הקלות ליבואנים מהמכס בהקשר של מסמכי העדפה ועדכון לגבי מכסות אבקת חלב מיובש

קישור לקובץ מק"ח 1912 המלא

קישור לקובץ דברי ההסבר

 

פורסם מק"ח 1912 המתייחס לשתי הוראות שעה:

 

1. הקלות ליבואנים מהמכס בהקשר של מסמכי העדפה- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 8), התש"ף - 2020

לעניין זה שלח אלינו דוד חורי ממינהל המכס את מכתבו של אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס:

על רקע משבר הקורונה חתם שר האוצר על תיקון סעיף 14 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין בהוראת שעה מס 8 התש"ף - 2020. סעיף 14 לצו כולל הוראות הנוגעות ליישומם של הסכמי הסחר שמדינת ישראל היא צד להן. סעיף קטן (ב) מפרט את המסמכים אותם יש להגיש לרשות המכס לצורך קבלת העדפה בשיעורי האמורים בהסכמי הסחר.

כדי למנוע פגיעה ביבוא לישראל במסגרת הסכמי הסחר, ולאור הקושי הצפוי בקבלת מסמכי העדפה מהרשויות מנהליות בתקופה זו, תוקן סעיף 14 לצו המאפשר הגשה של חשבונית הצהרה במקום שנדרשת תעודת תנועה או תעודת מקור שהונפקה על ידי הרשויות המוסמכות מהארצות המפורטות בתיקון וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • חשבונית ההצהרה תוגש לרשות המכס עד ליום 31/5/2020.
  • חשבונית ההצהרה תוגש לרשות המכס לא יאוחר משעת התרת הרשימון היבוא.
  • תעודת תנועה או תעודת מקור העומדות בדרישות הסכמי הסחר בגין החשבונית האמורה יוגשו לרשות המכס עד ליום 31/7/2020.

לצורך כך על סוכן המכס לציין בהצהרת היבוא (מסמכים/ חשבון ספק) כי החשבון ההצהרה מהווה מסמך העדפה בלבד ללא אינדיקציית יצואן מאושר. במקרים אלה יקבל סוכן המכס הודעת אזהרה ממערכת שער עולמי. במקרים האמורים לעיל באחריות היבואן לקבל מהיצואן תעודת תנועה או תעודות מקור כבילות שיונפקו לחשבוניות הצהרה אלו בדיעבד, ויצורפו להצהרת היבוא כאמור בתיקון לצו.

קישור למכתבו המלא של אבי ארדיטי בעניין זה

 

שימו לב כי תיקון זמני זה מייצר הקלה בעבור יבואנים ויצואנים בכך שלא ייאלצו להשיג תעודות מקור מהרשויות הרלוונטיות במדינת היצוא, בתקופה בה מתמודדות רוב מדינות העולם עם משבר הקורונה, המקשה על ההתנהלות השגרתית.

ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ביקש לחדד כי עד ליום 31.5.20 יהיו יבואנים רשאים לשחרר טובין הזכאים להעדפת מכס תחת הסכמי הסחר עם הקהילה האירופית, ארצות אפט"א, תורכיה, ירדן ומדינות מרקוסור כנגד הצהרת מקור בחשבון הספק, וללא תעודת מקור או תעודת תנועה EUR1 / EUR-MED, וזאת בתנאי שעד ליום 31.7.20 ידאגו היבואנים להציג למכס את התעודות הנ"ל.

ככל שהתעודות לא יוצגו בפני המכס עד ליום 31.7.20 – יש לצפות כי המכס יוציא ליבואנים הודעות חיוב בגין הפרשי מסי היבוא שייווצרו כתוצאה משלילה רטרואקטיבית של מעמד המקור של הטובין המיובאים.

לפיכך, באחריותכם, היבואנים, לפעול מול הספק ממנו ייבאתם טובין שזכו לפטור ממכס עקב קיומו של הסכם סחר כאמור, על מנת שעד ליום 31.7.20 תקבלו לידיכם את תעודות המקור/השוק, שאם לא כן, אתם עלולים להתמודד עם דרישת חיוב מסי יבוא רטרואקטיבית.

קישור למכתב ההבהרה המלאה מטעם ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים

 

2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 7), התש"ף - 2020

מתוך דברי ההסבר:

בפרט 04.02.2120 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 מסווגים חלב ושמנת מרוכזים שאינם כוללים תוספת של סוכר או ממתיק אחר, שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הכלכלה שהם מיועדים לייצור שוקולד, ממתקים, מזון לבעלי חיים, גלידות או תכשירי מזון שבגדר פרט 19.01. שיעור המכס החל על טובין אלו הוא 212%, ואולם קיימות מכסות המאפשרות יבוא מהאיחוד האירופי וממדינות ה-WTO ללא תשלום מכס.
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ישנו קושי בניצול מכסות היבוא הפטורות לצורך יבוא של אבקת חלב מלא בכשרות בד"ץ העדה החרדית ממדינות האיחוד האירופי, ונוצר בישראל מחסור של כ-400 טון אבקת חלב מיובש מלא.
על מנת לתת מענה למחסור זה ולמנוע עליית מחירי מוצרים סופיים בשוק המקומי, מוצע בצו זה להגדיל את המכסה הפטורה לייבוא ממדינות ה-WTO מ1,000 טון ל-1,400 טון, וזאת במטרה לאפשר יבוא מוגדל במסגרת מכסה פטורה שלא ממדינות האיחוד האירופי. מוצע כי חלוקת המכסה הנוספת תיעשה בהתאם לתנאי הגידול המקומי.
הצו המוצע הוא הוראת שעה עד סוף שנת 2020.

למידע נוסף בתחום זה