תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה - מעודכנות ליום 18.3.2021

תקנות אלה תקפות עד ליום 14.4.2021

להלן תקציר תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה (מה שבעבר נקרא תקנות הגבלת עובדים). 


על כל בית עסק המעסיק מעל עשרה עובדים, לבחון האם הוא נמנה על רשימת העסקים כאמור בתוספת השנייה לתקנות. במידה וכן - זה רלוונטי ל 2 הוראות חוק כמפורט להלן (סעיף 2- לעניין עבודה משרדית ו סעיף סגירת מקום עבודה עקב הדבקה להלן).


הגבלת התקהלות
כללי התו הסגול - מה מותר ואסור 
מה מחייב הצגת אישור "תו ירוק"
סגירת מקום עבודה עקב הדבקה

________________________________________________


הגבלת התקהלות במקום העבודה 

אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 20 אנשים במבנה ו 50 אנשים בשטח פתוח, אלא אם כן הדבר נדרש לצרכי עבודה, ובהתאם לתקנות אלו.כללי התו הסגול - מה מותר ואסור

(1.) כל מעסיק (הגדרת מעסיק היא – מי שמעסיק מעל 10 עובדים) רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • הוא מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת 7 הכללים המנויים בסעיף 2 להלן. וכן, החובה בסעיף 3 להלן.
 • הוא יידע את העובדים במקום לגבי הכללים האמורים באמצעות הצבת שלט במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • המנכ"ל והממונה על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה. חובת הגשת ההצהרה לא תחול במידה ונחתמה בעבר מכח תקנות שעת החירום.


(2.) מעסיק במקום עבודה יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כללים אלה:

 • שמירת מרחק ככל האפשר של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • לכל עובד יוקצה ככל האפשר ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אם לא ניתן להקצות – יש לבצע חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • אם מועסקים בד"כ במשמרות – המעסיק ישבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 • בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:
  (א.) עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
  (ב.) בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי או מערכת גילוי אש ועשן – תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר. הוראה זו לא תחול על מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.
  (ג.) מעסיק רשאי (למעט ישיבת מועצת רשות מקומית) לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(*) המעסיק או הממונה קורונה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעי דיגיטלי חלופי.
(*) במהלך הישיבה יישמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
(*)  במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.

 • מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכל בכפוף לצורכי העבודה וליכולת המעסיק.
 • אם מצויה מעלית במקום העבודה – יתלה המעסיק שלט ובו יצוין מספר הנוסעים המותר, שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית (למעט אנשים הגרים באותו מקום).
 • המעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

(3.) מעסיק יידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסיכה כאמור בצו בריאות העם.מה מחייב הצגת אישור "תו ירוק"

(1.) מעסיק רשאי לאפשר ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים גם ללא הצגת תו ירוק - בתנאי שהשולחנות יוצבו במרחק של 2 מטר זה מזה.

(2.) מעסיק ראשי לאפשר שהייה של עובדים אשר הציגו תו ירוק, במקומות הבאים:

 • מכון כושר או סטודיו במקום העבודה, בכפוף לתנאים הבאים:
   (א.) מגבלת תפוסה ביחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 20 איש, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
   (ב.) המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת מ 2 מטרים, אלא אם קיימת מחיצה המפרידה בניהם. 
   (ג.) בהתאם להוראות המנהל (מנהל שירותי הרפואה), ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי.
   (ד.) לא יופעל ג'קוזי או סאונה במקום
   (ה.) כניסת העובדים תבוצע בתיאום מראש

 • ישיבה בחלל סגור בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד שהמעסיק מאפשר איסוף עצמי לכלל העובדים, בכפוף לתנאים הבאים:
   (א.) מגבלת תפוסה של 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 100 אנשים;
   (ב.) הצבת השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן, והצבת סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת;
   (ג.) בכפוף להוראות המנהל (מנהל שירותי הרפואה), ובכלל זה לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה;

 • כנס מקצועי ובלבד שהוא עומד בכל תנאי תקנה 8א לתקנות הגבלת פעילות (ראו סעיפים 20 ו 21) וכן במגבלת התפוסה כמפורט להלן, ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם באמצעי מקוון שיאפשר השתתפות של עובדים מרחוק. התפוסה המותרת:
  (א.) במקום שמתקיים בו כנס בלא הגשה או מכירה של מזון – לפי אחד מאלה:
      (*) במקום שהתפוסה בו, לפי מספר המושבים המקובעים, עולה על 10,000 אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על 1,000 אנשים במבנה או על 1,500 אנשים בשטח פתוח.
      (*) במקום שאינו כאמור בפסקה(א) – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 500 אנשים במבנה או על 750 אנשים בשטח פתוח, לפי העניין.
  (ב.) במקום שמתקיים בו כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון:
      (*) מספר אנשים שלא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים, ובאזור התכנסות או קבלת פנים בעמידה – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום או 20 איש, לפי המקל מביניהם.


סגירת מקום עבודה עקב הדבקה

אם ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי קבעו כי אחד העובדים נדבק בקורונה במקום העבודה – הוא רשאי להורות בהודעה בכתב (בשים לב בין היתר להשלכות סגירת המקום) על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית, ובלבד שסגירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות עד 120 שעות. ניתן להגיש השגות על ההחלטה – בהתאם להוראות התקנה. 

תקנה זו לא תחול על משרד ממשלתי, מפעל למתן שירותים קיומיים (כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום) שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, על גופים ומסגרות רווחה, ועל מקום עבודה המפורט בתוספת השנייה.

(*) מעסיק ציבורי רשאי להתיר לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר – בתנאים המנויים בתקנה 7 לתקנות.
(*) יש סעיף עונשין להפרת ההתחייבוית האמורות - תקנה 10 לתקנות.
(*) אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מהאמור בתקנות הגבלת פעילות, ובכלל זה ההוראות שנוגעות לקבלת קהל.קישור לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה מעודכן ליום 18.3.2021
מצ"ב הנחיות משרד הבריאות - כללי ניקיון והיגיינה

למידע נוסף בתחום זה