נכנס לתוקף תיקון חוק המקנה הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים

משבר הקורונה פגע בצורה קשה בחלקים רבים של המגזר העסקי וגם יצר קשיים מקומיים ובינ"ל בתהליכי חידוש אישורים רגולטוריים ובכלל זה אישורי יבוא.

בהמשך לכך אושרו בחודשים האחרונים שורה של הסדרים להארכות אוטומטיות של אישורים רגולטוריים, שהאחרונה שבהם רלוונטית לאישורים שתוקפם פג עד לסוף חודש נובמבר 2020.

בהמשך לפעילות שלנו, מעדכנים כעת כי ביום 12.1.2021 פורסם ברשומות ובכך נכנס לתוקף תיקון לחוק אשר ממשיך ומאריך רישיונות אזרחיים ועסקיים שונים שתוקפם המקורי פג בין התאריכים 1.9.2020 ל- 30.9.2021.

 • לתיקון החוק המלא כפי שפורסם ברשומות- לחצו כאן 
 • לנוסח החוק לאחר התיקון - לחצו כאן
 • להשפעת תיקון החוק בהקשר של יבוא טובין שעל עליהם תקן רשמי / אישורי 2ג2- פטור מהצגת אישור תקן רשמי / יבוא תכשירים, תמרוקים וציוד רפואי / יבוא ציוד רט"ן / יבוא מזון / רישוי עסקים- ראו בהמשך הידיעה


בין האישורים והרישיונות הזכאים להארכה:

 1. אישורי ייבוא.
 2. רישיונות עסק.
 3. רישיונות ייצור.
 4. היתרי בנייה ועוד. 
  * כאשר תנאי הרישיון הקיימים נשארים בתוקף.

אופן הארכת הרישיונות:

 1. רישיון שתוקפו המקורי עד שנה - מוארך בשלושה חודשים.
 2. רישיון שתוקפו המקורי בין שנה ל 3 שנים - מוארך בחצי שנה.
 3. רישיון שתוקפו המקורי מעל 3 שנים - מוארך בשנה.

יש לשים לב כי קיימים תנאים ומגבלות לכך המפורטים בחוק ובתיקון לו, ובכלל זה סוגי אישורים ורישיונות שמפורטים בתוספת השישית שהכלל לא יחול עליהם.

כמו כן, בתוספת הרביעית לחוק מפורטים הסדרים עם תנאי הארכה שונים שונים כמו למשל הארכה של אישור יבוא מזון רגיש לאחר 4 שנים בשנה נוספת בהתקיים תנאים המפורטים בתוספת זו. 

ניתנו בחוק גם סמכויות גמישות במידה מסוימת לרגולטורים בנסיבות פרטניות שונות. 

 

שימו לב להנחייה מפי איריס סעדון,  מנהלת תחום בכירה סיווג וחוקיות היבוא במינהל המכס אשר נשלחה לבתי המכס:

חוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ"א- 2021 (להלן- החוק) מאריך את כל האישורים או הרישיונות שתוקפם המקורי פג בתקופה שמיום 1.9.20 ועד ליום 30.9.21, באופן הבא:

1. אישור / רישיון שניתן לתקופה של עד שנה – יוארך בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.
2. אישור / רישיון שניתן לתקופה של יותר משנה אבל פחות משלוש שנים – יוארך בשישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.
3. אישור / רישיון שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר – יוארך ב- 12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.

ההארכות הן ביחס למועד הפקיעה המקורי. כלומר, אם יש אישור / רשון שכבר הוארך בעבר בעקבות חוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) , תש"פ-2020, הוא לא יוארך בשנית.

התוספת השישית לחוק קובעת כי סוגי הרישיונות הבאים לא יוארכו:

1. רישיונות יבוא בפטור ממכס לפי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי.
2. רישיונות יבוא לפי צו יבוא חופשי לפרטי המכס 36.04 ו – 93.04.0020 (זיקוקים וכלי איירסופט).
3. רישיונות יבוא לפי צו יבוא חופשי לפרטי המכס 29.03.3000, 29.03.7000, 38.24.7000, 38.24.9000, ו – 39.07.2000 (גזים
הגורמים להתחממות כדור הארץ או לפגיעה באוזון).
4. רישיונות יבוא טובין שנתנו על ידי רשות מוסמכת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בהתאם לצו יבוא חופשי.
5. רישיונות/ אישורים/ היתרים נוספים הכלולים בתוספת השישית והמתייחסים ליבוא טובין.

 

עדכון מיום 18.1.2021- משרד הכלכלה עדכן שהאישורים הבאים יוארכו באמצעות המערכת הפנימית שלהם:
1. אישורי 2ג2;
2. אישורי כלכלה למשקאות משכרים;
3. אישורי תקינה (שימו לב שלגבי אישורי דגם יש הסבר נפרד, המפורט כאן מטה).

האישורים ישודרו למסלול כך שיש להביא בחשבון שהם יוגשו למכס כבר לאחר ההארכה, ואין לתת להם הארכה נוספת.

 

השפעת תיקון החוק בהקשר של יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי

הממונה על התקינה הודיע כי יוארך תוקף לאישורי דגם של טובין מיובאים עד 1.7.2021.

מדובר באישורי דגם של טובין מיובאים בהתאם להנחיות והוראות הממונה על התקינה ליבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.

שימו לב, הוראה זו לא תחול במקרים, בהם שונה/עודכן תקן רשמי, אשר מחייב עדכון אישור דגם.

לקישור לידיעה המלאה בהקשר הזה- לחצו כאן

 

השפעת תיקון החוק בהקשר של הארכת אישורי הפטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי

בהתאם לחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התשפ"א – 2021, מודיע משרד הכלכלה והתעשייה כי הוארכו כל אישורי 2ג2 שתוקפם פג מיום 1.9.20 ועד ליום 30.9.21, באופן הבא:

 • אישור שניתן לתקופה של עד שנה – הוארך בשלושה חודשים נוספים.
 • אישור שניתן לתקופה של יותר משנה אך פחות משלוש שנים – הוארך בשישה חודשים נוספים.

ההארכות הן ביחס למועד הפקיעה המקורי. אישורים שכבר הוארכו בעבר בעקבות החוק, לא הוארכו בשנית.

לקישור לידיעה המלאה באתר משרד הכלכלה בהקשר הזה- לחצו כאן

 

השפעת תיקון החוק בהקשר של יבוא תכשירים, תמרוקים וציוד רפואי

משרד הבריאות מפרסם ביום 7.2.2021 מסמך המכיל הבהרות לעניין הארכת תוקף אישורים רגולטוריים תכשירים, תמרוקים וציוד רפואי- לחצו כאן

 

השפעת תיקון החוק בהקשר של יבוא ציוד רט"ן

שמואל אזולאי, מנהל תחום רישוי אלחוטי במשרד התקשורת מעדכן ביום 31.1.2021 כי תוקף אישורי פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן) שמועדם פג ביום 31.12.2020 יוארך אוטומטית וללא הצגת מסמך נוסף עד ליום 30.6.2021.

לשם הבהרה- אין להתייחס להודעה זו עבור כל אישור פטור רישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן), התשע"ב- 2021 שתוקפו פקע בתאריך אחר.

לקישור להודעה המלאה- לחצו כאן

 

השפעת תיקון החוק בהקשר של יבוא מזון

למסמך הסבר אשר התקבל ביום 13.1.21 ממשרד הבריאות לעניין יישום חוק הארכת תקופות בנוגע לתעודות ואישורים הניתנים ע"י שירות המזון הארצי- לחצו כאן


השפעת תיקון החוק בהקשר של רישוי עסקים

אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים פרסם ביום 11.1.21 מסמך הסבר לפיו הארכה זו תחול על עסקים שרישיון העסק או ההיתר הזמני שלהם פג או עתיד לפוג ב"תקופה הקובעת השנייה" כפי שמפורט במסמך, ולא תחול על עסקים שכבר הייתה להם הארכה פעם אחת במסגרת הארכות התוקף הקודמות. הארכת התוקף הינה אוטומטית, אין צורך להנפיק רישיון או היתר זמני חדשים ובעל העסק אינו נדרש לשלם אגרה עבורה.

למסמך המלא בהקשר של רישוי עסקים בלבד - המפרט מי זכאי להארכת תוקף, בכמה זמן, האם הארכת התוקף חלה רטרואקטיבית, האם ניתן לתת הארכה בפעם השנייה והאם על בעל העסק לשלם אגרת חידוש- לחצו כאן

 

 • לקישור לידיעה על צו רוה"מ מחודש ספטמבר 2020 המתייחסת להסדר הקודם בנושא זה - לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה