החלטת בג"צ לבטל את תעודת המחלה הושהתה על ליום 28.10.2020

ביום 27.7.2020 ביטל בג"צ את תעודת המחלה הגורפת שהוצאה לעובדים השוהים בבידוד בית, ואשר הקנתה לעובדים את הזכות לקבל דמי מחלה מהמעסיק ללא צורך בהמצאת תעודת מחלה אישית. עוד נקבע כי הביטול יכנס לתוקפו ביום 30.9.2020


לתשומת לב:
ביום 1.10.2020 בג"צ קיבל את הבקשה להשהות את ביטול תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020. לפיכך, עד למועד זה על המעסיקים לשלם דמי מחלה לעובדים הנדרשים להימצא בבידוד.


החלטה זו נתנה במסגרת עתירה שהגישו מעסיקים וארגוני מעסיקים כנגד הוצאתה של תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020, ואשר הוצאה על ידי ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות (רשב"צ), כתחליף לתעודת מחלה אישית רגילה במטרה לייתר את הצורך להציג אישור מחלה באמצעות ביקור אצל רופא.


כאמור בתעודת המחלה הגורפת נקבע כי עובד אשר הוא או ילדיו נדרשים לבידוד בית לפי צו בריאות העם, וימלא את ההצהרה המצורפת לתעודה יקבל דמי מחלה ממעסיקו, בהתאם לצבירת ימי המחלה שעומדת לזכותו, וזאת כאמור ללא צורך להציג למעסיק אישור מחלה אישי.


במסגרת העתירה טענו העותרים כי עצם ההימצאות בבידוד (של מי שאינו נושא את הנגיף), מכוח צו הבידוד אינו מהווה, "מחלה", כהגדרתה בחוק דמי מחלה ועל כן אין בה כדי להקנות לעובד זכות לקבלת דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה. ובנוסף טענו כי אין סמכות בדין להוצאת "תעודת מחלה גורפת", שהוצאה על ידי רשב"צ, ועל כן אין האישורים האמורים יכולים לשמש בסיס לתביעת דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה.


בג"צ קיבל את העתירה וקבע כי הימצאות בבידוד מכוח צו הבידוד אינה מהווה "מחלה" כהגדרתה בחוק דמי מחלה. בנוסף נקבע כי חוק דמי מחלה לא אִפשר לרשב"צ להוציא את תעודת המחלה הגורפת כדי לחייב באמצעותה את כלל המעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם, שבבידוד כפוי, דמי מחלה אף כשאלו אינם מגלים שום תסמיני מחלה ואין הם נשאים של הנגיף. תעודה זו הוצאה אפוא בחוסר סמכות ודינה בטלות.


על אף ההחלטה לבטל את תעודת המחלה הגורפת, נקבע כי הבטלות תושהה ותכנס לתוקף רק ביום 30.9.2020. וזאת כדי למנוע פגיעה בעובדים ועל מנת לאפשר לכלל הגורמים הרלבנטיים בפרק הזמן שעד כניסת הוראת הבטלות לתוקפה, להסדיר מיהו הגורם שראוי שיישא בנטל הכלכלי הכרוך בשמירה על בריאות הציבור.


לתשומת לב! נוכח החלטה להשהות את בטלות תעודת המחלה עד ליום 30.9.2020, הרי שעד למועד זה (או עד למועד שבו יקבעו הוראות אחרות על ידי הממשלה או הכנסת) תעודת המחלה הגורפת נותרת בתוקפה ומחייבת את המעסיקים לשלם לעובדים דמי מחלה מחמת בידוד בית, גם אם אינם חולים.

למידע נוסף בתחום זה