עדכוני תקינה - 27.2.2020

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8704 בילקוט הפרסומים הכריזו על השינויים בתקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 4570 חלק 3 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2020 למהדורה מיולי 2018.

ת"י 1243 - בטיחות אש של מחשבים וציודם ההיקפי, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2020 למהדורה ממרס 1995.
ת"י 1414 חלק 1 - מערכות בידוד תרמי בבניינים: מערכת טיח תרמי חיצוני, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2020 למהדורה מפברואר 2018.
ת"י 1513 - בטון קל לשימושים לא מבניים, גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2020 למהדורה מספטמבר 2013.
ת"י 2733 - טיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שרפה, גיליון תיקון מס' 2, מינואר 2020 למהדורה מינואר 2006 ומגיליון התיקון מפברואר 2008.

בפרסום 8709 בילקוט הפרסומים הכריזו על קביעת / החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 961 חלק 15 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות ושיטות מדידה של אופייני הפרעות רדיו של ציוד תאורה חשמלי וציוד דומה, מינואר 2020 בא במקום המהדורה מנובמבר 2015.
ת"י 1847 חלק 7 - סולמות: סולמות ניידים בעלי משטח עבודה, מינואר 2020.
ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה, מינואר 2020 בא במקום המהדורה מנובמבר 2017.
ת"י 5140 חלק 2.3 - דרישות מינימום בעבור אמצעים לגילוי ולתיעוד של עבירות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש - מכשיר למדידת מהירות באמצעות מכם דופלר, מינואר 2020.
ת"י 5826 חלק 2.2 - מנהור: מנהרות לרכב - תכן מבנים - יסודות התכנון של מנהרות, מינואר 2020.
ת"י 5826 חלק 3 - מנהור: תכן מבנים - שיטות תימוך ודיפון, מינואר 2020 בא במקום המהדורה ממרס 2011.
ת"י 5827 חלק 1.2 - מנהור: מנהרות לרכב - תפעול - אספקת חשמל, מינואר 2020.
ת"י 6589 - דרישות בטיחות אש למנהרות לרכב, לגשרים ולכבישים אחרים בעלי גישה מוגבלת, מינואר 2020.
ת"י 18295 חלק 1 - מרכזי קשרי לקוחות: דרישות למרכזי קשרי לקוחות, מינואר 2020.
ת"י 18295 חלק 2 - מרכזי קשרי לקוחות: דרישות לארגונים המשתמשים בשירותים של מרכזי קשרי לקוחות, מינואר 2020.

ת"י 19011 - קווים מנחים לעריכת מבדקים במערכות ניהול, מינואר 2020 בא במקום המהדורה מספטמבר 2013.
ת"י 60812 - ניתוח של אופני כשל ותוצאי כשל (FMEA וגם FMECA) מינואר 2020 בא במקום המהדורה מפברואר 2011.
ת"י 62196 חלק 1 - תקעים, בתי–תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות, מינואר 2020 בא במקום המהדורה מאפריל 2014.
ת"י 62196 חלק 2 - תקעים, בתי–תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות תאימות וחליפות למידות של אבזרים בעלי פינים ושפופרות מגע בזרם חילופים, מינואר 2020 בא במקום המהדורה מאפריל 2014.
ת"י 62752 - התקן בקרה והגנה תוך–כבלי בעבור מצב פעולה 2 של רכבי כביש (IC-CPD), מינואר 2020.

בפרסום 8717 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי התקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 1142 - מעקים ומסעדים, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2020 למהדורה ממאי 2019.

 

2. עדכון קבוצת יבוא לתקנים רשמיים הבאים- ת"י 60065, ת"י 62368 ות"י 62841:

הממונה על התקינה מעדכן כי בהתאם להנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין טובין שחל עליהם תקן רשמי, מודיע על עדכון התקנים הרשמיים כלדקמן:

*מינהל תקינה מבהיר כי בהתייחס לת"י 62841 לא מדובר בכלי עבודה המוחזקים ביד.

השיוך הנ"ל יכנס לתוקף החל מיום 20.2.2020.

קישור להודעה המלאה

 

3. אפשרות להגשת בקשות לפטור מהצגת אישור ת"ר לספקי כח המוזנים ממתח נקוב של עד 9 וולט- קישור למידע המלא

 

4. הרחבת ההסדר למתן פטורים מאישורי ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי- משאבות עירוי ומשאבות מזרק רפואיות- קישור למידע המלא

 

5. פורסם ברשומות צו התקנים - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים (הוראת שעה), התש"ף 2020 בתחום הברזים- קישור למידע המלא + קישור להודעת הממונה על התקינה ומשרד הבריאות

 

6. פורסמו ברשומות הודעה על פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי:

בפרסום 8363 בילקוט הפרסומים הכריזו על הוראת שעה מס' 2 התש"ף- 2020- פטור ממילוי אחר דרישות תקן רשמי:

דרישות תקן רשמי ת"י 1921 - וסתי לחץ לגפ"מ, מינואר 2019, לא יחולו על מוצרים העומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ, מספטמבר 1999, לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממאי 2011, כנוסחו ערב תחילתה של אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 19), התשע"ט 2019 (עמ' 2091): במקום ת"י 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ, מספטמבר 1999, לרבות ג"ת מס' 1, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 1921 - וסתי לחץ לגפ"מ, מינואר 2019.

תחילתו של צו זה ב-5.5.2019. צו זה יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום פרסומו. 

 

7. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים-

החלפת התקנים הרשמיים הבאים: 

ת"י 61199– נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות, מיוני 2011 (התקן אינו רשמי), ת"י 520 - שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי, מאפריל 1964 לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 1980, ג"ת מס' 2 מאוקטובר 1981, ג"ת מס' 3 מפברואר 1985, ג"ת מס' 4 מאוקטובר 1987, ג"ת מס' 5 מפברואר 2002, ג"ת מס' 6 ממאי 2002 וג"ת מס' 7 מנובמבר 2007 (התקן בעל רשמיות חלקית), ות"י 520 חלק 2 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מפברואר 1992, לרבות ג"ת מס' 1 מינואר 2002 וג"ת מס' 2 מאוקטובר 2006 (התקן אינו רשמי);

במקומם יבואו:

ת"י 61199 - נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת - דרישות בטיחות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים למעט פרק 5 Assessment על סעיפיו.

ות"י 61195 - נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות - דרישות בטיחות, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים למעט פרק 3 Assessment על סעיפיו.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) ביחס לת"י 61199 היכנסו לקישור הבא, וביחס לת"י 61195 היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.3.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

8. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 5438 חלק 26- כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן פלואורי.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה