פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה – מסמך מעודכן

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ביום 8.5.2020 המלצות מעודכנות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה. להלן קישור להמלצות.

כאמור על פי התקנות מעסיקים חייבים לתשאל את הנכנסים אל מקום העבודה את השאלות להלן, על מנת למנוע מאדם אשר יש חשש שהוא חולה בקורונה להכנס אל מקום העבודה:

  1. האם אתה משתעל?
  2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

 

במסמך המעודכן בעניין "פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה" שפרסמה הרשות ב - 8.5.2020, הובהר כי בהתאם להוראות הדין המעודכנות, לא חלה יותר על מעסיקים החובה לדרוש מעובדיהם, או מאנשים אחרים הנכנסים למקום העבודה, למלא טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי, הכולל פרטים אישיים. דרישה זו למילוי טופס הצהרה בוטלה והמשך הצגתה בפרסומי משרד הבריאות נעשה בטעות שתתוקן.

 

בלשון ההודעה, בתיאום עם מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מבהירה הרשות כי עם ביטולה של החובה להחתים על טופס הצהרה, ובהיעדר מקור סמכות חוקית אחר לכך - חל איסור על איסוף ושמירת מידע אישי על אודות לקוחות וספקים, לרבות לצורך מילוי חובת תשאול הנכנסים למקום. עסקים וארגונים שכבר החלו לאסוף ולשמור מידע כאמור, נדרשים להיערך להפסיק את הפרקטיקה הזו בהקדם.

 

ביחס למימוש חובת התשאול של עובדים, לאור מהות היחסים המיוחדת בינם לבין המעסיק והמידע שהוא מחזיק עליהם ממילא, הרי שמבחינת דיני הפרטיות יהיה מעסיק רשאי לבקש הסכמה של עובדיו להשיב על התשאול באמצעות מערכת מקוונת, ככל שהדבר חיוני לצורך ביצוע התשאול, בכפוף לתנאים שלהלן:

  • המערכת תשמור מידע אישי למשך הזמן הקצר החיוני למניעת כניסת עובדים אשר ענו בחיוב על שאלות התשאול. בכל מקרה, לא ישמר המידע מעבר לשעות ספורות.
  • מעבר לפרק הזמן הקצר כאמור בסעיף א' לעיל, למעסיק לא תהיה כל גישה למידע, והוא לא יעשה בו כל שימוש אחר.


להלן הנקודות המרכזיות המתייחסות להיבטי פרטיות עליהן יש לשים דגש הן במקומות עבודה והן במקומות מסחר הכפופים לתקנות ופועלים על פיהן:

  • יש להימנע, ככל הניתן, מלהציג בפני הנכנסים שאלות נוספות מעבר לאלה המפורטות בתקנות הנוגעות להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה או לבקש מידע אישי אחר הנוגע אליהם, מעבר למפורט בתקנות.
  • יש להימנע, ככל הניתן, מלאסוף ולשמור מידע אישי על אודות עובדים או הציבור בכלל הנחשף במסגרת הליך התשאול והבירור בנוגע להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה, והעשוי להביא לזיהויים. ככל שמידע שכזה נאסף במסגרת הליכי התיעוד הרגילים בכניסה למקומות העבודה והמסחר (לדוגמה, כתוצאה משימוש במצלמות מעקב/אבטחה), על מקומות העבודה והמסחר להקפיד שלא להשתמש במידע לצרכים שונים, לבחון את הצורך בהמשך שמירתו ובמידה וצורך זה לא מתקיים להביא למחיקתו תוך ימים ספורים, וכן להקפיד שלא להעביר מידע זה לגורמים אחרים (מסחריים ו/או ציבוריים), אלא כנדרש על-פי הוראות הדין ו/או במסגרת דרישה חוקית ומחייבת של גורמי אכיפה ובריאות הציבור.
  • על מקומות העבודה והמסחר להימנע מלעשות שימוש במידע הנקלט והמעובד במסגרת הבדיקה הטכנולוגית, לרבות עצם נתוני חום הגוף של הנכנסים בשעריהם, לכל מטרה אחרת.
למידע נוסף בתחום זה