מענק הסתגלות לבני 67+ עבור חודשים יוני, יולי ומחצית חודש אוגוסט

ביום 30.6.20 פורסם חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020-המאריך את תקופת הזכאות לקבלת מענק הסתגלות לבני 67+ גם עבור חודשים; יוני, יולי ומחצית חודש אוגוסט, ולא חזרו לעבודה, בהתאם למספר הימים שבהם לא עבדו בכל חודש.

 

תנאים לקבלת המענק:

מי שלגביו בתקופה שמיום 1 במרס 2020 עד ליום 16 אוגוסט 2020 מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • מלאו לו 67 שנים או יותר;
 • הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות הפסקת העסקה;
 • הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;

 

זכאות למענק מלא או חלקי:

 • מי שלא חזר לעבודה - יקבל מענק עבור חודש מלא;
 • מי שחזר לעבודה באמצע חודש - יקבל מענק חלקי בהתאם למספר הימים שבהם לא עבד;
 • מי שחזר לעבודה באמצע חודש מאי- יקבל באופן אוטומטי מענק חלקי עבור חודש מאי, בהתאם למספר הימים שבהם לא עבד;
 • מי ששולם לו מענק מיוחד באחד מהחודשים מרס, אפריל ומאי, לא ישולם לו מענק בעד אותו החודש ששבעדו קיבל;

 

מענק הסתגלות בעד חודש מרס:

ישולם למי שהפסיק לעבוד בתקופה 1 במרס 2020 עד יום 31 במרס 2020 והיה מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום 31 במרס 2020.
סכם המענק: הסכום יקבע לפי הכנסה מפנסיה בעד חודש מרס כדלקמן:

 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה;
 • מענק בסך 1,500 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח;
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ₪;

 

מענק הסתגלות בעד חודש אפריל:

ישולם למי שמתקיימים לגביו אחד משני התנאים: הוא זכאי למענק עבור חודש מרס כמפורט לעיל והיה מחוסר עבודה עד ל- 30 אפריל 2020 או אם הוצא לחל"ת למשך 30 יום או פוטר באפריל.
המענק ישולם במהלך חודש מאי.
סכם המענק: הסכום יקבע לפי הכנסה מפנסיה בעד חודש אפריל כדלקמן:

 • מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ₪

מענק בשיעור חלקי - למי שהפסיק לעבוד ב- 1 במרס וחזר לעבודה במהלך חודש מאי- יקבל מענק חלקי  בגובה מכפלת הסכומים כמפורט לעיל, במספר הימים שבהם לא עבד לחלק ב- 31.

 

מענק הסתגלות בעד חודש מאי:

ישולם למי שמתקיימים לגביו אחד מהתאים: הוא זכאי למענק עבור חודש אפריל כמפורט לעיל והיה מחוסר עבודה עד ל- 31 במאי 2020 או אם הוצא לחל"ת למשך 30 יום או פוטר במהלך חודש מאי.
סכם המענק: הסכום יקבע לפי הכנסה מפנסיה בעד חודש מאי כדלקמן:

 • מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ₪.

מענק בשיעור חלקי - למי שהפסיק לעבוד ב- 1 במרס וחזר לעבודה במהלך חודש מאי- יקבל מענק חלקי בגובה מכפלת הסכומים כמפורט לעיל, במספר הימים שבהם לא עבד לחלק ב- 31.

 

מענק הסתגלות בעד חודש יוני:

ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: הוא זכאי למענק עבור חודש מאי כמפורט לעיל והיה מחוסר עבודה עד ל- 30 ביוני 2020 או אם הוצא לחל"ת או פוטר בחודש יוני ולא עבד עד 30 ביוני.
סכם המענק: הסכום יקבע לפי ההכנסה מפנסיה בעד חודש יוני כדלקמן:

 • מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ₪

מענק בשיעור חלקי - למי שהפסיק לעבוד ב- 1 במרס וחזר לעבודה במהלך חודש יוני- יקבל מענק חלקי בגובה מכפלת הסכומים כמפורט לעיל, במספר הימים שבהם לא עבד, לחלק ב 30.


מענק הסתגלות בעד חודש יולי:

ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: הוא זכאי למענק עבור חודש יוני כמפורט לעיל והיה מחוסר עבודה עד ל- 31 ביולי 2020 או אם הוצא לחל"ת או פוטר בחודש יולי ולא עבד עד 31 ביולי.
סכם המענק: הסכום יקבע לפי ההכנסה מפנסיה בעד חודש יולי כדלקמן:

 • מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
 • מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ₪.

מענק בשיעור חלקי - למי שהפסיק לעבוד ב- 1 במרס וחזר לעבודה במהלך חודש יולי, יקבל מענק חלקי בגובה מכפלת הסכומים כמפורט לעיל, במספר הימים שבהם לא עבד, לחלק ב 31.

 

מענק הסתגלות בעד חודש אוגוסט:

ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: הוא זכאי למענק עבור חודש יולי כמפורט לעיל והיה מחוסר עבודה עד ל- 16 באוגוסט 2020 או אם הוצא לחל"ת או פוטר בחודש אוגוסט ולא עבד עד 16 באוגוסט.
סכם המענק: הסכום יקבע לפי ההכנסה מפנסיה בעד חודש אוגוסט כדלקמן:

 • מענק בסך 2,065 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
 • מענק בסך 1,548 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
 • מענק בסך 1,032 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
 • מענק בסך 516 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ₪.

מענק בשיעור חלקי - למי שהפסיק לעבוד ב- 1 במרס וחזר לעבודה במהלך חודש אוגוסט, יקבל מענק חלקי בגובה מכפלת הסכומים כמפורט לעיל, במספר הימים שבהם לא עבד, לחלק ב 16.

 

אופן הגשת בקשה לקבלת המענק:

מה צריך לעשות?
אם הגשתם בקשה וקיבלתם מענק עבור חודש מאי – אין צורך להגיש פעם נוספת.
מי שעדיין לא הגיש בקשה, עליו להגיש בקשה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי או להוריד טופס "בקשה למענק" למלא באופן ידני, ולשלוח באמצעות האתר . יש לבחור בנושא "קצבת אזרח ותיק".

 

המועד האחרון להגשת הבקשה:

ניתן להגיש בקשה למענק עד 12 חודשים מיום תחילת החוק (30 יוני 2012).

שימו לב, כשתחזרו לעבודה, תצטרכו לעדכן באתר הביטוח הלאומי על מועד החזרה.

למידע נוסף בתחום זה