פורסם צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 9), התש"ף 2020 (מק"ח 1940) - הגבלות על יצוא ציוד רפואי עד 15.10.2020

פורסם צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 9) (תיקון), התש"ף – 2020 המפרט אילו פרטי מכס של ציוד רפואי מצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית עד 15.10.2020

נוכח משבר הקורונה, פורסם ב-30.4.2020 מק"ח 1918- צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 5), התש"ף – 2020 ובו רשימת פרטי מכס של ציוד רפואי המצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית שבין 1.5.2020 ועד 31.5.2020- קישור למידע נוסף

ב-3.6.2020 התפרסם מק"ח 1925- צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 6), התש"ף – 2020 המפרט אילו פרטי מכס של ציוד רפואי מצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית עד 30.6.2020.

ב-5.7.2020 התפרסם מק"ח 1932- צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 7), התש"ף – 2020 המפרט אילו פרטי מכס של ציוד רפואי מצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית עד 31.7.2020.

ב-1.8.2020 התפרסם מק"ח 1935- צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 8), התש"ף – 2020 המפרט אילו פרטי מכס של ציוד רפואי מצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית עד 31.8.2020.

 

ב-1.9.2020 התפרסם מק"ח 1938- צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 9), התש"ף – 2020 המפרט אילו פרטי מכס של ציוד רפואי מצריכים הנפקת רישיון יצוא לתקופה זמנית עד 10.9.2020.

ב-10.9.2020, התפרסם מק"ח 1940- צו יצוא חופשי (הוראת שעה מס' 9) (תיקון), התש"ף – 2020 המאריך את הצורך להנפיק רישיון יצוא בעבור אותם פריטי מכס המפורטים במק"ח 1938 לתקופה זמנית עד 15.10.2020.

שימו לב כי במק"ח 1935 מופיעים אותם פריטי המכס האסורים ביצוא, שכאמור איסור יצואם הוארך עד ה-15.10.2020.

 

שימו לב כי ביום 5.8.2020 שלחה אלינו שרה ביטון את ההבהרה הבאה לפיה לא נדרשת חתימה על ההצהרה באופן גורף לכלל היצואנים, אלא רק במקרים בהם הטובין המיוצאים, מסווגים בפרט המכס המופיע בצו יצוא חופשי, אולם אינם כלולים בטובין המתוארים בעמודה ב' לצד הפרט שבצו:

התיקון מתייחס לפסקה: "על סוכן המכס לקבל מהיצואן  בכתב יד על גבי החשבון או בתצהיר היצואן הצהרה כי הוא מודע להוראת השעה והטובין המיוצאים אינם כלולים בתקנות אלה."

התעוררה שאלה: האם נוסח המשפט ומיקומו בהנחיה מחייב כל יצואן של כל טובין מכל סוג שהוא בהצהרה כאמור? להסרת ספק, התשובה היא לא.

יצואן יהיה חייב בהצהרה רק "במקרים בהם הטובין המיוצאים מסווגים בפרט המכס שמופיע בצו יצוא חופשי, אך הטובין המיוצאים אינם כלולים בטובין המתוארים בעמודה ב' לצד הפרט שבצו." (קוד פטור 92) בכדי למנוע עיכובים מיותרים בתהליכי היצוא בנמלי הים ועל מנת לאפשר אכיפה יעילה של הצווים האמורים הנכם מתבקשים להקפיד הקפדה יתירה על ההנחיות המצורפת כולל שידור שליפת היצוא הימי במועד שידור תעודות אחסנה ובטרם כניסת המכולות לנמל.

 

קישור לקובץ הנחיות נוהל היצוא המלאות והעדכניות בהתאם (הוראת הנוהל בתהליכי היצוא להוראת השעה הנוכחית= הוראה מס' 9, הינה בהמשך לפרסום צו יצוא חופשי הקודם= הוראת שעה מס' 8).

 

קישור להגשת בקשה לקבלת רישיון לייצוא ציוד, חומרים, מכשירים ואביזרים המוגדרים כחיוניים למערכת הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה

למידע נוסף בתחום זה