קרנות ברירות מחדל נבחרות - חובת הפקדה לקרן ברירת מחדל*

1.  בהתאם לסעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה-2005, עובד רשאי לבחור בכל עת את קופת הגמל בה יופקדו עבורו תשלומי העובד והמעסיק, בגין הפרשות פנסיוניות. חשוב להדגיש, כי זכות הבחירה היא של העובד בלבד וחל איסור על המעסיק לבחור עבור העובד קופה מסוימת, אלא בכפוף לאמור להלן.

2.  בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק, עובד שלא בחר קופת גמל, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעסיק להפקיד את התשלומים עבורו, בקופת הגמל שנקבעה בדין או בהסכם החל עליו, כל עוד לא בחר העובד קופה אחרת.

3.  בהתאם לסעיף 20(ג) לחוק, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.

4.  ביום 3.7.2016, במסגרת סמכותה, פרסמה הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, דורית סלינגר הוראות לעניין אופן בחירת קופת גמל שתוכרנה כקרנות ברירת מחדל (להלן:"ההוראות").

5.  ביום 1.8.2016 פרסם אגף שוק ההון את תוצאות הליך הבחירה ולפיו נקבעו שתי חברות כקרנות ברירת מחדל נבחרות (להלן: קופת ברירת מחדל נבחרת):

א. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

ב. הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

6.  משך התקופה שחברות אלה תשמשנה כקרנות ברירת מחדל, הוא מיום 1 נובמבר 2016, ועד ליום 31 אוקטובר 2018.

7.  במהלך התקופה כאמור, מעסיק שהעובד שלו לא בחר בקופת גמל, לאחר שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, יהיה רשאי להפקיד את הכספים בעד העובד רק לאחת משתי קרנות ברירת המחדל הנבחרות כאמור לעיל (מלבד אם בחר קופת ברירת מחדל אחרת ובכפוף לתנאים כפי שיובהר בהמשך).

8.  שיעור דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן ברירת המחדל מעמיתים שיצטרפו אליה החל מהמועד הקובע (1 נובמבר 2016), יהיו כדלקמן:

א.  שיעור דמי הניהול שתגבה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על:

1.  0.01%   מהצבירה;

2.  1.31%   מההפקדות.

ב.  שיעור דמי הניהול שתגבה הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על:

1.  0.001% מהצבירה; 

2.  1.49% מההפקדות.

9.  שיעור דמי הניהול במהלך התקופה שבה הקרן היא קרן ברירת מחדל נבחרת, יהיו בתוקף למשך 10 שנים לפחות ממועד הצטרפות העמיתים לקרן.

10.  חובת מתן הודעה לעובד על קרן ברירת מחדל נבחרת

מעסיק שלגבי עובדיו לא נקבע קופת ברירת מחדל אחרת כמפורט בסעיפים 11 ו-12  להלן, יידע את עובדיו לגבי אחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות ע"י אגף שוק ההון ובדבר הסדר דמי הניהול המרביים שנקבעו לגבי ההצטרפות אליה.

11.  תנאים לבחירת קופת ברירת מחדל אחרת

מעסיק או ארגון עובדים (להלן: מעסיק) רשאים להתקשר בהסכם פרטני עם חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה או קרן השתלמות, לתקופה שלא תעלה על 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים, בעבור עובדים שלא בחרו בקופת גמל, לקופת ברירת מחדל אחרת אם התקיימו כל התנאים הבאים:

א.  בחירת קופת ברירת המחדל תעשה באמצעות הליך תחרותי, שמאפשר לכל חברה מנהלת המנהלת סוג קופת גמל שקבע המעסיק מבין הסוגים המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק קופות גמל, הזדמנות שווה להשתתף בו.

ב.  בהליך התחרותי לא תוכל להיבחר חברה מנהלת שמתקיים בה אחד מאלה:

1.  צד קשור שלה מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדיו של המעסיק לקופת הגמל, או נותן שירותי בקרה על הפקדתם, אלא אם שיעורי דמי הניהול שהציעה אותה חברה מנהלת בהליך התחרותי היו השיעורים הנמוכים ביותר שהוצעו בהליך התחרותי.

2.  היא או צד קשור שלה משווקים לעובדיו של המעסיק כיסויים ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקופת ברירת מחדל ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד, אלא אם שיעורי דמי הניהול שהציע אותה חברה מנהלת בהליך התחרותי היו השיעורים הנמוכים ביותר שהוצעו בהליך התחרותי.

3.  היא או צד קשור שלה נותנים למעסיק טובת הנאה כלשהיא במישרין או בעקיפין.

ג.  העובדים יצורפו למסלולי השקעות והביטוח שהם מסלולי ברירת מחדל של קופת הגמל.

ד.  היקף הכיסוי הביטוחי במסלול ברירת המחדל שבקופת גמל לקצבה לגבי שכר היסוד של עובד יכלול לפחות את כל אלה:

1.  כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות של מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, ושכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו.

2.  כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שיכלול, בין היתר, תשלום קצבה לבן הזוג של המבוטח למשך שארית חייו.

3.  הקריטריונים והמשקולות שלפיהם יבחר מעסיק את קופת ברירת המחדל יהיו שקופים ויפורסמו לכל המתמודדים בהליך הבחירה.

12.  בחירת מספר קופות ברירת מחדל

א.  מעסיק רשאי לבחור לכלל העובדים קופת ברירת מחדל אחת לקצבה וקופת ברירת מחדל אחרת לקרן השתלמות, בהליכים תחרותיים נפרדים.

ב.  מעסיק רשאי לערוך הליכים שונים לבחירת קופת ברירת מחדל לקבוצת עובדים שונות, אם יועץ בלתי תלוי קבע בחוות דעת שלקבוצת עובדים מאפיינים שונים שמצדיקים ביצוע הליך תחרותי נפרד.

ג.  מעסיק רשאי לבחור ביותר מקופת ברירת מחדל אחת לקצבה לאותה קבוצת עובדים, אם יועץ בלתי תלוי קבע בחוות דעת כתובה כי לקבוצת העובדים מבנה שכר שמצדיק פיצול ההפקדות של כל אחד מהעובדים למספר קופות ברירת מחדל.

ד.  בחירה של מספר קופות ברירת מחדל, תחייב ביצוע הליך תחרותי נפרד שבו תיבחר כל אחת מקופות ברירת המחדל ללא תלות בקופת ברירת מחדל אחרת.

13.  לסיכום, מעסיק יפקיד תשלומים בעבור עובדיו, שלא בחרו בקופת גמל, לאחר שנתן להם הזדמנות לעשות כן, לאחת מאלה:

א.  לקרן ברירת מחדל נבחרת, מבין שתי הקרנות שנקבעו במכרז אגף שוק ההון כאמור לעיל .

ב.  לקופת ברירת מחדל אחרת שנבחרה בהליך תחרותי על ידי המעסיק או ארגון עובדים, בהתאם לאמור בסעיפים 11-12 לעיל ולתקופה שלא תעלה על 5 שנים.

14.  אי תחולה - ההוראות בדבר קופות ברירת מחדל כמפורט לעיל, לא יחולו לגבי אלה :

א.  קופה שנגבים בה דמי ניהול לפי הוצאות בפועל ובחירה של קופה כאמור כקופת ברירת מחדל.

ב.  הסכם ברירת מחדל שהיה בתוקף במועד פרסום ההוראות עד לתום תוקפו ולא יאוחר מיום 31.3.2019

 

לחצו כאן לעדכון בנושא קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות החל מ-1 נובמבר 2018.

למידע נוסף בתחום זה