שינוי דרישות כימיות במכשירים חשמליים בחלות התקן 900 חלק 1

הממונה על התקינה מעדכן כי במהדורתו החדשה (ספטמבר 2018) של התקן 900 חלק 1, שונו דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" בנוגע לבדיקות הרעילות, דהיינו- המכשירים חולקו לשתי קבוצות:
1. 32.201 - מכשירים הבאים במגע עם מזון ועם משקאות (שלא מחוברים לרשת אספקת המים)- יתאימו לתקנת האיחוד האירופי "EC 1935/2004 Food Contact Materials";
2. 32.202 - מכשירים הבאים במגע עם מים ומחוברים לרשת אספקת המים - יתאימו לדרישות ת"י 5452 "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה".

 

לפיכך, החל ממועד כניסתה לתוקף של המהדורה החדשה של התקן 900 חלק 1, כל המכשירים החשמליים בחלות התקן 900 חלק 2.15, שאינם מחוברים לרשת אספקת המים, חייבים להתאים לדרישות החדשות של סעיף 32.201 בתקן "הגג" 900 חלק 1.

בהתאם לכך, מפרסם הממונה על התקינה את ההודעה הבאה, המהווה תיקון של הודעת הממונה על התקינה מיום 27.3.2017 בעניין תקן 900 חלק 2.15.

 

שימו לב כי התיקון קשור לשינוי דרישות סעיף 32 בתקן 900 חלק 1, שמבטל את חובת הבדיקה של מכשירים הלא מחוברים לרשת אספקת המים (קומקומים חשמליים ומכשירים חשמליים אחרים להרתחת המים) לפי דרישות סעיף 6.7 בתקן 5452.

 

יודגש כי התיקון הנ"ל לא נוגע לחלוקה לקבוצת ייבוא שנקבע בעניין מכונות קפה המחוברות לרשת הספקת המים ובעניין קומקומים ומכשירים להרתחת מים בקיבולת עד 10 ליטר - מכשירים אלה נשארים בקבוצת ייבוא 2.

למידע נוסף בתחום זה