תחליפים להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EUR-MED

כחלק מפעולות המכס להגנה על סחר החוץ של ישראל, להלן הנחייתו של אבי ארדיטי, ראש מנהל המכס בנושא תחליפים להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EUR-MED.

תוקף ההוראה מ-18.3.2020 ועד להודעה חדשה, והיא חלה רק ביצוא.

קישור להודעה המלאה

קישור לנוסח ההצהרה

 

עדכון מיום 2.4.2020:

דוד חורי ממנהל המכס שלח לנו כי במסגרת פעילות מנהל המכס להגן ולשמר על סחר החוץ של מדינת ישראל בצל משבר הקורונה, מצ"ב הנחייתו של ראש מנהל המכס מר אבי ארדיטי לעניין תחליפים להנפקת תעודות תנועה מסוג EUR-1 ו- EUR-MED- התקפים ביצוא בלבדלמען הסר ספק אציין כי ביצוא למדינות האיחוד האירופי ומדינות אפט"א יש להמשיך ולציין את מקום רכישת מעמד המקור בהצהרה בהתאם להוראה המצורפת בקישור הבא

עדכון מיום 6.4.2020 לעניין יבוא:

במסגרת מק"ח 1912 שפורסם ב-5.4.2020 פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 8), התש"ף - 2020. בהוראת שעה זו הקל שר האוצר את דרישת המצאת מסמכי העדפה (תעודות מקור ותעודות תנועה) כתנאי לפטור ממכס בהתאם להסכמי סחר. ההקלה תחול לגבי הצהרות יבוא שיוגשו עד ליום 31 במאי 2020, בעת יבוא מארץ מקור, גם אם היצואן אינו יצואן מאושר בהתאם להוראות הסכם הסחר הרלוונטי, או סכום החשבון גבוה מהקבוע בהסכם הסחר לעניין הגשת חשבון הצהרה. זאת, בכפוף לכך שתוגש למכס חשבונית הצהרה לא יאוחר משעת ההתרה, וכי עד ליום 31 ביולי 2020, יוגשו לרשות המכס תעודת מקור או תעודת תנועה כמשמעותן בהסכמי הסחר.

לקובץ דברי ההסבר המלא של מק"ח 1912 ולמכתב של אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס בעניין הוראת שעה זו (מס' 8), לחצו על הקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה