הודעת הממונה על התקינה על כוונה ליצירת מסלול מיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה

בהמשך להחלטת הממונה על התקינה להאריך תוקף אישורי דגם כמפורט בקישור הבא ובהמשך לכוונת הממונה על התקינה לשינוי שיוך שורת מוצרים לקבוצות יבוא מקילות כמפורט בקישור הבא, הממונה על התקינה מודיע על "מסלול המיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה".

 

שימו לב כי המסלול יופעל על פי שיקול דעתו של הממונה ורק לאחר הודעת מעבדה המוכרת לאישור יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (לרבות מכון התקנים) לפיה היא מתקשה לתת מענה הולם לאישור היבוא כאמור וזאת בשל המגבלות מוטלות על העסקים לאור ההנחיות הנקבעות בצווים המוצאים לשם טיפול ומיגור הנגיף.

 

במסגרת היערכות משרדי ממשלה למצב מיוחד במשק נוכח התפשטות מגפת "קורונה", הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מספר מהלכים זמניים על מנת לסייע בהמשכיות עסקית בתחום יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.

במסגרת מהלכים אלה, הממונה מודיע על יצירת מסלול ייחודי לשחרור טובין, שחלים עליהם תקנים משויכים לקבוצה 1, שיכונה "מסלול מיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה" ויהיה מוגבל בזמן. המסלול, אשר התנאים לקבלת אישור דרכו מפורטים מטה, דומה למסלול "יהלום" המוגדר היום בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי. המסלול מאפשר קבלת היתר שיווק ומכירה של טובין שבמשלוח שקיים לגביהם אישור דגם, עוד לפני שבוצעה בהם בדיקת משלוח. לצורך קבלת אישור הממונה באמצעות מסלול זה, על היבואן להגיש הצהרה במסגרתה בין היתר מתחייב להחזיק דוגמא לצורך ביצוע בדיקת משלוח שתבוצע בהמשך על ידי מעבדת בדיקה.

יובהר כי ההצהרה שמצורפת להודעה הינה חלק בלתי נפרד מהמסלול הנ"ל ובה מפורטות התחייבויות היבואן שייכנס למסלול, לרבות הסדר לבדיקת הטובין לאחר השחרור.

 

ההצהרה שצורפה להודעה הינה חלק בלתי נפרד מהמסלול הנ"ל ובה מפורטות התחייבויות היבואן שייכנס למסלול, לרבות הסדר לבדיקת הטובין לאחר השחרור.

 

לקישור להודעה המלאה והמעודכנת ובה בהינתן אישור הממונה למעבדת בדיקה, פירוט התנאים לאישור הטובין בהתאם ל"מסלול המיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה" ותוקפו של המסלול- לחצו כאן

לקישור להצהרה מיוחדת לכל משלוח עבורו מבקשים שחרור במסלול מיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה