הגבלות גיאוגרפיות על העסקת מבקשי מקלט ומסתננים

נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים

ביום 30.06.22 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה נוהל הקובע תנאים לתיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונות של מבקשי מקלט ומסתננים המחזיקים ברישיון ישיבה זמני לישיבת ביקור לפי סעיף 2 (א)(5 ) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952 (להלן: "הנוהל החדש").

מועד כניסתן לתוקף של הוראות הנוהל החל מיום 1.1.2023


האזורים בהם תוגבל העסקה:

בהתאם לנוהל החדש, החל מיום 1.10.22 כל מסתנן ומבקש מקלט , כהגדרתם בנוהל , אשר מחזיק ברישיון2 (א)(5 ) לא יורשו לעבוד בערים / אזורים הבאים:
מחוז תל אביב (אור יהודה, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קריית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב - יפו ומועצות מקומיות אזור וכפר שמריהו) אילת, ירושלים, נתניה, אשדוד ופתח תקווה.


חריגים לאיסור:

 • איסור העסקה כאמור לא יחול בענפים הבאים: בניין, חקלאות, סיעוד מוסדי, מלונאות ומסעדנות (ביחס לתחום המסעדנות - יותר למי שעבד בפועל בתחום עד לחודש יוני 2022 להמשיך ולעסוק בתחום) כלומר עובדים בענפים אלה יורשו להמשיך לעבוד באזורים שהוגבלו.

 • עוד נקבע בנוהל החדש כי, המגבלה לא תחול על האוכלוסיות הבאות:
  א. קטין.
  ב. הורה לקטין הסמוך על שולחנו בישראל והוא לומד במערכת החינוך הישראלית.
  ג. מי שגילו עולה על 60.


עבירה פלילית
- יובהר כי העסקת מסתנן ו/או מבקש מקלט כאמור בנוהל זה בניגוד לתנאים שנקבעו ברישיון מהווה עבירה לפי סעיף 2א(1) לחוק עובדים זרים, התשנ"א- 199


הליך הטיפול:

החל מכניסתו של הנוהל החדש לתוקף, מסתנן/מבקש מקלט כהגדרתם בנוהל שיגיעו למינהל אכיפה וזרים לצורך הנפקת רישיון לפי סעיף 2(א)(5) (לחוק או לצורך חידוש הרישיון, יונפק לו רישיון ובו יקבעו תנאים לעניין הענפים והערים בהם הפונה יהיה רשאי לעבוד.


פנייה לביטול התנאים שנקבעו ברישיונות:

 • מסתנן ו/או מבקש מקלט הטוען לקיומן של נסיבות פרטניות שבגינן יש לבטל את התנאים שנקבעו ברישיונו, רשאי להביא את מלוא טענותיו בכתב בפני מטה מינהל אכיפה וזרים. לפנייה יש לצרף את מלוא האסמכתאות הרלוונטיות לבקשה.
 • מסתנן ו/או מבקש מקלט הטוען להיותו הורה לקטין הסמוך על שולחנו ואשר לומד במערכת החינוך הישראלית להציג אסמכתאות לטענותיו ובכלל זה אישור ממערכת החינוך וכן אסמכתאות המעידות על מגוריהם המשותפים.
 • יודגש כי הפניות תוגשנה רק על ידי המסתנן /מבקש המקלט ובשמו. לא תתקבלנה פניות לביטול התנאים ברישיונות מטעם מעסיק זה או אחר בטענה לפגיעה במשלח ידו של המעסיק.


סיום העסקה:

חשוב להבהיר, כי ככל שמדובר בעובדים שלא עומדים בתנאים הנדרשים לביטול האיסור כאמור, או שלא ניתן לנייד אותם לתחום / אזור גיאוגרפי בהם מותרת העסקה, על המעסיקים להתחיל ולפעול לסיום העסקתם. לרבות קיום הליך שימוע כדין. מומלץ להתחיל את ההליך מוקדם ככל שניתן על מנת שיוותר די זמן למתן הודעה מוקדמת.

מצ"ב נוהל טיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים

למידע נוסף בתחום זה