חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מן העבודה עקב מבצע שומר חומות

ביום 26 יולי 2022 פורסם צו הרחבה להסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית ביום 21 דצמבר 2021, אשר מחייב מעסיקים לשלם שכר לעובדים שנעדרו עקב המצב הביטחוני "באזורים ובתקופה המזכה בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (להלן: "הוראת השעה") שפורסמו ביום 15.6.2021.

 1. "התקופה המזכה" - תקופה שמיום 10 מאי 2021 ועד ליום 21 במאי 2021 (להלן: התקופה המזכה).

 2. האזורים שתושביו זכאים לשכר על פי צו ההרחבה -
  חשוב להבהיר, כי חובת תשלום השכר (וכן זכאות לקבל מעסיקים לפיצוי בגין השכר שמשולם לעובדים), מותנים בהכללת הישוב באזור המזכה ולכן, יש לבחון לגבי כל יום היעדרות האם הישוב נמנה עם רשימת הישובים בהודעת פיקוד העורף.
  "אזור מיוחד"- האזור אשר מסומן במפה אשר צורפה להכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום 10 במאי 2021 והכולל את האזורים המפורטים בתוספת להכרזה האמורה, המוכרז בזה יישוב ספר בתקופת ההכרזה.

 3. תנאי הזכאות לקבלת שכר -
  על פי צו ההרחבה נקבע כי מעסיק ישלם לעובדים שכר ולרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד מעבודתו, בגין הימים המזכים ובטווח האזורים באזור המיוחד, החל משעת תחילת ההוראה של פיקוד העורף או החל משעת תחילת המשמרת לפי המאוחר, ועד לסיומה של ההוראה, ולרבות בגין משמרת שחלקה בטווח השעות האמור והמשמרת בוטלה או קוצרה עקב ההוראה ובגין ההיעדרות האמורה נוכתה חופשה מיתרת ימי החופשה השנתית של העובד או שהופחת שכרו בהיעדר יתרה כאמור ובלבד שמתקיימים לגבי העובד אחד התנאים המפורטים להלן:
  3.1. העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור המיוחד והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך.
  3.2. העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:
     1. במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור המיוחד.
     2. מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים האלה, והוא הצהיר על כך בכתב:
       (א) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;
      (ב) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו            להשגיח על הילד;
  על אף האמור לעיל, אם הייתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות העובד כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד. העובד לא יהיה זכאי לשכר עקב היעדרותו.
       (ג) הזכאות לשכר כאמור תחול גם לגבי עובד שהוא אוֹמֵן, ובלבד שמתקיימים לגביו שני תנאים אלה במצטבר:
             (*) מתקיימים לגביו כל התנאים המזכים הקבועים בפסקה (5 ב) לעיל;
             (*) הורהו של הילד שהינו עובד או עובד עצמאי, לא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם הורהו של הילד אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד;
  לעניין סעיף זה "אוֹמֵן" - הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והביטחון החברתי הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה.
       (ד) העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.
       (ה) העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד, ומתקיימים לגביו שני אלה במצטבר:
          (*) מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו.
          (*) מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.
       (ו) הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו 3 התנאים המצטברים האלה:
          (*) המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא ; למעסיק אישור/תיעוד רפואי על המוגבלות של בנו או בתו.
          (*) ההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על בנו או בתו כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו או לה לפי העניין, לעמוד בהוראות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.
          (*) מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:
            (-) האדם עם המוגבלות (בנו או בתו) נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של האדם עם המוגבלות;
             (-) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות. מעסיק לעניין סעיף זה קבלן כוח אדם וקבלן שירותים, בהתאם למקום עבודתם בפועל של עובדיהם.

 4. עוד נקבע בהסכם כי לגבי עובד אשר בגין ימי היעדרותו נוכו לו ימי חופשה שנתית ממכסת החופשה השנתית שלו, דמי החופשה יהוו את התשלום על פי ההסכם וימי החופשה שנוכו יכללו במכסת ימי החופשה העובדת לזכותו.

 5. כמו כן, נקבע כי לא ישולם שכר בשל היעדרות עובד עקב, מחלה, שהייה בבידוד, תאונה חופשה, מילואים וכן בשבת בחג וביום שישי, למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.
  לגבי עובד אשר עבד מהבית או מכל מקום אחר שאינו מקום עבודתו הרגיל אשר קיבל ממעסיקו שכר עבור עבודתו זו, לא ישולם שכר לפי הצו ובכל מקרה לא יהיה זכאי לכפל תשלום בגין התקופה המזכה.

 6. אופן חישוב השכר על פי הצו - 
  השכר שישלם המעסיק לעובד על פי הצו יהיה שכר העבודה היומי ולא יותר מהשכר המרבי, כפי שהוגדר בתקנות. מדובר בשכר ברוטו ללא תוספות כגון, תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם.
  "שכר העבודה היומי" - שכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, ובלבד שהשכר שולם לו בידי המעסיק, אך לא יותר מהשכר המרבי, ובתנאי שבמשך החודשים פברואר, מרץ ואפריל 2021 שילם המעסיק תשלומי חובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד, ולגבי עובד שהתקבל לעבודה במהלך שלושת החודשים האמורים - בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה;
  "השכר המרבי" - שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר )משרות של ישראלים( כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב־ 22ומעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח הסכם זה לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.פיצוי למעסיקים עקב מבצע שומר חומות

לקישור לאתר רשות המיסים – המרכז את כל המידע הרלוונטי, הסברים וטפסים להגשת תביעה לפיצויים בשל נזק עקיף, שנגרם לבעלי עסקים באזור הדרום ובעוטף עזה - לחצו כאן

לצו ההרחבה - לחצו כאן

להלן קישורים לפרסומי הלשכה בנוגע לפיצוי מעסיקים בשל נזק עקיף שנגרם לעסקים במבצע שומר החומות:
פיצויים למעסיקים בעקבות מבצע "שומר חומות"
'שומר החומות' - תקנות ופיצויים לעסקים

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה