מתווה החל"ת החדש 1.7.21

בהמשך לאישור מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלשית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה), התשפ"א-2021, פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון לגבי ההטבות למובטלים ונשים בהיריון. העדכון מפרט את תנאי הזכאות לקבלת ההטבות, משך תקופת הזכאות, גובה דמי האבטלה, הסברים, הנחיות וקישורים לבדיקת הזכאות באזור האישי של המובטל.

להלן קישורים לפי קבוצת הזכאים באתר הביטוח הלאומי:

  • זכאות לדמי אבטלה למי שהפסיק לעבוד מ-1.7.21 ואילך - למידע נוסף לחצו כאן
  • הארכת הזכאות לדמי אבטלה למי שמלאו 45 שנה - למידע נוסף לחצו כאן
  • הארכת הזכאות למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה 
  • הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה - למידע נוסף לחצו כאן


במסגרת החוק נקבעו הוראות שעה לעניין זכאות דמי אבטלה ודמי לידה, על רק סיום התקופה שנקבעה במסגרת משבר הקורונה ולאור העובדה כי עדיין קיים קושי לחלק מהמובטלים לחזור למעגל העבודה או לצבור תקופת אכשרה מספקת לצורך קבלת דמי אבטלה.

בהתאם לכך, נקבע מי שמלאו לו 45 שנים ושולמו לו דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה יוכלו לממש ימי אבטלה נוספים וכן ימי אבטלה לפי החוק המקורי שלא מימשו עד לסוף חודש יוני, עד תום 2021 או עד 12 חודשים מהתאריך שנקבע להם אישית, לפי הגבוה בניהם.

עוד נקבע כי מי שהופסקה עבודתו ב-3 החודשים האחרונים של 2021, יהיה זכאי ל83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אם צבר 10 חודשי אכשרה.

לעניין גובה דמי האבטלה, נקבע כי דמי האבטלה שישולמו במסגרת הוראות אלה, יהיו בגובה 85% משיעורם בחוק, זאת נוכח הקביעה בתיקון הקודם, כי עם ירידת שיעור המובטלים ב-10% יופחתו דמי האבטלה בשיעור זהה (בנוכח הוספת המענק לגילאי 67, נקבע השיעור על 85% במקום 90%).

בנוסף, החוק מאריך את הזכאות למענקי ההסתגלות לאנשים מגיל 67 פלוס שהיו זכאים למענק בחודש יוני – ומתן מענקים אלה ימשך לתקופה של שלושה חודשים נוספים, עם מתווה פוחת של 90, 80, 70 אחוזים בהתאמה.

לעניין אישה שילדה בחודשים יולי 2020 עד 31 בדצמבר 2021 והייתה זכאית לדמי אבטלה ב-30 ביוני או לפניו, בהיותה בהיריון שהסתיים בלידה, אך היא אינה זכאית לדמי לידה משום שלא הייתה בהריון בעת הפסקת עבודתה, קובע החוק לדרישת הוועדה, כי זו תהיה זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה (במקום בגובה דמי האבטלה שקיבלה בלשון הצעת החוק המקורית, מה שיביא לדמי לידה גבוהים משמעותית).

עוד נקבע כי אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו.
בנוסף מאריך החוק את הוראת השעה, במסגרתה מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי.

כן קובע החוק לעניין יולדות עצמאיות, הארכה של הוראת השעה, לפיה ההכנסה לצורך חישוב דמי הלידה תוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019, לפי הגבוה מבניהם ולהחיל את ההסדר האמור גם לגבי מבוטחת שילדה עד לסוף שנת 2021.

למידע נוסף בתחום זה