פורסם ברשומות צו התקנים - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים (הוראת שעה), התש"ף 2020 בתחום הברזים

בפרסום 8362 בילקוט הפרסומים הכריזו על צו התקנים - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים (הוראת שעה), התש"ף 2020:

1. על המוצרים המנויים בטור א' בטבלה שלהלן לא יחולו הדרישות בסעיפי בדיקת תכולת העופרת שבתקנים הרשמיים המפורטים בטור ב' שבטבלה שלהלן:

2. על ברזים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים לא יחולו הדרישות בסעיפי בדיקת תכולת העופרת שבתקנים הרשמיים המפורטים בטור ב' לטבלה שבסעיף 1.

3. א. תחילתו של צו זה ביום 1.3.2020.

ב. תוקפו של צו זה כלהלן:
(1) תוקפו של סעיף 1 עד 1.3.2021 או עד כניסתה לתוקף של אכרזה לפי סעיף 8 לחוק התקנים על עדכונם של סעיפי התקנים המפורטים בטור ב' של סעיף 1;
(2) תוקפו של סעיף 2 עד 30.6.2020.

 

למידע נוסף בתחום זה