אי תשלום שכר ביום הבחירות לעובד שאינו אזרח ישראלי, שנעדר מעבודתו בענפי סיעוד, מלונאות, הסעדה בניין ותעשיה

ביום 24.12.20 פורסם ברשומות חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה) התשפ"א 2020- (להלן:החוק)

חוק-יסוד: הכנסת קובעת, כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, ועובד המועסק אצל מעסיק לפחות 14 ימים יהיה זכאי לשכר שהיה משתכר אילולא שבת. כלומר, בעניין הזכאות לשכר ביום השבתון, חוק היסוד למעשה אינו מבחין בין עובד שזכאי לבחור ובין כאלה שאינם זכאים לבחור. כך שלמעשה גם עובד שאינו זכאי לבחור, ונעדר מעבודתו ביום הבחירות זכאי לשכר ואם עבד, היה זכאי לכפל שכר.

על אף האמור לעיל, במסגרת החוק הוסדר נושא התשלום ונקבע כי עובדים בענפי; המלונאות, ההסעדה, הבניין והתעשייה ועובד המועסק בענף הסיעוד על ידי יחיד, המועסקים ביום הבחירות בעבודתם יקבלו את שכרם הרגיל. כלומר, הם לא יקבלו כפל תשלום.

בנוסף נקבע, כי עובד כאמור שנעדר מעבודתו על אף שנדרש לעבוד ביום השבתון, לא יהיה זכאי לשכר בעד אותו יום, אלא אם כן, מדובר בהיעדרות בשל אחת מהנסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג; מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית; אבל; היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים (הריון, תקופת לידה והורות).
מובהר כי האמור בחוק אינו גורע מזכותו של עובד כאמור שנקבעה בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה.

למידע נוסף בתחום זה