כיצד קיצור שבוע העבודה משפיע על שכר המינימום?

צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה שנכנס לתוקפו החל מיום 1.4.18 מעורר שאלות ומחלוקות בעניין פירושו ואופן יישומו. לאור השאלות הרבות בנושא, בתאריך 24.4.18 פורסמה הבהרה מטעם צוות ההיגוי של ההסכם הקיבוצי. 

צוות ההיגוי של ההסכם הקיבוצי לקיצור שבוע העבודה (יו"ר ההסתדרות העובדים הכללית ויו"ר נשיאות הארגונים הכלכליים) פרסם הבהרה חשובה באשר לערך שכר שעת מינימום.

בהתאם להבהרה, החל מיום 1.4.2018, שכר העבודה השעתי, לעובדים מקבלי שכר מינימום (חודשי ושעתי), בכל היקפי משרה יחושב לפי חלוקת שכר המינימום ב- 182 שעות במקום ב-186 שעות.

משמעות הדבר היא, כי שכר המינימום העומד כיום על גובה של 5,300 ₪, יחולק ב-182 שעות חודשיות במקום 186, כך שערך שכר העבודה השעתי יעלה מ- 28.49 ש"ח ל- 29.12 ₪.

למען הסר ספק, מובהר כי העלאת ערך שכר המינימום השעתי כאמור תחול על כל העובדים מקבלי שכר מינימום, לרבות על עובדים במשרה חלקית, כלומר גם אלה שמועסקים בהיקף משרה הנמוך מ- 42 שעות בשבוע ולא רק על עובדים בשכר מינימום המועסקים בהיקף משרה מעל 42 שעות בשבוע.

מאחר שההבהרה כאמור מתייחסת רק למקבלי שכר מינימום, המסקנה היא כי עובדים במשרה חלקית ששכרם עולה על שכר המינימום, לגביהם לא יחול כל שינוי. כלומר הם ימשיכו לעבוד בהיקף המשרה המקורי כפי שנקבע עמם בהסכם העבודה ובאותו שכר.

 

לקריאת הידיעה בנושא צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה