עדכוני תקינה - 25.8.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8260 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות / שינוי/ החלפת התקנים הבאים:

ת"י 1347 - ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת, מיולי 2006, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 . גיליון התיקון יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 6.3 - "סימון האריזה".

ת"י 576 חלק 1 - מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), ממרס 2006, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.

ת"י 712 חלק 2 - גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה מרותכים, ממאי 2006 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2011, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 2019.

ת"י 21003 חלק 1 - מערכות צנרת רב–שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי, מאוגוסט 2012, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 + ת"י 21003 חלק 2 - מערכות צנרת רב–שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות, מאוגוסט 2012, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 + ת"י 21003 חלק 3 - מערכות צנרת רב–שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים, מפברואר 2009 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מינואר 2013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 2019 + ת"י 21003 חלק 5 - מערכות צנרת רב–שכבתית למיתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה, מאוגוסט 2012, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019.

במקום ת"י 255 - אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות, מינואר 1985 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, ממרס 1988 , גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 1989 וגיליון תיקון מס' 3, מדצמבר 1993, יבוא: "ת"י 10242 - אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה, מאוגוסט 2019", אשר יהיה רשמי במלואו.

במקום ת"י 900 חלק 2.35 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים, ממרס 2013, יבוא: "ת"י 900 חלק 2.35 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים, מאוגוסט 2019 .", אשר יהיה רשמי במלואו למעט סעיף 7.1 החל במילים "לסעיף יוסף" עד המילים "באותיות שגודלן 5 מ"מ לפחות", ולמעט סעיף 7.12.201.

במקום ת"י 5697 - במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות- מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות, מינואר 22016 , יבואו התקנים המפורטים להלן: (1) ת"י 5697 חלק 1 - במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות, מאוגוסט 2019. (2) ת"י 5697 חלק 2 - במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות לעבודה במתקן חי, מאוגוסט 2019."

בת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי, מיוני 2011- (1) בסעיף 5.2.4, רשמיות הקטע החל במילים "לאחר הפסקה הראשונה יוסף" עד המילים "על כפתור ההפעלה ביותר מ– 10° צ'" - בטלה; (2) בסעיף 5.2.8.2.1 , רשמיות הקטע החל במילים "לפני הפסקה הראשונה" עד המילים "או לפחות 0.186 מ"ק לש' גז טבעי" - בטלה; (3) בסעיף 6.1.2.2 , רשמיות הקטע החל במילים "לאחר הפסקה הראשונה" עד המילים "גז טבעי, לפי העניין" - בטלה; (4) רשמיות סעיף 6.2.1.3 - בטלה; (5) בסעיף 6.2.2 , רשמיות הקטע החל במילים "בסוף הסעיף יוסף" עד המילים "לא יהיה גדול מ– 0.02 " - בטלה; (6) בסעיף 6.3.1 , רשמיות הקטע החל במילים "לפני סעיף 6.3.1.1 יוסף" עד המילים "גם בגפ"מ" - בטלה; (7) רשמיות סעיף 6.3.3 - בטלה; (8) רשמיות סעיף 6.3.4 - בטלה; (9) בסעיף 7.1 , רשמיות הקטע החל במילים "לפני סעיף 7.1.1 יוסף" עד המילים "36 מיליבר" - בטלה; (10) רשמיות סעיף 9 - בטלה.

בת"י 995 חלק 2 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי, מיוני 2011- (1) בסעיף 8.1.2 , רשמיות הקטע החל במילים "האריזה תסומן" עד המילים "יהיה בולט לעין" - בטלה; (2) בסעיף 8.2.1 , רשמיות הקטע החל במילים "לחוברת ההוראות יוסף" עד המילים "יהיו בולטות לעין" - בטלה; (3) רשמיות סעיף 9 - בטלה.

בת"י 995 חלק 3 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים, מיוני 2011- (1) בסעיף 8.2.2.1 , רשמיות הקטע החל במילים "דרישה שאם התנור" עד המילים "בתוך הגומחה" - בטלה; (2) בסעיף 8.2.2.1 , רשמיות הקטע החל במילים "המידע יכלול הוראות" עד המילים "והמבער השמש" - בטלה; (3) רשמיות סעיף 9 - בטלה.

בת"י 995 חלק 6 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ– 70 קו"ט, מיוני 2011, רשמיות סעיף 8 - בטלה.

בת"י 1296 חלק 4 - מחממי מים ביתיים מוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ– 70 קילווט, ממאי 2011, רשמיות סעיף 8.3.1.8 - דרישה לסימון הנצילות התרמית - בטלה.

בת"י 995 חלק 4 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, בלא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ– 70 קו"ט, מיוני 2011, רשמיות סעיף 8 - בטלה.

בת"י 70 חלק 1 - מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): תכן ומבנה, ממרס 2013, רשמיות תת–סעיף 5.1.5 - בטלה.

בת"י 995 חלק 5 - תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ– 20 קו"ט, מיוני 2011, רשמיות סעיף 9 - בטלה.

בת"י 742 - מנפקי אירוסול, מפברואר 2011 - (1) בסעיף 2.2.3.2 ב', רשמיות המילים "ומספר הטלפון שלו", "שם היצרן" וכן המילים "ועיר הייצור" - בטלה; (2) בסעיף 2.2.3.2 ו', רשמיות המילים "גובה האותיות יהיה 1.5 מ"מ לפחות" - בטלה.

בת"י 1107 - התקני ריסון לילדים ברכב מנועי, מפברואר 2006, לרבות גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2010- (1) רשמיות סעיף א. 1, מען - בטלה; (2) רשמיות סעיף א. 2, סימון בר–קיימה - בטלה.

ת"י 968 חלק 1 - מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר, מיוני 22011 , תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019".

ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, מאוגוסט 2010, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019".

בפרסום 8261 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינוי/ החלפת התקנים הבאים:

במקום ת"י 41 - מיץ עגבניות מרוכז, ממאי 1991, יבוא: "ת"י 41 - תרכיזי עגבניות מעובדים, מאוגוסט 2019, אשר יהיה רשמי במלואו."

במקום ת"י 1160 - חומץ, מדצמבר 2000, יבוא: "ת"י 1160 - חומץ - מוצר העשוי נוזלים ממקור חקלאי - הגדרות, דרישות, סימון, מאוגוסט 2019", אשר יהיה רשמי במלואו.

במקום ת"י 730 - מוצרי עגבניות, ממאי 1988, יבוא: "ת"י 730 - מוצרי עגבניות משומרות, מאוגוסט 2019, אשר יהיה רשמי במלואו."

במקום תקנים אלה (להלן - התקנים המוחלפים):
(1) ת"י 56 - שימורי אפונה ירוקה, מיוני 21976 , לרבות גיליון תיקון מס' 2, מאוגוסט 1983, וגיליון תיקון מס' 3, ממאי 1988;
(2) ת"י 147 - שימורי אפונה ירוקה וגזר, מיוני 51981 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 1993;
(3) ת"י 229 - שימורי שעועית בתרמילים, מאוגוסט 71981 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 1983;
(4) ת"י 394 - שימורי שעועית לבנה ברוטב עגבניות, ממאי 1992;
(5) ת"י 424 - שימורי במיה ברוטב עגבניות, מפברואר 1979;

(6) ת"י 440 - שימורי גזר, מינואר 111981 ;
(7) ת"י 486 - שימורי אספרגוס, מפברואר 121979 ;
(8) ת"י 655 - שימורי פטריות תרבותיות, מפברואר 131987 , לרבות גיליון תיקון מס' 1, מיוני 1990;
(9) ת"י 671 - שימורי פטריות בר, מיולי 1981;
(10) ת"י 705 - שימורי תירס, מאוקטובר 1994;
(11) ת"י 1193 - שימורי אפונה מיובשת בתמיסת מלח, מינואר 1983 , לרבות גיליון התיקון מס' 1 מיולי 1983;
(12) ת"י 1204 - שימורי סלרי (כרפס), מיולי 1984;
יבוא:
"ת"י 56 - שימורי ירקות בעלי חומציות נמוכה, מאוגוסט 2019 , אשר יהיה רשמי במלואו."

במקום ת"י 497 - בשר ומוצריו: שיטות בדיקה, מפברואר 2004, יבוא: "ת"י 497 - בשר ומוצרי בשר - שיטות בדיקה, מאוגוסט 2019."

במקום ת"י 929 - שמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון, ממאי 1984, יבוא: "ת"י 929 - שמן מינרלי לבן לשימוש במגע עם מזון, מאוגוסט 2019."

ת"י 884 חלק 1 - צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת– קרקעיים בלא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה, מפברואר 2004, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 .

בפרסום 8398 בילקוט הפרסומים הכריזו על התקנים הבאים:

ת"י 6560 - קירות מחופים בחיפוי קשיח עם בידוד תרמי חיצוני - אלמנטים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות באתר, מיולי 2019;
ת"י 1258 חלק 8 - ביגוד מגן: הגנה מפני אש גלויה - שיטת בדיקה להתפשטות אש מוגבלת, מיולי 2019 בא במקום המהדורה ממרס 2010;
ת"י 90003 - הנדסת תוכנה - קווים מנחים ליישום 2015 : ISO9001 לתוכנת מחשב, מיולי 2019 בא במקום המהדורה מאפריל 2016;
ת"י 20000 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דרישות למערכת ניהול שירות, מיולי 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2014;
ת"י 20000 חלק 10 - טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: מושגים ומונחים, מיולי 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2014;
ת"י 20000 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - ניהול שירות: דרישות בעבור גופים המספקים מבדק והתעדה למערכות ניהול שירות, מיולי 2019;
ת"י 12790 - מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - עריסות-מושב ׁ"טרמפולינות" לתינוקותׂׂ, מיולי 2019;

ת"י 1596 - מערכות מתזים - התקנה, מיולי 2019 בא במקום המהדורה ממרס 2017;
ת"י 60034 חלק 27.4 - מכונות חשמל מסתובבות: מדידת התנגדות הבידוד ומקדם הקיטוב של בידוד הליפוף של מכונות חשמל מסתובבות, מיולי 2019;
ת"י 4373 חלק 10 - מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - מונחים, מיולי 2019;
ת"י 4373 חלק 11 - מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - קטגוריות של מוצרים תאטרליים פירוטכניים, מיולי 2019;
ת"י 4373 חלק 12 - מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - דרישות למבנה ולביצועים, מיולי 2019.

ת"י 4373 חלק 13 - מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - דרישות תיווי מינימליות והוראות שימוש, מיולי 2019;
ת"י 4373 חלק 14 - מוצרים פירוטכניים: מוצרים תאטרליים פירוטכניים - שיטות בדיקה, מיולי 2019;
ת"י 37101 - פיתוח בר-קיימה בקהילות - מערכת ניהול לפיתוח בר–קיימה - דרישות והדרכה לשימוש, מיולי 2019;
ת"י 37120 - ערים וקהילות בנות–קיימה - מדדים לשירותים עירוניים ולאיכות החיים בעיר, מיולי 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2017;
ת"י 61427 חלק 1 - תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגיה מתחדשת - דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים פוטו-וולטאיים בלא חיבור לרשת החשמל, מיולי 2019.
ת"י 61427 חלק 2 - תאים נטענים ומצברים לאחסון אנרגיה מתחדשת - דרישות כלליות ושיטות בדיקה: יישומים עם חיבור לרשת החשמל, מיולי 2019.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי התקן הישראלי כלהלן:

הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-12.9.19:

ת"י 1888 – מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (נובמבר 2015), על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 (יוני 2019);

התקן הקיים ת"י 1888 (נובמבר 2015) מאמץ את התקן האירופי EN 1888  המעודכן לשנת 2012. גיליון התיקון שבנידון מעדכן את התקן הקיים וכולל שינוי לאומי מתחייב בלבד.

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:
הערות ככל שישנם יש להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד ל-19.9.19:
ת"י 900 חלק 2.5 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים (נובמבר 2015), (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא:
ת"י 900 חלק 2.5 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים (מאי 2019), כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו רשמיים למעט הסעיפים: 10.202, 10.203 וסעיף 204 לעניין מדידת טיב ההדחה וטיב הייבוש.

כמו כן, וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר ההחלפה כך שמיום הכניסה לתוקף של התקן החדש, כפי שייקבע ברשומות, ועד לתאריך 1.2.2021 יעמוד בתוקפם הן התקן החדש ת"י 900 חלק 2.5 (מאי 2019) והן התקן ת"י 900 חלק 2.5 (נובמבר 2015).

התקן המוצע ת"י 900 חלק 2.5 מאמץ את התקן של הנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה IEC 60335-2-5 המעודכן לשנת 2012 וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד.

4. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 71253 חלק 1- מחסומים ומאספים למבנים: מחסומי רצפה בעלי חתם מים של 50 מ"מ לפחות.

ת"י 71253 חלק 2- מחסומים ומאספים למבנים: נקזים בגגות ומאספי רצפה ללא מחסום.

ת"י 71253 חלק 3- מחסומים ומאספים למבנים: מכסי גישה.

ת"י 71253 חלק 4- מחסומים ומאספים למבנים: מחסומים בעלי סוגרים לנוזלים קלים.

ת"י 5030- בטיחות מכונות – ביצועים פיזיים של בני-אדם – טיפול ידני במכונות וחלקי מכונות.

ת"י 877 חלק 2- ירקות ופירות מוקפאים: גזר מוקפא.

ת"י 1498 חלק 8 ג"ת 1- מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים.

ת"י 17022- מוצרים לטיפול בילדים – עזרים לרחצה – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 17072- מוצרים לטיפול בילדים – אמבטים, מעמדים ועזרים לרחצה שאינם עומדים בפני עצמם – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה.

ת"י 14688- מתקני תברואה – כיורי רחץ – דרישות תפקוד ושיטות בדיקה.

ת"י 1080 חלק 40- טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: איכות תוכנה.

ת"י 5 חלק 1 - יחידות בני מבטון עם אגרגאט (אגרגאטים רגילים ואגרגאטים קלים).

ת"י 60320 חלק -1 מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.

ת"י 5151 - מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים - בדיקה ודירוג של ביצועים.

ת"י 13253 - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר-אוויר מתועלים - בדיקה ודירוג ביצועים.

ת"י 14825 - מזגני אוויר, יחידות לצינון נוזלים ומשאבות חום בעלי מדחסים חשמליים לחימום ולקירור של חללים - בדיקה ודירוג בתנאים של עומס חלקי וחישוב של ביצועים עונתיים.

ת"י 62552 חלק 1- מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות.

ת"י 62552 חלק 2- מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים.

ת"י 62552 חלק 3- מכשירי קירור ביתיים – אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגייה ונפח.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

5. הצגת מועמדות לכהונה כנציג הלשכה בועדה טכנית מס' 7805- ניהול סיכונים-

חברי לשכה מוזמנים להציג מועמדות לשמש כנציגי לשכת המסחר בועדה טכנית מס' 7805 לניהול סיכונים, העוסקת בין היתר בתקנים הבאים: ת"י 31000- ניהול סיכונים: עקרונות וקווים מנחים, ת"י 31010- ניהול סיכונים - שיטות להערכת סיכונים. 

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

6. הצגת מועמדות לוועדת מומחים חדשה שתעסוק בת"י 5378 - מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה:

מכון התקנים הודיע על הקמת ועדת מומחים שתעסוק בהכנת רוויזיה לת"י 5378 - מתקני משחק מתנפחים, בעקבות אימוץ התקן האירופי המאומץ EN 14960.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 5.9.19.

7. ביטול רשמיות חלק מן הסעיפים בת"י 742- מנפקי אירוסול מפברואר 2011- קישור למידע נוסף

8. שינוי דרישות כימיות במכשירים חשמליים בחלות התקן 900 חלק 1- קישור למידע נוסף 

9. עדכון קבוצות יבוא לתקן רשמי- ת"י 62560- נורות דיודה פולטת אור (לד) מתח גדול מ-50 וולט- קישור למידע נוסף

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה