עדכוני רגולציה חשובים ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי

משרד התקשורת מפרסם להערות הציבור 3 מסמכים משמעותיים להערות עד 18.1.2020:

1. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2020 - עדכון מיום 3.3.21: התקנות פורסמו ברשומות- לפירוט המלא לחצו כאן

2. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2020- עדכון מיום 29.3.2021: התקנות פורסמו ברשומות- לפירוט המלא לחצו כאן

3. טיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשפ"א-2020

 • לעיון בהתייחסות המרוכזת של לשכת המסחר ביחס לטיוטות אלו, אשר נשלחה למשרד התקשורת ביום 18.1.2021- לחצו כאן

בכוונת משרד התקשורת להרחיב את הפטורים מרישוי ציוד תקשורת אלחוטי ליבוא מסחרי

 

משרד התקשורת מפרסם להערות הציבור שני קבצי תקנות חדשים: טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2020 וטיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2020, אשר יחליפו לחלוטין את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 ואת התנאים ההנדסיים המנויים בו.

תקנות אישורי ההתאמה כוללות פירוט נרחב של הדרישות והחובות החלות על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי ומכילות את כלל ההחלטות של ועדת התדרים, לצד הסבר מקיף אודות מפרטים טכניים, אפשרות להנפיק אישור על סמך אישור ועוד. כל זאת תוך התאמה להתקדמות הטכנולוגית העולמית ופתיחת תחומי תדרים שלא היו מותרים ביבוא לישראל בעבר, בעבור שורה ארוכה של מוצרים.

שימו לב כי תקנות אישורי ההתאמה = הוצאת אישורי התאמה שעד כה נכללו באי תחולת הפקודה, ולא מבטלם- עדיין יהיה צורך להוציא אישורי התאמה, אך פסי התדרים הורחבו (שכן מסמך תקנות ההתאמה החדש מטמיע לתוכו את כלל ההחלטות של ועדת התדרים), לצד אפשרות להנפיק אישור על סמך אישור ועוד. 

 

תשומת ליבכם לטבלת התדרים החדשה אשר מתפרסמת כנספח לתקנות ההתאמה החדשות, ותכלול כ-100 פסי תדרים התואמים את ההחלטות העדכניות של ועדת התדרים וביניהם, בנוסף לתיקון האחרון מ-2.8.2020, גם אפשרות לייבא, בכפוף להוצאת אישור התאמה:

 • טאצ'-פן (עטים חכמים) לטאבלטים שפועלים בתחומי תדרים שעד כה לא אושרו בישראל.
 • שער מגנטי, שבעבר הונפקו בעבורו אישורים מיוחדים בלבד.
 • מוצרי בית חכם בתחומי תדרים של 917-920 מגה הרץ.
 • שירות רפואי לאינדסקופיה רפואית אלחוטית בתחום של 430-440 מגה הרץ (קפסולות לבליעה המכילות מצלמה לצרכים רפואיים) שהצריכו עד כה הנפקת אישור מיוחד.
 • תחום 5 גיגה הרץ בעבור שימוש פנימי, INDOOR בלבד- ראוטרים, מחשבים ועוד. שימו לב כי בצו אי תחולה הספיק השידור בתחום 5.8 ג'יגה הרץ אושר רק עד 25 מיליוואט- כלומר מותר לפתוח בקשות לאישור התאמה רק עד 25 מיליוואט. מכשירים עד 100 מיליוואט ניתן היה לפתוח אישור מיוחד, ואולם טבלת התדרים החדשה תכלול הספקים גבוהים יותר בתחום 5.8 ג'יגה הרץ.

נדגיש כי לאחר כניסתן לתוקף, מסמך אישורי ההתאמה תהיינה דבר החקיקה המחייב והממצה בכל הנוגע לתחומי התדרים המפורטים בהן, ולא יתבצעו הקלות או סטיות ממנו. 

 

תקנות פטור מרישוי ירכזו בדבר חקיקה אחד, למען הפשטות והאחידות, את הפטורים השונים שניתנו בעבר. נסביר כי כל מכשיר תקשורת אלחוטי חייב באישור (המכונה "אישור התאמה" הנגזר מצו הטלגרף האלחוטי- אי תחולת הפקודה), כאשר ישנם מוצרים המחייבים גם רישיון סחר או רישיון הפעלה. לדוגמא, תדר ייחודי לאמבולנסים המצריך רישוי.

כעת, מוצע להרחיב את הפטור שנקבע ביחס למכשירים אלחוטיים מסוגים שונים בייבוא אישי בלבד, ולקבוע כי מכשירים אלה (שחלקם מפורטים מטה) יהיו פטורים מהצורך להוציא אישורי התאמה גם בייבוא מסחרי. כך, בהמשך לפטורים שניתנו בעבר מהצורך להוציא אישורי התאמה ליבוא מסחרי למכשירי Bluetooth ו-GPS, סל המוצרים בעבורם יינתן פטור מאישורי ההתאמה ביבוא מסחרי מורחב כעת, ויכלול, בין היתר: 

 • מקלט טלוויזיה;
 • קורא ספרים אלקטרוני (e-book);
 • מחשב לוח (Tablet);
 • מחשב נייד או מחשב נישא;
 • מחשב שולחן (Desktop);
 • ציוד היקפי למחשב (עכבר, מקלדת);
 • צג מחשב;
 • מזרים וידאו (Streamer), שמתקיימות בו הוראות הדירקטיבה האירופיתRadio Equipment Directive (2014/53/EU) , והוא נושא סימון CE המעיד על כך
 • ועוד.

 

מטרת תקנות ההתאמה החדשות וכיצד יבואו לידי ביטוי

 

לפי האסדרה מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן- הפקודה), ייצור, סחר, התקנה, הפעלה או החזקה של מכשיר אלחוטי הן פעולות הטעונות רישיון מאת המנהל- עובד משרד התקשורת הממונה על ניהול תדרי רדיו.

בתיקון מס' 6 לפקודה, בסעיף 9 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 עוגנו שלושה מסלולי אסדרה לעניין מכשירים אלחוטיים: מסלול רישוי, מסלול לקבלת אישור התאמה, ומסלול פטור מהוראות הפקודה.

 

מטרת תקנות ההתאמה הינה לעגן הסדר מפורט לעניין מסלול אישורי ההתאמה, לקבוע חובות שונות שיוטלו על יבואנים ויצרנים נוסף על האסדרה הקבועה בסימן ב' לפרק ג' לפקודה, כדוגמת חובת שמירת מסמכים וחובת סימון המוצר ויידוע לקוחות בדבר מגבלות שימוש אפשריות.

כמו כן, מוצע כי התקנות יקבעו, בתוספת הראשונה והשנייה, את רשימת התנאים אשר מכשיר אלחוטי שעומד בהם ייכלל במסלול אישורי התאמה (חלף מסלול הרישוי), בפירוט תכונות ומאפיינים ספקטרליים, השימושים האופייניים של המכשירים, מגבלות השימוש במכשירים וכד', כל אלה לפי החלטותיה של ועדת התדרים- הגוף המוסמך להועיד ולהקצות תדרים בישראל על פי הפקודה.

תשומת ליבכם גם ליכולת להנפיק אישור על סמך אישור קודם.

 

לפיכך, מוצע לחלק את תחום ייבוא המכשירים האלחוטיים הטעונים אישורי התאמה ל-3 סוגים:

 1. ייבוא לשימוש עצמי
 2. ייבוא מסחרי
 3. ייבוא מסחרי חד-פעמי

זאת בשל השונות בין סוגי הייבוא השונים במידת המומחיות של הגורם המייבא, בסיכון הנשקף לשימוש בספקטרום האלקטרומגנטי ממספר המכשירים המיובאים, ומתוך רצון להקל על יחידים המייבאים מכשירים לשימושם העצמי. שלושת סוגי הייבוא נבדלים זה מזה במספר קריטריונים - מטרת הייבוא (לשימוש עצמי, בדיקות שוק או שיווק), מספר המכשירים המותרים לייבוא, תקופת תוקפו של האישור שיינתן, רמת הפירוט של המסמכים שנדרש מבקש אישור התאמה להגיש לשם הוכחת עמידת המכשיר האלחוטי במפרטים הטכניים, וכן בהוראות הנוגעות להיבטים צרכניים או שיווקיים.

 

אישור התאמה למכשירים בייבוא לשימוש עצמי ולמכשירים בייבוא מסחרי חד-פעמי יינתנו במסלול אישור התאמה מאת המנהל (לפי סעיף 4יא לפקודה), על פי בדיקתו, ולא במסלול אישור התאמה אוטומטי לפי הצהרה (לפי סעיף 4י לפקודה). להשלמת התמונה, האסדרה הקיימת היום בנושא מסלול אישורי התאמה מפורטת בתנאים שקבע שר התקשורת בסעיף 1א לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 (להלן- צו הטלגרף האלחוטי), לצד הוראות שנקבעו בסימן ב' לפרק ג' לפקודת הטלגרף. התקנות המוצעות יחליפו את ההוראות הרלבנטיות בצו האמור, ומוצע כי הוא יתוקן בהתאם.

 

שימו לב כי תיקון מתאים לצו הטלגרף האלחוטי מתפרסם במקביל לטיוטת תקנות אלה אשר מבטל את ההסדר הישן.

 

וובינר בשיתוף משרד התקשורת בנושא תקנות ההתאמה החדשות והפטורים מרישוי ב-12.1.21 בשעה 12:00

 

ביום 12.1.2021 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בשיתוף משרד התקשורת וובינר בנושא שלושת עדכוני הרגולציה ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי.

מוזמנים לעיין בחומרי הוובינר:

1. מצגת של משרד התקשורת המכילה הסברים ביחס לתקנות פטור מרישוי, תקנות אישורי ההתאמה ופירוט טבלת התדרים החדשה- לחצו כאן

2. לעיון בידיעה מרוכזת באתר לשכת המסחר הכוללת דברי הסבר לשלושת טיוטות אלו, שניתן להעיר לגביהם עד 18.1.2021- לחצו כאן

3. לעיון בהתייחסות המרוכזת של לשכת המסחר ביחס לטיוטות אלו, אשר נשלחה למשרד התקשורת ביום 18.1.2021- לחצו כאן

יובהר כי חומרים אלו נועדו להנגיש תכנים עיקריים מתוך הוובינר. מובן שמדובר במידע חלקי ושבכל מקרה הכללים הקובעים המפורטים בדברי החקיקה, לכשיפורסמו ברשומות.

 

קישורים לטיוטות המלאות ולהגשת הערות באתר החקיקה הממשלתי

 

 • קישור לתקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2020- לחצו כאן 

להגשת הערות לגביו באתר החקיקה הממשלתי עד 18.1.2021- לחצו כאן

 • קישור לטיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשפ"א-2020- לחצו כאן 

להגשת הערות לגביו באתר החקיקה הממשלתי עד 18.1.2021- לחצו כאן

 • קישור לטיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2020- לחצו כאן 

להגשת הערות לגביו באתר החקיקה הממשלתי עד 18.1.2021- לחצו כאן

 

ניתן לשלוח הערות גם לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במייל: meravk@chamber.org.il או ליצור קשר בטל': 03-5631116 עד ליום 13.1.2021 על מנת לבחון הוצאת התייחסות לטיוטות מטעם לשכת המסחר.

 

למידע נוסף בתחום זה