פיצויים למעסיקים בעקבות מבצע "שומר חומות"

ביום 15.6.2021 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (להלן: "הוראת השעה").

במסגרת התקנות נקבע מנגנון פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם במהלך מבצע "שומר החומות" לתקופה שמיום 10.5.2021 ועד ליום 21.5.2021. בשלושה מסלולי פיצוי חלופיים (שכר, מחזורים וחקלאות) המכונים מסלול ירוק משום שהם מחושבים בהתאם לנוסחאות והם אמורים להשתלם באופן מהיר יותר מאשר במסלול של הוכחת הנזק (המסלול האדום).


שימו לב, התקנות עצמן אינן מחייבות מעסיק לשלם שכר בעד ימי ההיעדרות, המקור המחייב לתשלום שכר הוא הסכם קיבוצי/צו הרחבה. נכון לעכשיו טרם נחתם הסכם קיבוצי/צו הרחבה המחייב מעסיקים לשלם שכר בעד הימים בהם נעדרו עובדים עקב המצב הביטחוני, לכן עדיין אין חובה לשלם שכר. עם זאת, מעסיק שכן יבחר לשלם שכר על אף שאינו חייב, יהיה זכאי לפיצוי בכפוף לתנאי הזכאות בתקנות כמפורט להלן. הסכם קיבוצי אמור להיחתם בקרוב.


להלן עיקרי התקנות בנוגע לפיצוי במסלול שכר עבודה:

ניזוק שהוא מעסיק (שאינו קיבוץ או שאינו מוסד ציבורי זכאי) יהיה זכאי לפיצוי בסך של 430 ₪ לכל יום עבודה ששילם בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני (שווי הנזק) .

יום היעדרות בשל המצב הביטחוני הינו יום שבו לא עבד עובד בעבודתו אצל ניזוק בכל מקום שהוא בשל המצב הביטחוני, למעט יום שבו נעדר העובד בשל מחלה, שהייה בבידוד, תאונה,
חופשה שנתית, מילואים, או בשבת ובחג וביום שישי (למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה):

עובדים שאינם מתגוררים באזור שבין 0-7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, אם מתקיים בהם גם אחד מהתנאים הבאים:

(1.)
העובד נעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות.

(2.) הוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, או שהוא הורה של אדם כאמור שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו, ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

  • מוגבלותו ידועה למעסיק או שהוא או ההורה, לפי העניין, המציא למעסיק אישור או תיעוד רפואי המעיד עליה.
  • הוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו משום שמוגבלותו או מוגבלות ילדו שעליו הוא משגיח, לפי העניין, מונעת ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת ההכרזה.
  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד.
  • בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.

(3.) העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו הנמצא עמו, עקב הוראה על סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד, או עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שאין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד, ומתקיים אחד מאלה:

  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של הילד.
  • בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.

"אזור מיוחד"- האזור אשר מסומן במפה אשר צורפה להכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום 10 במאי 2021 והכולל את האזורים המפורטים בתוספת להכרזה האמורה, המוכרז בזה יישוב ספר בתקופת ההכרזה.
הוראה זו תחול גם על הורה במשפחת אומנה, ובלבד שלא ניתן פיצוי בעד אותו יום בשל יום היעדרות של הורהו של הילד.

(4.) לעובד שלא עבד בחלק מיום העבודה – הנזק יהיה יחסי (משווי הנזק הכולל), כיחס מספר השעות שבהן לא עבד העובד, לסך כל שעות העבודה הרגילות ביום של העובד, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גדול משעה אחת.
לגבי עובד במשרה חלקית – יהיה הנזק החלק היחסי כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה.

(5.) ניזוק שהכנסתו היא מעסק או ממשלח יד שעובד במוסד חינוך ונעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד חינוך שבו הוא עובד ומחזורו נפגע בשל היעדרות זו – שווי הנזק מוכפל במספר ימי ההיעדרות של העובד העצמאי בשל המצב הביטחוני.


המועד להגשת התביעה

תביעה לפיצויים תוגש למנהל באופן מקוון החל מיום 16.7.2021 ועד 15.10.2021.
תוך מספר ימים אמורות להתפרסם הוראות ביצוע לגבי הגשת הטפסים וכן קישורים לטפסים מקוונים.

להגשת התביעה ולמידע נוסף על תנאי הזכאות – לחצו כאן

להלן ידיעה בנושא 'שומר החומות' - תקנות ופיצויים לעסקים

למידע נוסף בתחום זה