עדכון – קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות החל מ-1 נובמבר 2018

ביום 14 אוקטובר 2018 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הודעה בדבר תוצאות הליך בחירת קרנות פנסיה כקרנות ברירת מחדל נבחרות ולפיהן נקבעו ארבע חברות כקרנות ברירת מחדל לתקופה מיום 1 בנובמבר 2018 ועד ליום 31 באוקטובר 2021:

 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ,
 • הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ,
 • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

 

       בחירת הקרנות כמפורט לעיל נעשתה לאחר תום התקופה הקודמת בה שימשו שתי קרנות, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, כקרנות ברירת מחדל מיום 1 נובמבר 2016, ועד ליום 31 אוקטובר 2018 (וזאת בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2016-9-8 (להלן: החוזר), שפרסמנו באתר הלשכה ביום 9.8.16).

 

חובת הפקדה בקופת ברירת מחדל:

 

במהלך התקופה האמורה מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל, לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה, - 2005 והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל, יהיה חייב להפקיד בשלו כספים לאחת מארבע הקרנות הנבחרות, כאמור בשיעורי דמי ניהול אלה:

א.   שיעורי דמי הניהול שתגבה חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על:

 1. 0.1% מהצבירה.
 2. 1.4% מההפקדות.

ב.    שיעורי דמי הניהול שתגבה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על:

 1. 0.1%  מהצבירה.
 2. 1.49% מההפקדות.

ג.    שיעורי דמי הניהול שתגבה חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על:

 1. 0.05%  מהצבירה.
 2. 2.49%  מההפקדות.

ד.   שיעורי דמי הניהול שתגבה חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לא יעלו על:

 1. 0.0905%  מהצבירה.
 2. 1.68%  מההפקדות.

 

כמו כן, במהלך התקופה האמורה, דמי הניהול שישלם כל עמית שיצטרף אל קרנות אלה, למעט עמיתים שיצורפו אליה לפי הסכם קופת ברירת מחדל שנבחרה בהתאם להוראות החוזר,  לא יעלו על שיעורי דמי הניהול שפורטו לעיל.

משך תקופת שיעור דמי הניהול:

שיעורי דמי הניהול שתיגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת מעמית חדש שהצטרף אליה או צורף אליה במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת, יהיו בתוקף למשך 10 שנים לפחות ממועד הצטרפותו לקרן, למעט עמית שצורף אליה לפי הסכם קופת ברירת מחדל שנבחרה בהתאם להוראות חוזר.

דמי ניהול למקבלי קצבת זקנה

דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת בשל מקבלי קצבת זקנה חדשים, לרבות עמיתים קיימים  בקרן שיפרשו בקרן במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת, לא יעלו על שיעור של  0.3%.

למידע נוסף בתחום זה