דחיית מועד כניסתו לתוקף של נוהל הגבלות גיאוגרפיות על העסקת מבקשי מקלט ומסתננים

בהמשך לפרסום רשות האוכלוסין וההגירה מיום 30.06.22 של נוהל הקובע תנאים לתיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונות של מבקשי מקלט ומסתננים המחזיקים ברישיון ישיבה זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2 (א)(5 ) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952 (להלן: "הנוהל החדש").

ביום 31.8.2022 פרסמה הרשות עדכון בעניין מועד תחולת הנוהל כאמור, ולפיו הוראות הנוהל יחולו ביום 1.1.2023 במקום 1.10.22 על עובד זר שהוא מסתנן ו/או מבקש מקלט כהגדרתם להלן:

  • מסתנן - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד – 1954והוא שוהה בישראל מכוח מדיניות אי הרחקה זמנית, ואשר מחזיק ברישיון לפי סעיף 2(א)(5) לחוק ואשר הוחלט לקבוע ברישיונו תנאים לעניין תחומי העיסוק והאזורים גיאוגרפיים בהם תיאכף העסקתו.

  • מבקש מקלט – מי שהגיש בקשה לקבלת מקלט מדיני בישראל שטרם הוכרעה ובלבד שחלפו המועדים הקבועים 1ה ו- 1 ב"נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל" מס' 5.2.0012.
למידע נוסף בתחום זה