צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק ייכנס לתוקפו ב-1 לאפריל 2018

במרץ 2017 נחתם הסכם קיבוצי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית. ההסכם כלל גם הסדרים חדשים בנוגע לעבודה שעות נוספות ולעבודת לילה.

ביום 15 מרץ 2018 חתם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, אשר הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי וזאת לאחר שהושלמו ההליכים החקיקתיים בעניין עבודה בשעות נוספות ועבודת לילה כפי שיפורט להלן:

הצו יכנס לתוקפו ביום 1 באפריל 2018.

 

א. עיקרי הוראות הצו:

 1. היקף שבוע העבודה במשק יקוצר מ- 43 שעות ל- 42 שעות החל מיום 1 באפריל 2018 וזאת ללא הפחתה בשכר. הקיצור יחול גם על עובדים שעובדים יותר מ- 42 שעות ופחות מ- 43 שעות.
 1. שכר השעה יחושב על בסיס 182 שעות לחודש עבודה במקום 186 שעות כיום. המשמעות היא עליה בערך השכר לשעה לעובדים שעובדים מעל ל- 42 שעות בשבוע.
 1. הפחתת שעת העבודה ביום (או פחות מכך למי שעובד בין 42 ל- 43 שעות בשבוע בהתאמה) תהיה ביום מוגדר וקבוע במהלך השבוע ותקבע בהתאם לצרכי העבודה ולמקובל במקום העבודה, וככל שניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים (להלן: "היום המקוצר"). (מובהר כי לא ניתן לפרוש את הפחתת השעה על פני מס' ימים במהלך השבוע).
 1. עובד שיידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר עקב צרכי עבודה, יעבוד בהתאם לנדרש ולצרכי העבודה, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.
 1. מעסיק יהיה רשאי לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר, אם צרכי העבודה מחייבים זאת. במקרה כזה יינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, ככל שניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.
 1. זכויות צבורות (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב היא על בסיס שעתי, יותאמו לשיעור הצמצום בשעות העבודה כאמור בצו. המשמעות היא צמצום ימי החופשה והמחלה הצבורים לעובד עד לכניסת הצו לתוקפו, בהתאמה ל- 182 שעות, לפי הנוסחה הבאה:

          מספר ימי חופשה או מספר מחלה צבורים * 182
                                    186

 1. הפחתת שעת עבודה לא תהווה עילה לתביעות תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי עבודה של עובדים המועסקים לפני תחילת הצו 42 שעות או פחות.
 1. עוד נקבע בצו כי אם יקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע ארוך (ימי א חופשיים) יפקע תוקפו של הצו.

 

ב.   היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

     ביום 13 במרץ 2018 חתם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים על היתר כללי חדש להעסקת

     עובדים בשעות נוספות במשק. ההיתר החדש מבטל את ההיתר הכלליים הקודמים שחלו עד כה

     במשק.

     להלן עיקרי הוראות ההיתר:

 1. אורך יום עבודה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות;(לרבות משמרת לילה)
 1. מותר יהיה להעסיק עובד עד  16 שעות נוספות בשבוע (במקום 15 שעות לפי ההיתר שהיה קיים  עד היום טרם התיקון).
 1. אורך שבוע העבודה, בעבודת לילה, לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, כאשר משמרת לילה לא תעלה בכל מקרה על 12 שעות, כולל שעות נוספות.

 

ג.   חוק שעות עבודה ומנוחה – עבודה במשמרת לילה

     ביום 13.3.18 פורסם תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון 17), התשע"ח – 2018. במסגרת התיקון

     לחוק  הותר להעסיק עובד בעבודת לילה,  במקום עבודה שבו עובדים במשמרות, שבוע אחד בתוך

     תקופה של שבועיים. וזאת במקום ההסדר שהיה קיים טרם התיקון לפיו מותר היה להעסיק עובד

     בעבודת לילה לא יותר משבוע אחד בתוך תקופה של שלושה שבועות. המשמעות היא שניתן

     להעסיק עובדים שבעה ימים במצטבר בתוך תקופה של שבועיים.

למידע נוסף בתחום זה