ביטול רשמיות חלק מן הסעיפים בת"י 742- מנפקי אירוסול מפברואר 2011

ת"י 742- מנפקי אירוסול הינו תקן שחל על מגוון מוצרים ממגוון תחומים. שימו לב לביטול רשמיות של כמה מסעיפי התקן

בפרסום 8260 בילקוט הפרסומים הכריזו על ביטול רשמיות חלק מן הסעיפים בת"י 742- מנפקי אירוסול מפברואר 2011, כמתואר להלן:

בת"י 742 - מנפקי אירוסול, מפברואר 2011 - (1) בסעיף 2.2.3.2 ב', רשמיות המילים "ומספר הטלפון שלו", "שם היצרן" וכן המילים "ועיר הייצור" - בטלה; (2) בסעיף 2.2.3.2 ו', רשמיות המילים "גובה האותיות יהיה 1.5 מ"מ לפחות" - בטלה.

 

להלן סעיף 2.2.3.2 המלא בתקן ת"י 742 מפברואר 2011, לצד פירוט הסעיפים שמהם הוסרה הרשמיות:

2.2.3.2 מנפק האירוסול יסומן בפרטים האלה:

א. עבור אירוסולים המיוצרים בארץ: שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו, מענו המלא ומספר הטלפון שלו;

ב. עבור אירוסולים מיובאים: שם היבואן, מענו המלא ומספר הטלפון שלו, וכן שם היצרן, ארץ הייצור ועיר הייצור של האירוסול; *שימו לב שרשמיות המילים המודגשות בטלה*

ג. שם המוצר וייעודו;

ד. קוד זיהוי של מנת הייצור;

ה. האזהרה: "אריזת לחץ: הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק מחום ומאש. אין לאחסן תחת קרינת שמש ישירה או בטמפרטורה גבוה מ-50 מעלות צלסיוס. יש לרוקן את המכל לפני ההשלכה. אין לנקב את המכל. אין לשרוף את המכל אף בגמר השימוש";

ו. עובר אירוסולים המסווגים כ"דליקים" או כ"דליקים ביותר" (ראו סעיף 1.9 של נספח לדירקטיבה האירופית):

-סמל ושם קבוצת הסיכון, "דליק" או "דליק ביותר". אופן סימון הסמל יהיה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 2302 חלק 1;

-האזהרות: "הרחק ממקורות הצתה- העישון אסור", אין לרסס על להבה חשופה או על משטחים לוהטים";

גובה האותיות יהיה 1.5 מ"מ לפחות; *שימו לב שרשמיות המילים המודגשות בטלה*

ז. קיבלת מנפק האירוסול, בסמ"ק או במ"ל, או משקל התכולה, בגרמים;

ח. עבור אירוסולים שמשך חיי המדף שלהם מוגבל: התאריך האחרון לשיווק (חודש ושנה)

ט. הוראות שימוש.

הערה: אם אין די מקום על גבי מנפק האירוסול (מנפק שתכולתו 150 מ"ל או פחות מכך, ניתן לסמן חלק מהפרטים הנדרשים על גבי תווית שתוצמד למנפק, למעט הנדרש בפריטים א עד ו.

למידע נוסף בתחום זה