המלצות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ביום 1.5.2020 המלצות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה.

מקומות עבודה ומסחר אשר נדרשים על פי תקנות שעת חירום לערוך בדיקות ותשאולים במסגרת כניסת פרטים בשעריהם, צריכים להימנע מלאסוף מידע מעבר לנדרש בהוראות הדין ולהימנע מלהשתמש במידע הנאסף אלא לצורך מניעת כניסה למקומות עבודה ומסחר של פרטים העשויים להיחשב כבעלי פוטנציאל להדביק ולסכן אחרים. כל שימוש אחר במידע עשוי להיחשב כפגיעה בפרטיות.

 

להלן הנקודות המרכזיות המתייחסות להיבטי פרטיות עליהן יש לשים דגש הן במקומות עבודה והן במקומות מסחר הכפופים לתקנות ופועלים על פיהן:

  • יש להימנע, ככל הניתן, מלהציג בפני הנכנסים שאלות נוספות מעבר לאלה המפורטות בתקנות הנוגעות להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה או לבקש מידע אישי אחר הנוגע אליהם, מעבר למפורט בתקנות.
  • יש להימנע, ככל הניתן, מלאסוף ולשמור מידע אישי על אודות עובדים או הציבור בכלל הנחשף במסגרת הליך התשאול והבירור בנוגע להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה, והעשוי להביא לזיהויים. ככל שמידע שכזה נאסף במסגרת הליכי התיעוד הרגילים בכניסה למקומות העבודה והמסחר (לדוגמה, כתוצאה משימוש במצלמות מעקב/אבטחה), על מקומות העבודה והמסחר להקפיד שלא להשתמש במידע לצרכים שונים, לבחון את הצורך בהמשך שמירתו ובמידה וצורך זה לא מתקיים להביא למחיקתו תוך ימים ספורים, וכן להקפיד שלא להעביר מידע זה לגורמים אחרים (מסחריים ו/או ציבוריים), אלא כנדרש על-פי הוראות הדין ו/או במסגרת דרישה חוקית ומחייבת של גורמי אכיפה ובריאות הציבור.
  • על מקומות העבודה והמסחר להימנע מלעשות שימוש במידע הנקלט והמעובד במסגרת הבדיקה הטכנולוגית, לרבות עצם נתוני חום הגוף של הנכנסים בשעריהם, לכל מטרה אחרת.
  • מומלץ למקומות עבודה ומסחר להימנע מלשמור את המידע הנקלט במסגרת שימוש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום, וזאת במיוחד כאשר מדובר במידע הניתן לשייך לאדם ספציפי ולהביא לזיהויו, זאת בהתאם לתכלית ועקרונות דיני הגנת הפרטיות.
  • ככל שיוחלט במקום עבודה ומסחר על שימוש באמצעים טכנולוגיים המאפשרים מדידת חום של אנשים, כדוגמת מצלמות תרמיות וכדומה, מומלץ כי אמצעים אלו יפעלו רק במסגרת של "זמן אמת", קרי ללא שמירה ותיעוד אוטומטיים של המידע הנאסף במסגרתן.

 

כמו כן, על פי הודעת הרשות, בחינת הרשות העלתה כי ההנחיות הנכללות ב"תו הסגול" מחייבות עמידה בכללים שונים המפורטים בתקנות שעת חירום. סעיף 13 לתו הסגול למקומות עבודה קובע כי על סוגים מסוימים של מעסיקים ובתי עסק המפורטים בתקנות לנהל רישום באופן ממוחשב, בין היתר, בעניין דיווח על ביצוע תשאול כמפורט בסעיף 4 לתו (שיעול, חום גוף, מגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים) ומדידת חום וכן דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום. לאור העובדה שסעיף זה עלול היה להתפרש כמרחיב את איסוף המידע האישי הקבוע בתקנות, פנתה הרשות להגנת הפרטיות למשרד האוצר, בבקשה לתקן את סעיף 13 לתו הסגול כך שלא יידרש דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום, וזאת במטרה לצמצם את הפגיעה בפרטיות העובדים ולמנוע איסוף מידע אישי רגיש על אודותיהם שלא לצורך ובניגוד לדין.

 

קישור למסמך מלא מטעם הרשות להגנת הצרכן בנושא פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה

 

למידע נוסף בתחום זה