתתפות של מעל 500 אנשים אם נתנה הרשות המקומית אישור לכך כאמור, ונוסף על כך המנהל הכללי של משרד הבריאות נתן את אישורו, ובהתאם לתנאי האישור של המנהל הכללי של משרד הבריאות."

 • במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות, אשר מתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד ובלא הגשת מזון - התפוסה המרבית תהיה התפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בסעיף 4 לעיל, לפי האזור, מוכפלת במספר הכניסות למקום, ולא תעלה על אלה:

(א.) במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו ברישיון תפוסה מרבית במבנה - השיעור מהתפוסה, באחוזים, הקבוע לאותו אזור בסעיף 4 לעיל, ואם אינו עסק כאמור - יחס של אדם ל– 4 מטרים רבועים.
(ב.) 1000 אנשים סך הכול.

והכול בלבד שהמקום יחולק למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות, ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בסעיף 4.

 • בקניון, מוזאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות הקדושים - מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום.
 • בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בסעיף 4 לעיל, לפי המקל מביניהם.   
 • טיפול קבוצתי במסגרות רווחה - כאמור בתקנה 8(5) לתקנות.

 

(6.) נוסף על האמור לעיל, קניון או שוק קמעונאי, יפעל גם בכפוף לתנאים הבאים:

 • המחזיק או המפעיל של המקום (ובשוק שאין לו כזה – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק):

(א.) לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף.

(ב.) לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המקום, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה אם קיימים.

(ג.) יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה במקום. הוראה זו לא תחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח הקניון או השוק.

 • המחזיק או המפעיל של המקום (ובשוק שאין לו כזה – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק) ינהל רישום בכניסות למקום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים במקום בכל עת.
 • לעניין שוק קמעונאי שאין לו מחזיק או מפעיל – יחולו החובות החלות על המחזיק או המפעיל, כאמור לעיל, על הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק.

 

(7.) מבלי לגרוע מאחריות של מחזיק או מפעיל של קניון לפי סעיפים 3-6 – עליו לפעול לעמידת העסקים שבשטח הקניון בהוראות אלו, ובכלל זה יביא לידיעתם את התקנות האמורות, ויוודא סימון מקומות לעמידה והצבת שילוט בתוך החנויות ובכניסה אליהן.

 

(8.) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות מנהל שירותי הרפואה (או מי שהסמיך לכך) לעניין בית תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל, בר ופאב וגן אירועים, מספרה, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, קניון, שוק, מכון כושר וסטודיו, בריכת שחייה, מוזיאון, מתקני שעשועים ואטרקציה תיירותית המפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.  

 

(9.) בשירות משלוחים למקום מגורים – המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו. 


(10.) חובת רישום ושמירת פרטים - מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, וכן מבקר במקום כאמור בנקודות 1 ו-2 לסעיף 5 לעיל, או בגן ארועים, ימסור למחזיק או המפעיל של העסק את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידימיולוגית, אם תידרש. המפעילים של מקומות אלה ישמרו רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו להם לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע החקירה, וכן ישמרו את הפרטים הבאים: שם ושם משפחה של המבקר אם נמסר להם וזמן הכניסה או היציאה מהמקום - אם יש בידי המחזיק נתונים אלה. במידה ומדובר בארוע מהסוג המנוי בנקודות 1 ו-2 לסעיף 5 לעיל - אף את מקום המושב של המבקר אם יש בידיו נתון זה.

 

(11.) ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי רשאי להורות למפעיל של המקום, כאמור לסגור את המקום, כולו או חלקו, בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות, וזאת בשים לב, בין היתר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות לתקנה 13(ב) לתקנות.

תקנה זו לא תחול לעניין הגעת עובדים למקומות עבודה שהוחרגו בתקנות הגבלת עובדים.

 

(12.) לעניין נסיעה ברכב פרטי – לא ייסעו יותר מ-2 נוסעים באותו הרכב נוסף על הנהג (אלא אם גרים באותו מקום). ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד – ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל, ובלבד שיישב בספסל נפרד. יש החרגה למקרה שבו יש צורך חיוני בנסיעה של יותר אנשים. תקנה זו תחול למשך 14 ימים מיום התחילה.

 

(13.) לעניין תנאים למבני תפילה וכן קיום תפילות – ראו תקנה 11 לתקנות. 

 

(14.) לעניין הפעלת גני ארועים - ראו תקנה 11ב לתקנות.  

 

(15.) הגבלת אירועים - לא יארגן אדם ולא ישתתף באירוע (מסיבה, כנס, טקס לרבות טקס דתי, פסטיבל, טיול מאורגן), שמספר המשתתפים בו עולה על המספר הקבוע לעניין איסור התקהלות, בין אם האירוע מתקיים במרחב הפרטי ובין אם במרחב הציבורי, ובין אם הוא מתקיים במקום ציבורי או עסקי. באירוע המתקיים גם במבנה וגם בשטח פתוח - מספר המשתתפים לא יעלה על מספר המשתתפים האמור בסעיף 1 לעניין שטח פתוח. כמו כן, נקבע כי לא יארגן אדם אירוע ספורט עם קהל ולא ישתתף באירוע כאמור.

הגבלה זו לא תחול על אירוע מהמפורטים בנקודות 1 ו 2 לפסקה 5 לעיל.

 

(16.) התקנות מעגנות סעיף עונשין מפורט למי שמפר התחייבויות אלו. וחשוב לדעת שישנם מספר גורמים המוסמכים לתת קנס מינהלי, ובכלל זה שוטרים, פקחי רשות מקומיות ועוד.

 

למעט ההוראות הבאות אשר תוקפן יפוג ב-19.9.2020, כל יתר התקנות יעמדו בתוקפן עד יום 3 באוקטובר:

 • סעיפים 2-6 לתקנות – העוסקות בשמירת מרחק, הגבלת התקהלות, נסיעה ברכב פרטי, וחובת שילוט במתקני שעשועים.
 • התוספת הראשונה.
 • הוראות תקנה 16 והתוספת השלישית הנוגעות לתקנות האמורות בפסקה 1.
 • התוספת הרביעית זולת אם תוקנה או הוארך תוקפה קודם לכן.
למידע נוסף בתחום זה