הקלות בעניין תשלום וזכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה

ביום 27.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020. בהתאם לתקנות נתנו מספר הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה; קבלת מקדמה, קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה והוספת ימי אבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות לאבטלה כפי שיפורט להלן:

ביום 11.5.2020 פורסם תיקון לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020. להלן קישור לידיעה בנושא עדכון הארכת הקלות בעניין תשלום וזכאות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה מיום 11.5.2020

 

תנאים לקבל דמי אבטלה בחופשה ללא תשלום לפי תקנות אלה

  1. הוצאה לחל"ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות;
  2. אין זכאות לשכר בתקופת החל"ת

תשלום מקדמה על חשבון דמי אבטלה

מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה מים 1.3.20 עד ליום 7.4.20 , והליכי הרישום בתביעתו לדמי אבטלה טרם הסתיימו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם מקדמה עד לסכום של 2,000 ₪ בעד חודש מרס.

קיצור תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה

מי שהפסיק לעבוד, בשל פיטורים או חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה, בתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 19 באפריל 2020 ולא השלים תקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה אך צבר 6 חודשי אכשרה, יהיה זכאי למחצית מתקופת הזכאות לדמי אבטלה כדלקמן:

  1. למי שמלאו 45 שנים, או 35 שנים ויש לו 3 תלויים – 87 ימים;
  2. למי שמלאו 35 שנים, או למי שטרם מלאו 35 ויש לו 3 תלויים, - 69 ימים;
  3. בני גיל 25-28 שנים – 34 ימים;
  4. למי שטרם מלאו 25 שנים – 25 ימים;
  5. חייל משוחרר או מתנדב בשירות לאומי, שזכאותם לדמי אבטלה החלה לאחר שנה מתום מועד שירותם, יהיו זכאים ל- דמי אבטלה של 35 ימים ובתנאי שזכאותם לדמי אבטלה היא רצופה והחלה לפני תום השנה ממועד שחרורם.

יובהר כי לצורך מניין תקופת אכשרה ניתן להביא בחשבון חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה דווקא.

לתשומת לב! - הקלה זו הוגבלה לתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 19 באפריל 2020. כלומר החל מיום 20.4.2020 הזכאות לדמי אבטלה בגין הוצאה לחל"ת או פיטורים מותנית, בתקופת אכשרה של 12 חודשים.

 

הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה


מי שתקופת זכאותו לדמי אבטלה הסתיימה בתקופה שמיום 1 במרס 2020 – עד ליום 30 באפריל 2020, ימשיך לקבל דמי אבטלה עד ליום 30 באפריל 2020. ההארכה הינה אוטומטית למי שסיים את שנת האבטלה שלו (שנה מהיום בו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה) אם הסתיימה שנת האבטלה יש להגיש תביעה חדשה

 

מצ"ב קובץ תקנות מלא

למידע נוסף בתחום זה