הוצאה לחל"ת של נשים בהריון, לאחר לידה ועובדים בטיפולי פוריות - הנחייה מבוטלת החל מ 17.4.2020

  • ביום 6.4.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף - 2020, ולפיהן מעסיקים יהיו רשאים להוציא לחל"ת נשים בהיריון, נשים שחזרו לעבודה מחופשת לידה, ועובדים בטיפולי פוריות וכו' וזאת ללא צורך בבקשה לקבלת היתר בכפוף לקריטריונים כמפורט להלן:

1. הוצאת העובד/ת לחל"ת הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה של 30 יום לפחות ולא תעלה על 60 ימים.
2. החל"ת אינה קשורה לנסיבה שבגינה מוגנים העובד או העובדת.
3. המעסיק עשה מאמצים ולא מצא עבודה מתאימה אחרת לעובד/ת.
4. עובד או העובדת נתנו הסכמתם בכתב להוצאתם לחופשה ללא תשלום (יש לשמור את ההסכמה).
5. המעסיק החליט על הוצאת העובד/ת לחל"ת לאחר שפעילות עסקו הוגבלה או צומצמה עקב ההוראות והדינים שהוצאו בעקבות משבר הקורונה, או צומצמה בשל מתן שירות לעסק או ביצוע עבודה שפעילותו הוגבלה כאמור או ביצוע עבודה בעבורו צומצמה בהתאם להוראות תקנות שעת חירום.
6. התפקיד שביצעו העובד/ת אצל המעסיק הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה, והמעסיק הוציא לחל"ת בנוסף לעובד/ת עובדים נוספים מאותה סיבה או עובדים נוספים שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה לפי החוק; תנאי זה לא יחול אם עסקו של המעסיק בכללותו חדל מלפעול בעת שהעובדת או העובד הוצאו לחל"ת או אם העובדת או העובד הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.
7. לגבי חל"ת של עובדת בהריון, תאריך הלידה המשוער לא חל ב- 30 הימים לאחר מועד הוצאתה לחל"ת.

  • מעסיק שהגיש בקשה להוצאת עובד / עובדת לחופשה ללא תשלום, על רקע התפשטות נגיף הקורונה, ככל שטרם ניתנה החלטה בעניין הבקשה והמעסיק עומד בקריטריונים המפורטים בתקנות, המעסיק אינו נדרש בהיתר ואינו נדרש לפנות למשרדנו בעניין.
  • מעסיק שהגיש בקשה להוצאת עובד / עובדת לחופשה ללא תשלום ואושרה בקשתו להיתר ערב הכניסה לתוקף של התקנות, יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובד/ת לחל"ת או ביום 15.3.2020, לפי המאוחר.
  • תקנות אלו אינן משנות את תוקפן של החלטות שניתנו על סירוב לבקשות להוצאת עובד/ת לחל"ת, ומעסיק שסורבה בקשתו להוצאה לחל"ת, מחויב לפעול בהתאם להחלטה שניתנה.
  • מעסיק שכבר הגיש בקשה להיתר ואינו עומד בקריטריונים המפורטים בתקנות, נדרש לפנות לאגף ההסדרה במשרד העבודה ולהודיע על כך על מנת שידונו בבקשתו. ללא הודעה בעניין, לא תטופל הבקשה ומעסיק עשוי להיחשב כמי שפועל בניגוד להוראות החוק, ללא היתר. 

בעניין זה, יש לפנות למשרד באמצעות תיבת דואר אלקטרוני זו בלבד.

  • מובהר כי אין בהוראות התקנות כדי לגרוע מכל זכות או חובה המוטלת על מעסיק או על עובד, לפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בתקנות.
  • האמור בתקנות אלו חל אך ורק לגבי עובד/ת שהמעסיק מוציא אותם לחל"ת ולא תקף במקרים שבהם מבקש המעסיק לפטר עובד/ת או מצמצם את היקף המשרה/מקטין את השכר בתקופת העבודה של העובד/ת ועל המעסיק לפנות בבקשה להיתר לפי חוק עבודת נשים.
  • האמור בתקנות אלו חל גם לגבי בקשה להארכת חל"ת.

 

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף - 2020

קישור להודעה למעסיק של משרד העבודה כפי שנשלח ב 6.4.2020

קישור לידיעה בנושא הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום

 

למידע נוסף בתחום זה