פיטורים במהלך החל"ת או בתום החל"ת

מעסיקים רשאים לסיים את העסקת העובדים, אפילו תוך כדי תקופת החל"ת ולא רק בסיומה, ובלבד שהדבר יעשה בהתאם למגבלות ולכללים החלים על פיטורים על פי הדין הכללי:


עילות פיטורים/ צמצומים - נדרש להראות עילה מוצדקת לפיטורים. לכאורה כאשר מדובר בפיטורי צמצום, בפרט נוכח משבר הקורונה, על פניו מתקיימת דרישה זו. עם זאת, עדיין חלה חובה לפעול בתום לב ולא לנצל את המשבר על מנת לפטר עובדים מטעמים לא עניינים או תוך אפליה אסורה. שכן הדבר עלול לפגום בפיטורים ולזכות את העובד בפיצויים עונשיים. בהתאם לכך לדוגמא, גם אם מדובר בפיטורי צמצום ומפטרים רק חלק מהעובדים, או כאשר מפטרים עובד וותיק ומשאירים עובד חדש באותהמחלקה או בתפקידים דומים, יש להוסיף בזימון לשימוע נימוקים פרטניים מדוע שוקלים לפטר דווקא את העובד המסויים הזה.

כללי עריכת שימוע כדין - יש להקפיד על כללי עריכת שימוע, שכן גם אם קיימת עילה עניינית ומוצדקת לפיטורים, פגם בהליך השימוע עשוי להקים לעובד זכות לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין בנוסף לפיצויי הפיטורים. (זימון בכתב תוך פירוט מלוא הנימוקים. מתן זמן תגובה וכיוב'). כך לדוגמא חלה חובה להעלות על הכתב את כל הנימוקים שעומדים בבסיס הכוונה לפטר את העובד. שכן במידה שהמעסיק מעלה בשיחת השימוע נימוקים חדשים שלא פורטו בזימון לשימוע, ועל בסיסם הוא מחליט לפטר את העובד, הדבר מהווה שימוע שלא כדין.

אופן קיום הליך השימוע - נוכח הנסיבות שאפיינו את המשבר במיוחד בשבועות הראשונים שלו, של הגבלת פעילות והגבלת מספר עובדים למניעת התפשטות המגיפה, ניתן להציע לעובד מספר חלופות לגבי אופן קיום השימוע; בעל פה (בנוכחות הצדדים), בטלפון, בכתב או בשיחת וידאו כגון זום וכדומה.

הגבלות על פיטורים - ההגבלות הקבועות בחוקים שונים בנוגע לפיטורי עובדים ממשיכות לחול גם לעת הזו. לדוגמא פיטורים של עובד/ת המצוי/ה בתקופה המוגנת מכוח חוק עבודת נשים בתקופת הריון / במהלך טיפולי פוריות / חופשת לידה, בחופשה ללא תשלום, לאחר חל"ד. ניתן לפטר רק בכפוף לקבלת היתר פיטורים מהממונה על עבודת נשים. יש להגיש בקשה להיתר ממנהלת תחום חוק עבודת נשים במנהל הסדרה ואכיפה .

תקופות אחרות המוגבלות - מהלך מילואים של שני ימים ומעלה, בתקופת מחלה, איסור פיטורים על רקע אפליה אסורה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה /חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.

על פי צו בריאות העם חל איסור על פיטורי עובד אשר נמצא בבידוד בית רק בשל היעדרותו ממקום העבודה עקב בידוד הבית. לאחר סיום תקופת בידוד הבית המעסיק רשאי לפטר עובדים בהתאם לכללים ולמגבלות בדין הכללי.

מתן הודעה מוקדמת בכתב ואישור על תקופת העסקה - חלה חובה למסור לעובד הודעה מוקדמת, בכתב בהתאם לתקופת הזכאות על פי החוק, וכן אישור על תקופת העסקה. חובה זו חלה גם אם מדובר בפיטורים על רקע סגירת מקום העבודה.

אופן מתן ההודעה המוקדמת, למעסיק, יש שלוש אפשרויות:

  • מתן הודעה מוקדמת רגילה - במהלכה העובד מתבקש להופיע לעבודה כרגיל. במקרה זה יחסי העבודה מסתיימים בתום ההודעה המוקדמת;
  • מתן הודעה מוקדמת רגילה תוך ויתור על העסקת העובד במהלכה- העובד זכאי לשכר מלא וגם במקרה זה יחסי העבודה יסתיימו בתום תקופת ההודעה המוקדמת;
  • אי מתן הודעה וקדמת - במקרה זה ישולם לעובד חלף או פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת. במקרה זה מועד סיון יחסי העבודה הוא לאלתר.

איסור חפיפה בין תקופת החל"ת לבין ההודעה המוקדמת:
כאשר מעסיק מפטר עובד בזמן שהעובד נמצא בחל"ת, כך שתקופת ההודעה המוקדמת חלה במהלך החל"ת, המעסיק אינו רשאי לטעון שהעובד אינו זכאי לשכר מאחר שהוא במילא בחל"ת. פיטורי העובד קוטעים למעשה את החל"ת ולכן חלה חובה לתת לעובד הודעה מוקדמת. המעסיק רשאי לזמן את העובד להופיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם לו שכר רגיל בגינה, במידה שהעובד מופיע לעבודה. ואם הוא בוחר לסיים את יחסי העבודה לאלתר, במקרה זה עליו לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת.

זכאות לדמי אבטלה
עובד שנמצא בחל"ת ומפוטר, בין במהלך החל"ת או בסיומה, בשלושת המקרים בהם הוא מקבל תשלום בגין הודעה המוקדמת, החל"ת נקטעת והוא לא יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה לגבי התקופה שקיבל דמי הודעה מוקדמת/חלף הודעה מוקדמת ועל העובד לפנות בשנית לביטוח לאומי (ביצוע רישום מחדש) ולדרוש דמי אבטלה עקב פיטורים.
העובד יהיה זכאי ליתרת דמי האבטלה מתוך תקופת הזכאות המקסימלית (לפי הטבלה להלן) שעמדה לזכותו ערב קבלת דמי האבטלה בעקבות יציאתו לחל"ת.

 

מספר ימי האבטלה המרביים המגיעים לפי גילך ומספר התלויים

למידע נוסף בתחום זה