עדכון – תיקונים רבים בתקנות הגבלת פעילות פורסמו ברשומות היום 5.5.2020

היום פורסם ברשומות תיקון משמעותי לתקנות הגבלת פעילות ולהלן סקירה על עיקרי השינויים מנקודת המבט של המגזר העסקי.

קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות

 • בוטלה תקנה 2, כך שהמשמעות היא שכעת ניתן לצאת מהבית לכל מטרה, ואין יותר רשימה סגורה של מטרות.
 • שש ההוראות של אחריות מעסיק מכוח תקנה 3א' לא השתנו, למעט עניין המעלית, לפיו במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מ-5 קומות – יסעו במעלית מקסימום מחצית ממספר הנוסעים המותר, אלא אם זה אנשים הגרים באותו מקום. על המעסיק להציב שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
 • שונתה תקנה 5 (א) לעניין המקומות האסורים לפעילות, כך שכעת ניתן (בכפוף למגבלות שלהלן, בתקנות ובצו בריאות העם) להפעיל גם קניונים, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי, ספרייה, עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ושווקים.

למעשה, המקומות היחידים שנותרו אסורים הם: דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, פארק מים, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.

לעניין בריכת שחייה תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה. "בריכה טיפולית"- כהגדרתה בתקנה 21.1.1.1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).

 • נוספה תקנה (3א1) המעגנת 10 חובות של מחזיק של מקום הפתוח לציבור, שפעילותו לא נאסרה, מבלי לגרוע מהוראות תקנה 3א' המפרטות אחריות כללית של מעסיק.

כאשר ההגדרה של "לקוח" היא - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;

"מחזיק" של מקום - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון על פי דין
"מקום הפתוח לציבור" - מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:

(א.) מקום שפעילותו הוסדרה מכוח תקנה 5 (ב) - (בין היתר בית אוכל ומגוון סוגי חנויות).
(ב.) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (תקנה 2 (ג) לתקנות הגבלת עובדים).
(ג.) מקום שחלה עליו תקנה 2 (י) לתקנות הגבלת עובדים, קרי, מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה, בתנאים המנויים שם.
(ד.) מעסיק שהחיל על עצמו את כללי התו הסגול מכוח תקנות הגבלת עובדים.
(ה.) גוף המנוי בתקנה 4 (ב) לתקנות הגבלת עובדים.
(ו.) מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות.

להלן הוראות למקומות פתוחים לציבור

(1.) המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה לפיה הוא עומד בהוראות סעיפים 2-10 להלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה (קישור לטופס) והיא תישלח על ידי המשרד לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח.

(2.) המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו אחראי מטעמו לביצוע פעולות תקנה זו.

(3.) המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל לתשאול הנכנסים את השאלות המנויות בתקנה 3א(1) (בהקשר של חום, שיעול ומגע עם חולה קורונה) וכן יסדיר ביצוע מדידת חום לנכנסים, באמצעי שאינו פולשני, ככל האפשר. ובמידה ורלוונטי- יפעל בעניין שיבוץ המשמרות כאמור בתקנה 3א(6).
(4.) המחזיק של המקום יפעל בהתאם לאמור בהוראת 3ה (ג1) לצו בריאות העם – בנוגע לעטיית מסיכות. קישור לידיעה בנושא עטיית מסכות באתר הלשכה.
(5.) המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדים, כך שיתקיים אחד מאלה:

- בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות

- בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מ"ר. 

        על המחזיק של המקום לקבוע וליישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור לעיל, וכן להציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת.

(6.) המחזיק של המקום יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות ככל האפשר התקהלות בכניסה למקום.
(7.) המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור.
(8.) אם מצויה מעלית במקום – המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים, או במבנה של למעלה מ-5 קומות – מחצית ממספר הנוסעים המותר, אלא אם זה אנשים הגרים באותו מקום. על המחזיק/המעיל של המקום להציב שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
(9.) המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם.
(10.) במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

 • לעניין הפעלת בית אוכל - נוספה לתקנה (ז) לעניין ויסות המבקרים, הוראה לפיה רשאים לשהות בבית העסק לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בבית העסק, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון.
 • לעניין הפעלת מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, נוספו 2 הוראות:

(1.) לעניין ויסות המבקרים, נוספה הוראה לפיה רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון.
(2.) לעניין החובה לבצע תשאול ומדידת חום – נקבע כי חובה זו לא תחול על חנויות הממוקמות בקניון.

 • לעניין הפעלת כל יתר החנויות (כולל בקניונים), שונו ההוראות הבאות:

(1.) חובת התשאול ומדידת החום הוסרה מחנויות הממוקמות בקניון.
(2.) ההצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והיא תישלח על ידי המשרד לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח.
(3.) לעניין ויסות המבקרים, נוספה הוראה לפיה רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום.

 • לעניין הוראות להפעלת מספרה או עסק טיפול יופי שונתה ההגדרה למספרה או עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות רפואה אלטרנטיבית ושונו ההוראות הבאות:

(1.) הובהר כי ההצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והיא תישלח על ידי המשרד לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח.
(2.) חובת התשאול ומדידת החום הוסרה מחנויות הממוקמות בקניון.
(3.) לעניין ויסות המבקרים, נמחקה ההוראה הקשורה עם עסקים שגודלם 75 ו-100 מ"ר ונוספה הוראה כללית לפיה רשאים לשהות בעסק אנשים במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטחים הפתוחים לציבור בבית העסק, למעט שטח החניון.

 • נוספה תקנה לעניין 12 חובות החלות על הפעלת קניונים:

(1.) המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה לפיה הוא עומד בהוראות סעיפים 2-12 להלן. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והיא תישלח על ידי המשרד לרשות המקומית, להמשך טיפולה של הרשות, לרבות פיקוח.
(2.) המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו אחראי מטעמו לביצוע פעולות תקנה זו.
(3.) המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל לתשאול הנכנסים את השאלות המנויות בתקנה 3א(1) (בהקשר של חום, שיעול ומגע עם חולה קורונה) וכן יסדיר ביצוע מדידת חום לנכנסים, באמצעי שאינו פולשני, ככל האפשר. ובמידה ורלוונטי- יפעל בעניין שיבוץ המשמרות כאמור בתקנה 3א(6).
(4.) המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם לאמור בהוראת 3ה (ג1) לצו בריאות העם – בנוגע לעטיית מסיכות. קישור לידיעה בנושא עטיית מסכות באתר הלשכה
(5.) המחזיק או המפעיל של הקניון יווסת את כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים, לרבות עובדים, באזור הפתוח לציבור, למעט חניונים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. על המחזיק או המפעיל לקבוע וליישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן להציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת. לעניין פסקה זו, "שטח הקניון" - השטחים הציבוריים הפתוחים ללקוחות הקניון, לרבות שטחי המכירה שבחנויות, ולמעט שטח החניון.
(6.) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות ככל האפשר התקהלות בכניסה למקום.
(7.) המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק 2 מטרים זה מזה. כמו כן, יציב שלט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור.
(8.) אם מצויה מעלית בקניון – המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום. לשם כך, יתלה שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
(9.) המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון, וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות. לעניין זה, "משטחים פנימיים"- כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם.
(10.) בשטחי הקניון יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
(11.) המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;
(12.) המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת;

 • נוספה תקנה עם הוראות לעניין הפעלת מקווה.
 • תקנה 3ד' העוסקת בטיפול באדם בדרך של אבחון, ייעוץ וכדומה, לרבות פסיכולוג שונתה כך שניתן לקיים את הטיפול כאמור בלא עטיית מסכה, ובלבד שנשמר מרחק של 3 מטרים לפחות בין המטפל למטופל.
 • נוספה תקנה לעניין 10 חובות החלות על הפעלת שוק קמעונאי.
 • נוספו תקנות לעניין החובות החלות על הפעלת ספריה, מכון כושר, גן חיות, ספארי ופינת חי
 • הנושא של נסיעה ברכב פרטי השתנה, כך שעדיין יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב (למעט אנשים הגרים באותו מקום) אבל אם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף, כך שיישב נוסע אחד בכל ספסל. עדיין נותרה החרגה כך שהוראה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב.
 • לעניין שירות תחבורה ציבורית שונתה התקנה, כך שמותרת הפעלת מונית עם נוסע אחד בכל ספסל או הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים.

הורחבו סעיפי הענישה בהתאם להוראות החדשות וכן סמכויות השוטרים לאכיפה.

תוקפן של התקנות עד ליום 19.5.2020.

תחילתן של ההוראות לעניין הפעלת קניון, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי ושוק קמעונאי -  ביום 7.5.2020.

נוספה הוראת שעה, לפיה, במשך שני ימי עבודה ממועד פרסום תקנות שעת חירום אלה, רשאי מחזיק של מקום הפתוח לציבור או מחזיק או מפעיל של קניון או בעל עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, ולמעט עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, כאמור בתקנה 5(ב) (2א)(א1) לתקנות העיקריות, שלא פעל ערב תקנות שעת חירום אלה, להפעיל את המקום או את הקניון או את העסק מבלי שהגיש הצהרה כאמור באותן תקנות, ובלבד שהוא עומד בתנאים המפורטים באותן תקנות ושיגיש את ההצהרה עד תום היומיים האמורים.
בנוסף, תקנה 5 (ג) העוסקת ביישוב מוסלמי ובאזורים בירושלים הוגבלה עד ליום 10.5.2020 וצורפה תוספת שלישית חדשה.

*עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך תיקון התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן.

קישור לידיעה המרכזית באתר הלשכה בנושא תקנות הגבלת פעילות

נשמח לעמוד לשירותכם למתן מענה לנושאים אלו ולמגוון נושאים נוספים בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים להלן

למידע נוסף בתחום זה