פורסמו ברשומות תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א- 2021

מ"מ שר התקשורת בני גנץ חתם על תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א- 2021, אשר פורסמו ברשומות ביום 29.3.2021

קישור לפרסום התקנות ברשומות- לחצו כאן

מצגת הדרכה ליבוא מסחרי מטעם משרד התקשורת-הגשת בקשה לאישור התאמה תקופתי- לחצו כאן

מצגת מוובינר בשיתוף משרד התקשורת בנושא הרחבת הפטורים מרישוי ותקנות אישורי ההתאמה החדשות המחליפות את צו הטלגרף- אי תחולת הפקודה- לחצו כאן

 

תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א- 2021 שפורסמו ברשומות ב-29.3.2021 יחד עם תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2021 שפורסמו ברשומות ב-3.3.2021, מחליפות יחד לחלוטין את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 ואת התנאים ההנדסיים המנויים בו.

 

עדכון מיום 27.6.2021 מפי ילנה בסקיס, מנהלת תחום בכיר ציוד קצה, אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת:

1. בהמשך להתייחסות המרוכזת שהוציאה לשכת המסחר ביחס לתקנות אישורי ההתאמה ופטור מרישוי, הערנו בעניין סעיף 9 - חובת סימון מכשירים ויידוע הציבור- מספר אישור התאמה, וביקשנו להסיר את הדרישה לסימון מספר אישור ההתאמה או להגדיר בצורה מפורשת שאם התעדכן מספר אישור ההתאמה (לאחר חידוש תוקף) ניתן להמשיך לייבא ולשווק מוצרים עם האישור החדש גם כשמספר ההתאמה הישן מסומן עליהם. ילנה כי עדכנה אותנו היום (27.6.21) כי נבחנת אפשרות להוסיף אופציה לציין את מספר ח.פ או ת.ז של היבואן על המדבקה, במקום מספר האישור. ככל שיוחלט להוסיף אפשרות כזו, תקנות אישורי התאמה יתוקנו בהתאם.

2. בוצע עדכון באתר משרד התקשורת- פורסמה רשימת פריטים ליבוא מסחרי שאישורם בתוקף לצורך הגשת אישור על סמך אישור- לחצו כאן

 

מטרת תקנות ההתאמה הינה לעגן הסדר מפורט לעניין מסלול אישורי ההתאמה, לקבוע חובות שונות שיוטלו על יבואנים ויצרנים נוסף על האסדרה הקבועה בסימן ב' לפרק ג' לפקודה, כדוגמת חובת שמירת מסמכים וחובת סימון המוצר ויידוע לקוחות בדבר מגבלות שימוש אפשריות.

כמו כן, התקנות קובעות, בתוספת הראשונה והשנייה, את רשימת התנאים אשר מכשיר אלחוטי שעומד בהם ייכלל במסלול אישורי התאמה (חלף מסלול הרישוי), בפירוט תכונות ומאפיינים ספקטרליים, השימושים האופייניים של המכשירים, מגבלות השימוש במכשירים וכד', כל אלה לפי החלטותיה של ועדת התדרים- הגוף המוסמך להועיד ולהקצות תדרים בישראל על פי הפקודה.

 

במילים אחרות, תקנות אישורי ההתאמה כוללות פירוט נרחב של הדרישות והחובות החלות על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי ומכילות את כלל ההחלטות של ועדת התדרים, לצד הסבר מקיף אודות מפרטים טכניים. כל זאת תוך התאמה להתקדמות הטכנולוגית העולמית ופתיחת תחומי תדרים שלא היו מותרים ביבוא לישראל בעבר, בעבור שורה ארוכה של מוצרים.

שימו לב כי תקנות אישורי ההתאמה = הוצאת אישורי התאמה שעד כה נכללו באי תחולת הפקודה, ולא מבטלם- עדיין יהיה צורך להוציא אישורי התאמה, אך פסי התדרים הורחבו (שכן מסמך תקנות ההתאמה החדש מטמיע לתוכו את כלל ההחלטות של ועדת התדרים), לצד אפשרות חדשה להנפיק אישור על סמך אישור ועוד. 

 

תחום ייבוא המכשירים האלחוטיים הטעונים אישורי התאמה מחולק כעת ל-3 סוגים:

  1. ייבוא לשימוש עצמי
  2. ייבוא מסחרי
  3. ייבוא מסחרי חד-פעמי

זאת בשל השונות בין סוגי הייבוא השונים במידת המומחיות של הגורם המייבא, בסיכון הנשקף לשימוש בספקטרום האלקטרומגנטי ממספר המכשירים המיובאים, ומתוך רצון להקל על יחידים המייבאים מכשירים לשימושם העצמי. שלושת סוגי הייבוא נבדלים זה מזה במספר קריטריונים - מטרת הייבוא (לשימוש עצמי, בדיקות שוק או שיווק), מספר המכשירים המותרים לייבוא, תקופת תוקפו של האישור שיינתן, רמת הפירוט של המסמכים שנדרש מבקש אישור התאמה להגיש לשם הוכחת עמידת המכשיר האלחוטי במפרטים הטכניים, וכן בהוראות הנוגעות להיבטים צרכניים או שיווקיים.

אישור התאמה למכשירים בייבוא לשימוש עצמי ולמכשירים בייבוא מסחרי חד-פעמי יינתנו במסלול אישור התאמה מאת המנהל (לפי סעיף 4יא לפקודה), על פי בדיקתו, ולא במסלול אישור התאמה אוטומטי לפי הצהרה (לפי סעיף 4י לפקודה). להשלמת התמונה, האסדרה הקיימת היום בנושא מסלול אישורי התאמה מפורטת בתנאים שקבע שר התקשורת בסעיף 1א לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 (להלן- צו הטלגרף האלחוטי), לצד הוראות שנקבעו בסימן ב' לפרק ג' לפקודת הטלגרף. התקנות המוצעות יחליפו את ההוראות הרלבנטיות בצו האמור, ומוצע כי הוא יתוקן בהתאם.

 

תשומת ליבכם לטבלת התדרים החדשה אשר מתפרסמת כנספח לתקנות ההתאמה החדשות, ותכלול כ-100 פסי תדרים התואמים את ההחלטות העדכניות של ועדת התדרים וביניהם, גם אפשרות לייבא, בכפוף להוצאת אישור התאמה את המוצרים הבאים:

  • טאצ'-פן (עטים חכמים) לטאבלטים שפועלים בתחומי תדרים שעד כה לא אושרו בישראל.
  • שער מגנטי, שבעבר הונפקו בעבורו אישורים מיוחדים בלבד.
  • מוצרי בית חכם בתחומי תדרים של 917-920 מגה הרץ.
  • שירות רפואי לאינדסקופיה רפואית אלחוטית בתחום של 430-440 מגה הרץ (קפסולות לבליעה המכילות מצלמה לצרכים רפואיים) שהצריכו עד כה הנפקת אישור מיוחד.
  • תחום 5 גיגה הרץ בעבור שימוש פנימי, INDOOR בלבד- ראוטרים, מחשבים ועוד. שימו לב כי בצו אי תחולה הספיק השידור בתחום 5.8 ג'יגה הרץ אושר רק עד 25 מיליוואט- כלומר מותר לפתוח בקשות לאישור התאמה רק עד 25 מיליוואט. מכשירים עד 100 מיליוואט ניתן היה לפתוח אישור מיוחד, ואולם טבלת התדרים החדשה תכלול הספקים גבוהים יותר בתחום 5.8 ג'יגה הרץ.

 

עם פרסום התקנות ברשומות הן נכנסו למעשה לתוקף. כלומר, החל מה-1.4.2021 מסמך תקנות אישורי ההתאמה הינו דבר החקיקה המחייב והממצה בכל הנוגע לתחומי התדרים המפורטים בהן, ולא יתבצעו הקלות או סטיות ממנו. 

 

  • מצגת הדרכה ליבוא מסחרי מטעם משרד התקשורת-הגשת בקשה לאישור התאמה תקופתי- לחצו כאן
  • מצגת מוובינר בשיתוף משרד התקשורת בנושא הרחבת הפטורים מרישוי ותקנות אישורי ההתאמה החדשות המחליפות את צו הטלגרף- אי תחולת הפקודה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה