אופן הדיווח לביטוח לאומי ניכוי ותשלום דמי ביטוח בגין הטבות שכר (רכב, טלפון, מחשב) הניתנות לעובד בזמן חל"ת

במקרים בהם מעסיק משאיר לעובד רכב, טלפון נייד, מחשב או ממשיך להפקיד עבורו כספים לפנסיה, במהלך שהות העובד בחל"ת, ועל מנת שהטבות אלה לא יגרעו מזכאותו של העובד שהוצא לחל"ת לדמי אבטלה או שישללו זכאות זו, סוכם בין המוסד לביטוח הלאומי, ארגוני המעסיקים והעובדים כי ההטבות השונות כאמור הניתנות לעובד במהלך שהותו בחל"ת, תדווחנה במסגרת חוזר מעסיקים 1458 מיום 30.06.2015 "הטבות שכר בתקופת חל"ד וחל"ת" באתר הביטוח לאומי למעסיקיםבקוד 3 או 6.

החוזר מפרט את אופן הדיווח, ניכוי ותשלום דמי ביטוח בגין הטבות שכר הניתנות בזמן שבו שהה העובד בחל"ת (חופשה ללא תשלום) או חל"ד (חופשת לידה).

הטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת (החל מהחודש הראשון של החופשה), משולמת לו למעשה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן ההטבה תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל"ת. על המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות הינו בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו הכללים של תקנה 2( תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(.

מודגש כי מדובר רק בהטבות הניתנות לעובד שאינן בבחינת תשלום שכר ישיר אלא בהטבות כגון רכב, טלפון נייד, מחשב, הפקדות לפנסיה קופות גמל וכד'.

לחוזר הייעודי של ביטוח לאומי לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה