תיקון חוק עבודת נשים – איסור חפיפה בין חופשה ללא תשלום לבין 60 ימים מוגנים מפני פיטורים

ביום 24.12.2020 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 62) - לפיו מניין 60 הימים שלאחר חופשת לידה ותקופות מוגנות אחרת מפני פיטורים, לאחר חופשת לידה, לגבי עובד/ת שהוצאו לחל"ת במהלך תקופה זו, יחל רק בתום החל"ת.

תוקף ותחולה התיקון לחוק
– החוק יחול על עובד או עובדת השוהים בחופשה ללא תשלום החל מיום 24 דצמבר 2021 והוא יעמוד בתוקפו עד ליום 30 יוני 2021


כללי:

על פי חוק עבודת נשים חל איסור לפטר עובד/ת בתקופה של 60 ימים, מתום חופשת הלידה, חופשה ללא תשלום מכוח החוק, שלאחר חופשת לידה וכן במשך שישה חודשים לאחר הלידה בנוגע לעובדת מניקה שנאסר עליה לעבוד במהלך תקופה זו בשל ההנקה (להלן: תקופות המוגנות מפני פיטורים).
כמו כן, חל איסורים לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך תקופות אלו. בנוסף, החוק מחייב את המעסיק לקבל את העובדת חזרה לעבודה במהלך 60 הימים שלאחר התקופות המוגנות כאמור וחל איסור על המעסיק להמיר אותם בכסף. תכלית האיסור נועדה לתת לעובדת הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה.

במהלך משבר הקורונה מעסיקים רבים נאלצו להוציא עובדות/ים לחל"ת במהלך ה- 60 הימים (בכפוף להיתר) באופן שחלה חפיפה בינן לבין החל"ת, כך שבתום 60 הימים, המעסיק היה רשאי לנקוט בהליך פיטורים נגד העובד/ת ללא צורך בהמתנה נוספת או בהיתר פיטורים ומבלי שתכלית החוק כאמור תמומש.
התיקון לחוק אם כן נועד לתקן את המצב הקיים באופן שתאסר למעשה חפיפה בין ההחל"ת לבין 60 הימים שלאחר התקופות המוגנות ולהבטיח בכך את ההגנה מפני פיטורים במשך 60 ימים מתום התקופות המוגנות ולאפשר את מימוש תכלית החוק.


להלן עיקרי החוק:

נקבע כי מעסיק שהוציא עובד/ת לחופשה ללא תשלום לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות, והיא חלה, כולה או חלקה ב-60 הימים שלאחר התקופות המוגנות, מניין 60 הימים יחל רק בתום התקופות המוגנות. כלומר המעסיק יהיה מחוייב להשיב את העובד/ת לעבודה בתום החל"ת אם זו חלה בתקופות המוגנות למשך 60 ימים ויהיה רשאי לנקוט בהליך פיטורים רק בתום תקופה זו.

היתר פיטורים - עוד נקבע כי השר רשאי להתיר פיטורים של עובד או עובדת שהוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופות כאמור, אם הוא שוכנע כי אין קשר בין הפיטורים ללידה, לחופשת הלידה או לחל"ת לאחר חופשת לידה ובלבד שחלפו 60 ימים מתום התקופות המוגנות.

למידע נוסף בתחום זה